SAYIKEREEWA 1

1Ahin jɔrɛ n ye Nyɛmɛ seeri Yesu Kristo ka i yi kere i akɔɔm fa kɔ sam bo i cɛ má na bu bá yo n a. Na Yesu asunma i mɛrɛkɛ i akɔɔ Yohane dɔ, na i kɔ se i jɔrɛ ni. 2Jɔrɛ n bo Nyɛmɛ ni Yesu Kristo yi kereeri Yohane na i ŋuuri i ni, nyini ye wɔ di i daani akɛrɛ i n a. 3Sɔnɔ kɛrɛ bo i kaanri ahin kadasi ni, terefiɛ wo i dɔ. Na minɛm kɛrɛ bo bu tiiri i jɔrɛ na bu deeri i, terefiɛ wo bu dɔ, dama saŋga n adodo bo nyini sam kɛrɛ bá yo. 4Mini Yohane akɛrɛ ahin kadasi n na m fa ma Kristo jama asɛsɛ nso n bo bu wo Esiya awɔrɛ n nu n a. Nyɛmɛ bo i wo bɛrɛ, na i yo woori bɛrɛ, na i bá wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ ni, ni i awiɛwiɛ busu nsom n bo bu wo yiri Nyɛmɛ kpiri n nyunu ni ma am ahoreda, na am di bu ahɔrɔma. Bekun, Yesu Kristo, yiri bo i di i daani na i la dabuŋu ni, na yiri ti bo i du mɔ teŋgeeri yiwee nu ni, na i kaaki ti durunya n nu nfɛmɛm kɛrɛ tii ni, ma am ahoreda, na am di i ahɔrɔma. Yiri koro ya, na wɔ fa i mbunja ade ya afite ya satiɛ kɛrɛ nu, 6na wɔ yo ya i fɛmɛya n nu minɛm na ya yo i sayoowa dɔŋguyofɔm, na ya su i Si Nyɛmɛ. Yiri Yesu Kristo ni, yiri ti ye ni ka ya wura i kpiri a, i dɛɛ la yiko saŋga kɛrɛ. Ami. 7Am niɛ, i fíte aŋgoro yinyiŋgu n nu ba, na sɔnɔ kɛrɛ nyumbaa bá ŋu i, fa saŋga ni minɛm bo bu wɔɔri i kpiɛ n kɛrɛ. Yiri ti, durunya n nufɔm kɛrɛ sún. I ti sɔ ɔ. Ami. 8Ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ Kpiri bo i wo bɛrɛ ni, na i yo woori bɛrɛ, na i bá wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ n ase ka, “Mini ti mɔfɔ a, na m kaaki ti kasinfɔ.” 9Mini Yohane ti am niwa bo m ni ambɛrɛ kɛrɛ saŋga di wahara ni mindi Yesu dɛɛ ti, na ya ti i fɛmɛya n nu minɛm ni. Nyɛmɛ nɔaniɛ n bo ma kan i ni, ni Yesu daani n bo ma di i n dɛɛ ti, na ba fa m akɔ aji miɛ be bo i wo lui bambaka n bo i wo tieku n nu na bu fere i ka Patamosi n su. 10Ya Mibiɛ n dɛɛ cɛɛn ni, na Nyɛmɛ Awiɛwiɛ Casi n awura m ŋu, na ma ti akonvi bambaka be ŋga m sin, ka awiɛ dɛɛ su. 11Na wɔ se m ka, “Kɛrɛ deke n kɛrɛ bo a ŋú i n wura kadasi n nu, na a fa ma Kristo jama asɛsɛ nsom bo bu wo ahin miɛ kpirim n su ni, bɛrɛ la Ɛfɛso, ni Samirina, ni Pɛrɛgamon, ni Tiyatira, ni Saradisa, ni Filadɛlɛfiya, ni Lawodikaya.” 12Na ma cɛ aniɛ m sin ka m ŋu sɔnɔ n bo i jɔjɔ m dɔ ni, m cɛ niɛɛri ni, na ma ŋu fitana takaabiri nsom bo bu ti sika ni. 13Na ma ŋu be ka adamande wa ni, i wo bu afiɛn, i wura tanlɛɛ tintiin yorom, na wɔ fa sika dambara abo i hoe su. 14I tiiŋmiɛ kɛrɛ ti fofoe papasi ka gise wɔ, na i nyumbaa kɛrɛ je ka sin fofoe. 15Na i jaa gbagbaa kɛrɛ boro ka jawii bo ba fa awura sin nu na wɔ boro sonsoen, na i konvi bo awie kabo nzue beberebe soŋgi na i bo awie barasu ni. 16I bita asarambaam nso i saa fɔmbɔrɔ nu, na takobe nana afite i nɔɔ nu. I nyunu je kabo wiɛ ba bi na i je n wɔ. 17M ŋuuri i sɔ ni, na ma kaba ada i jaa bu asiɛŋgu ka ma wu dɛɛ su wɔ, na wɔ fa i saa fɔmbɔrɔ anana m ŋu, na wɔ se m ka, “Má a soro sɛrɛ. Mini ti deke kɛrɛ bumboori ni i awieeri a. 18Mini ti bo i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ n a. Niɛ fɛn. M yo wuuri wɔ, ama, kisa, ma teŋge yiwee nu. M la ŋgɔɔ bo i la má awieeri. Mini bita yiwee ni Yiweefɔm Woobiri kadombaa a. 19Nyini ti, kɛrɛ sam bo a ŋu bu ni, ni bo bu suyo kisa ni, ni bo bu bá yo ahin dɛɛ sin ni. 20Asarambaa nsom bo a ŋu bu m saa fɔmbɔrɔ n bu la ka, Kristo jama asɛsɛ nsom n mɛrɛkɛm. Na fitana takaabiri nsom bo bu ti sika ni gusu bu la ka, Kristo jama asɛsɛ nsom ni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\