SAYIKEREEWA 11

1Na ba fa deke be bo bu bita sunsun ama m, i ti ka kpama a, na ba se m ka, “Kɔ sunsun Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n ni Mikun n yoowa yoobiri ni, na a kan minɛm bo bu wo nu dɔ su Nyɛmɛ ni. 2Ama, má a sunsun awɔrɛ n bo i bara yɛɛri Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n kɛrɛ na ba ta kobe abara ayɛ i n buka su, dama ba fa nyini fofoe n ama minɛm bo bu su má Nyɛmɛ ni, na bu náti saaki Nyɛmɛ miɛ casi ni, sara aburana ni nnyɔ afiɛn. 3M súnma m daanidifɔ nnyɔm ni, na bu fá bɔtɔ kara ka tani dɛɛ su, bo i kere ka bu wo ahoresaaki nu, na bu kán m nɔaniɛ n kere minɛm, nyini cɛɛn akpii kun ni yaa nnyɔ ni aburasɛn n nu.” 4Daanidifɔ nnyɔm ni, bɛrɛ la ŋguinmbaa baka nnyɔm, ni fitana takaabiri nnyɔm bo bu jina Nyɛmɛ bo i dɛɛ la asiɛn nyunu ni. 5Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka i yo bu sa be, sin fite bu nɔɔ nu ba yara bu kpɔfɔm. Nyini ti, nzɛn be ŋa i yo bu sa be, kabo i ti ye ni ka i wu lɛɛ. 6Bu la yiko bo bu koro kanda nzue aŋgoro na má nzue tɔ, saŋga bo bu wo Nyɛmɛ nɔaniɛ n kan su ni, na bu la yiko bo bu koro ma nzuem kaaki mbunja, na bu kaaki la yiko bo bu koro ma alɔɔba tɔ durunya n nu, saŋga kɛrɛ bo bu koro. 7Nzɛn bu ba diiri bu daani kaanri Nyɛmