MATIO 26

1Saŋga bo Yesu kereeri nyini kereewam kɛrɛ wieeri ni, na wɔ se i susufɔm ni ka, 2”Am si ka wɔ ka lennyɔ ɔ, na bu di Butara cɛɛnkpiri ni. Dɔ ye bu nyá mini Adamande Wa n taraabiri a, na bu kpáma m baka jaanu n su.” 3Dɔ na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛnkpiɛnm ni, ni Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n atiɛn bu nɔɔ bu kpiɛn n dika, bu fere i ka Kayafasi, yiri ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kɛrɛ kpiɛn a, 4na ba fa sɛsɛsu ka bu tara Yesu asiri nu na bu kun i. 5Na ba se bu ŋuŋu nu ka, “Má am ma ya yo i cɛɛnkpiri n saŋga. Má nyini, minɛm ni kéte yo naŋmiɛ wɔ, na bu sutiɛntiɛn.” 6Yesu woori Betani miɛ n nu wɔ, sɔnɔ be dika, bu fere i ka Simon, i yo ti kokofɔ ɔ. 7Saŋga bo Yesu wo diire di su ni, na bara be aba i dɔ, ni tulaalɛɛ tuwa nvanvani bo i la gɔ agaya. Na wɔ teke tulaalɛɛ tuwa n nɔɔ, na wɔ kaaki tulaalɛɛ n kɛrɛ agɔ Yesu tii su. 8Yesu susufɔm ni ŋuuri i sɔ ni, na yaa ati bu agaya, na ba bisa bu ŋuŋu nu ka, “Nzu ti ye wɔ saaki i sɔ a? 9Má ya tɔɔri nyini tulaalɛɛ ni, má ya nyá ŋwaa beberebe, na má ya fá nyini ŋwaa n ma yaarifɔm.” 10Na Yesu asi sunsunni bo bu bita i, na wɔ se bu ka, “Nzu ti ye am sukan bara ni ndiɛ a? Sakpa lɛɛ ye wɔ yo ama m n a. 11Am ni yaarifɔm ni wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ a, ama, mini, m wó má am dɔ saŋga kɛrɛ. 12Tulaalɛɛ n bo wɔ kaaki agɔ m ŋu ni, i kere ka i nzee bo wɔ fa ayo m siriya afa aŋminda m yiwee cɛɛn lɛɛ. 13Nahɔrɛ ye m suse am n a, deke kɛrɛ bo bu bá kaanri Nyɛmɛ labari kpa n durunya n kɛrɛ nu, bu kán i sayoowa n na minɛm teŋge i su.” 14Na Yesu susufɔ buru ni nnyɔm nu kun bo bu fere i ka Yudasi Isikariyoti ni, akɔ Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛnkpiɛnm ni dɔ, 15akɔ abisa bu ka, “Nzɛn m tɔɔri Yesu maari am, am má m nzu wɔ?” Na ba kan jɛtɛ ŋwaa aburasan, afa ama i. 16Fite nyini cɛɛn n na Yudasi akpini atin kabo i yó na bu nya Yesu taraabiri. 17Na cɛɛnkpiri n bo bu di i ni kpɔnɔ bo bu gɔ má ayiri nu na i yasu ni, i lekun cɛɛn, na Yesu susufɔm n aba i dɔ, aba abisa ka, “A koro ka ya kɔ ni kɔ sɛsɛ Butara cɛɛnkpiri n diire n su se a?” 18Na wɔ se bu ka, “Am kɔ miɛ n kunnu, sɔnɔ be wo dɔ, na am kɔ se i ka, ‘Ya Kerefɔ n ŋa o, i saŋga n aju. Na i ni i susufɔm ni bá di Butara cɛɛnkpiri diire ni, u dika n nu.’” 19Na Yesu susufɔm n akɔ ayo kabo i seeri bu ni, na ba sɛsɛ Butara cɛɛnkpiri n diire n su. 20Na naasɔ saŋga, na Yesu ni i susufɔ buru ni nnyɔm n aba atana ka bu di diire ni. 21Saŋga bo bu tana wo diire n di su ni, na Yesu ase bu ka, “Nahɔrɛ ye m suse am n a, am nu kun bá tɔ m ma m kpɔfɔm a.” 22Na bu ahore asaaki, na bu kun kun n kɛrɛ abisa i ka, “M Mibiɛ, ye m ŋa má mini yiri e?” 23Na Yesu abɔ bu nu ka, “Am nu kun bo m ni yiri saŋga fa ya saa wura taalɛ kun nu ni, yiri tɔ́ m a. 24Mini Adamande Wa ni wú kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ase ka m wú n wɔ, ama, sɔnɔ n bo i tɔ mini Adamande Wa n ni, i mi bá ŋu anyumboro. Má ba wu má i mi n mmɔɔ, má i ti ye.” 25Na Yudasi bo i tɔ́ Yesu n abisa i ka, “Ya Kerefɔ, m ŋa má mini yiri e?” Na Yesu abɔ i nu ka, “Kabo a jɔjɔɔri ni, i ti sɔ ɔ.” 26Saŋga bo Yesu ni i susufɔm ni wo diire n di su ni, na Yesu afa kpɔnɔ, na wɔ da Nyɛmɛ asi, na wɔ bubu i nu, na wɔ fa ama bu, na wɔ se bu ka, “Am de ahin kpɔnɔ n na am di, i ti m ŋuniɛmbaa a.” 27Na wɔ kaaki afa awa ni nzan, na wɔ da Nyɛmɛ asi, na wɔ fa ama bu, na wɔ se bu ka, “Am kɛrɛ nu be. 28Ahin nzan n ti m mbunja a lɛɛ, ye m sufa ma am n a. M mbunja n dɛɛ ti, ye Nyɛmɛ sufa sɛsɛsu na i di i di n a. Minɛm dɔŋgu satiɛ dɛɛ ti, ye m mbunja ni soŋgi gɔ a, na Nyɛmɛ fa bu satiɛ ce bu.” 29Na wɔ kaaki ase bu ka, “M suse am wɔ lɛɛ, ka, m nú má ahin nzan bekun, má ka cɛɛn be bo m ni ambɛrɛ bá saŋga nu i fɔfɔrɛ, m Si Nyɛmɛ fɛmɛya n nu ni.” 30Nyini sin na ba di jue akansi Nyɛmɛ, na ba fite akɔ Oliva Buka n su. 31Dɔ na Yesu ase i susufɔm ni ka, “Nyuma dɛɛ kɔŋguɛ n nu, am kɛrɛ ŋmáti yaki m, dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, Nyɛmɛ ŋa, ‘M bó kun bɔɛsasafɔ ni, na nbɔɛm bá sandi.’ 32Ama, m bá teŋgeeri m yiwee n nu, m dú am mɔ kɔ Galili awɔrɛ n nu.” 33Na Petoro ase i ka, “Nzɛn ahinm kɛrɛ ŋmati yakiiri u, mini ŋmáti yaki má u da.” 34Na Yesu ase Petoro ka, “Nahɔrɛ ye m suse u n a, nyuma kɔŋguɛ n nu, kana akɔnyuma bá bo, a kéte kpe nsan ka a si má m.” 35Na Petoro akaaki ase i ka, “Mini sé má sɔ da. Nzɛn haari wɔ yo daka ka mini ni wɔrɔ kɛrɛ saŋga wú mmɔɔ, ŋka ya wú wɔ.” Na i susufɔm n kɛrɛ ase sɔ. 36Na Yesu ni i susufɔm n ayasu akɔ aju awɔrɛ be bo bu fere i ka Gɛsɛmane ni, na Yesu ase i susufɔm ni ka, “Am tana fɛn ŋminda m, na m kɔ́ dɔ kɔ sere Nyɛmɛ.” 37Na wɔ fa Petoro ni Zɛbɛdi nbaa nnyɔm ni, na ba kɔ mɔ kaan. Bu kɔ juuri dɔ, na ahoresaaki aba i dɔ agaya, na i jeke ati. 38Na wɔ se bu ka, “Ahoresaaki aba m dɔ agaya, i yo m ka m wu wɔ mmɔɔ. Am wo fɛn na am ŋminda m. Má am daafi.” 39Na wɔ kɔ dede kaan, na wɔ butu i kunnu su. Na wɔ sere Nyɛmɛ, i ŋa, “M Si Nyɛmɛ, nzɛn má a soro su, yi m fite ahin anyumboro n bo i suba m dɔ n nu. Haari ni nyini mmɔɔ, má a yo kabo m koro ni, ama, yo kabo a koro ni.” 40I sere Nyɛmɛ wieeri ni, na wɔ kpie i nyi akɔ aŋu ka i susufɔ nsanm ni wo daafiri su. Na wɔ bisa Petoro ka, “Nzu ti ye am minɛ nsan n kɛrɛ be mmɔɔ koro kpiɛ má daafiri haari kaan sɔ mmɔɔ a?” 41Na wɔ kaaki ase bu ka, “Am kpiɛ daafiri, na am sere Nyɛmɛ adena má deke be yo am na am wura satiɛ nu. Ahorembaa n koro nyɛmɛsu, ama, aŋuniɛmbaa n ayɔrɔki.” 