SAYIKEREEWA 10

1Na ma ŋu mɛrɛkɛ faŋgafɔ be bekun ka i fite aŋgoro sujura ba. Na yinyiŋgu akata i ŋu ka tani dɛɛ su. Na ayi bo i kpiɛ aŋgoro n abara ayɛ i tii, i nyunu ti ka wiɛ wɔ, na i jaam ti ka sin taferema. 2I bita kadasi kaan be i saa nu, i ti tekeewa a. Na wɔ fa i jaa fɔmbɔrɔ atiɛn tieku n su, na wɔ fa i jaa biɛ atiɛn asiɛn n su. 3Na wɔ tiɛn faŋga su kabo jara ŋuundi ni, na nzue tiɛɛnwa nso n abɔ i nu. 4Nzue n tiɛɛnri kpe nso ni, má m ŋa m kɛrɛ wɔ, na ma ti akonvi be ŋga aŋgoro. I ŋa, “Má a kɛrɛ jɔjɔɔwa n bo nzue tiɛɛnwa nso n ase ni. Má a kan kere be.” 5Na mɛrɛkɛ n bo m ŋuuri i ka i jina tieku n ni asiɛn n su, n ayɛ i saa fɔmbɔrɔ su akere aŋgoro, 6na wɔ tan Nyɛmɛ bo i la ŋgɔɔ na i wo bɛrɛ saŋga kɛrɛ ni, yiri bo i yiiri aŋgoro, ni asiɛn, ni tieku, ni deke kɛrɛ bo bu wo nu ni, na wɔ se ka, “Nyɛmɛ ŋminda má kun. 7Ama, saŋga n bo mɛrɛkɛ nso su n ba sukan i awiɛ n ye Nyɛmɛ asiri nu jɔrɛ ni yó yiiwa, kabo i yo seeri i akɔɔm bo bu ti i nɔaniɛ kanfɔm ni.” 8Na akonvi n bo i jɔjɔɔri m dɔ aŋgoro n nu n ajɔjɔ m dɔ bekun, i ŋa, “Kɔ de kadasi kaan n bo wɔ teke na i wo mɛrɛkɛ n bo i jina tieku n ni asiɛn n su n saa nu.” 9Na ma kɔ mɛrɛkɛ n dɔ, na ma se i ka, “Fa kadasi kaan n ma m.” Na wɔ se m ka, “De na a kpɛsɛ i, i yó u nɔɔ nu mamari ka wiɛ wɔ, ama, i to u kunnu, i yó wiwi wɔ.” 10Na ma de kadasi kaan n mɛrɛkɛ n dɔ, na ma kpɛsɛ i. I ti mamari m nɔɔ nu ka wiɛ wɔ, m miiri na wɔ yo wiwi m kunnu. 11Na wɔ se m ka, “Kaaki jɔjɔ sam bo Nyɛmɛ ase ka bu bá tu minɛ barasu dɔŋgu, ni daanfiɛ barasu dɔŋgu, ni nfɛmɛm dɔŋgu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\