42Na wɔ kaaki akɔ asere Nyɛmɛ bekun, i ŋa, “M Si Nyɛmɛ, nzɛn i ti u dɛɛ koroyanu ka m fite má ahin anyumboro n bo i suba m dɔ n nu, ma u dɛɛ koroowa n yo.” 43Na wɔ kpie i nyi aba i susufɔm n dɔ, na wɔ ba aŋu ka ba daafi bekun, dama daafiri ati bu agaya. 44Na Yesu ayaki bu bekun, na wɔ kɔ asere Nyɛmɛ kpe nsan su, ni nyini nɔaniɛ jɔjɔɔwa kun bo i du mɔ jɔjɔɔri i ni. 45Nyini sin, na wɔ kpie i nyi aba i susufɔm n dɔ, aba aŋu ka bu toko wo daafiri su, na wɔ se bu ka, “Am toko daafi yi am ŋumi wɔ? Am niɛ, saŋga n aju, wɔ tɔ mini Adamande Wa ni ama satiɛyofɔm. 46Am niɛ, sɔnɔ n bo wɔ tɔ m lɛɛ. Am yasu na ya kɔ.” 47Na saŋga bo Yesu toko wo jɔjɔɔri su ni, na Yudasi bo i ti Yesu susufɔ buru ni nnyɔm nu kun aju ni jama beberebe. Bu bita takobem ni kɔrɔmam. Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm, ni Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm ni sunmaari bu a. 48Na Yudasi bo i tɔɔri Yesu ni akere jama n nyaari su kabo bu sí Yesu na bu tara i. I ŋa, “Sɔnɔ n bo m kɔ́ biti i ni, yiri lɛɛ. Am tara i.” 49Saŋga bo bu kɔ juuri deke bo Yesu wo ni, na Yudasi akaba akɔ i dɔ, na wɔ se i ka, “Ya Kerefɔ.” Na wɔ biti i, na wɔ yo i ansɛ. 50Na Yesu ase i ka, “M dɔn, yo deke n bo a koro ka a yo i ni ndende.” Na minɛm n aba atara Yesu, na ba bita i kenken. 51Na Yesu susufɔm n nu kun acin awɔrɔ i takobe, na wɔ kpiɛ sɔnɔ be sui, nyini sɔnɔ n ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n akɔɔ ɔ. 52Na Yesu ase i ka, “Fa u takobe n kaaki wura i buɛ nu. Dama minɛm kɛrɛ bo bu fa takobe yo juma ni, bɛrɛ gusu bá wu ni takobe wɔ. 53A si má ka nzɛn má m sereeri m Si Nyɛmɛ, i súnma i mɛrɛkɛm asɛsɛ asɛsɛ buru ni nnyɔ, na bu bá buka m kisa kisa bɛrɛ? 54Ama, nzɛn m nya yoori sɔ, kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka wɔ yo daka ka i yó sɔ ni, i yó sɛ ye i bá yo yiiwa?” 55Na Yesu abisa jama n ka, “M ti finfɔ ɔ, ye am fa takobem ni kɔrɔmam na am ba tara m a? Cɛɛn kɛrɛ cɛɛn m ni ambɛrɛ wo Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu a, ye m kere minɛm a, ama, am atara má m. 56Ama, ahin kɛrɛ yó sɔ, adena kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm akɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu n yo yiiwa a.” Dɔ na i susufɔm n kɛrɛ aŋmati ayaki i. 57Na bo bu taraari Yesu n afa i akɔ Kayafasi dɔ, yiri ti Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n a. I dika n nu ye Nyɛmɛ nɔaniɛ kerefɔm ni, ni Yudafɔm nkpiɛnkpiɛnm n tiɛɛnri bu nɔɔ a. 58Na Petoro asu Yesu su, i woori dede kaan ni yiri, haari i kɔ wuraari Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n dika gisan nu. I wuraari gisan n nu ni, na wɔ kɔ asaŋga atana tintinijinafɔm nu, adena i ŋu sa n bo i yo n awieeri. 59Na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ nkpiɛnkpiɛnm ni, ni Yudafɔm tereterefɔm n kɛrɛ aniɛniɛ minɛm bo bu bá di kɔrɛ daani fa kɔ ŋgasi bo Yesu ado i ni, adena bu nya i taraabiri na bu kun i. 60Haari ni bo minɛ beberebe fite jina diiri kɔrɛ daani n kɛrɛ, ba nya má jɔrɛ bo bu fa kpiɛ sɔ i. Kasin na minɛ nnyɔ nbem ayasu ajina, 61na ba se ka, “Ahin sɔnɔ n ŋa yiri koro fufu Nyɛmɛ Sereebiri Awuru ni, na i káaki ta i lesan afiɛn.” 62Na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n ayasu ajina, na wɔ bisa Yesu ka, “A la má bɔnu be fa kɔ ahin jɔrɛ n bo minɛm ni akpiɛ asɔ u n su?” 63Ama, na Yesu amɔ i nɔɔ. Na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n ajɔjɔ i dɔ bekun, i ŋa, “Kisa, m koro ka a tan Nyɛmɛ bo i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ ni. Nzɛn wɔrɔ ti Nyɛmɛ Wa n bo i ti Kristo Tiidefɔ ni, se ya.” 64Na Yesu abɔ i nu ka, “Kabo a jɔjɔɔri ni, i ti sɔ ɔ. Ama, m suse am kɛrɛ wɔ lɛɛ ka, ‘Fite nyuma fa kɔ, am bá ŋu mini Adamande Wa ni ka m tana Nyɛmɛ Yikofɔ n saa fɔmbɔrɔ su, na am ŋú ka m fite aŋgoro yinyiŋgu n nu suba.’” 65Yesu bɔ nu sɔ wieeri ni, na Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔm kpiɛn n asɔn i tanlɛɛ. Na wɔ se ka, “Wɔ jɔjɔ awura Nyɛmɛ ŋgasi nu. Ya koro má daanifɔ bekun. Ambɛrɛ mmɔɔ ti kabo wɔ jɔjɔ awura Nyɛmɛ ŋgasi n nu e. 66Ye am ŋa sɛ wɔ?” Na bu kɛrɛ ase ka, “Wɔ kan ciire jɔrɛ lɛɛ, wɔ yo daka ka i wu.” 67Na ba yi nanzue agɔ Yesu nyunuawa nu, na ba bo i, na ba bo i nyɔɔnu, 68na ba se i ka, “Wɔrɔ Kristo Tiidefɔ ni, ŋma bo u a? Kan kere ya.” 69Bu wo nyini kɛrɛ su ni, na Petoro toko tana gisan n nu, na afani be aba i bi, na wɔ se Petoro ka, “Wɔrɔ mmɔɔ yo woori nyini Yesu Galilifɔ n dɔ ɔ.” 70Ama, na Petoro akete bu kɛrɛ nyunu ase ka, “Ai, m si má nyini jɔrɛ n bo a sujɔjɔ i ni mmɔɔ.” 71Na Petoro afite akɔ gisan n anɔ n nu, na afani nyiŋga be aba aŋu i, na wɔ se minɛm bo bu jina bɛrɛ n ka, “Ahin sɔnɔ ni mmɔɔ yo woori Yesu Nazarɛtifɔ n dɔ ɔ.” 72Na Petoro akete bekun, na wɔ tan ndiɛ, i ŋa, “Mini si má nyini sɔnɔ ni mmɔɔ.” 73Wɔ cɛ má na minɛm n bo bu jina bɛrɛ n gusu ase Petoro ka, “Nahɔrɛ, a ti bu kun wɔ, dama u jɔjɔɔwa ni kere sɔ a.” 74Na Petoro atan ndiɛ afa i saa awura sin nu, i ŋa, “M si má nyini sɔnɔ ni.” Kpeŋga na akɔnyuma abo. 75Na Petoro ateŋge su kabo Yesu seeri i ni, i ŋa “Kana akɔnyuma bá bo, a kéte kpe nsan su ka a si má m.” Na wɔ fite akɔ asun agaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\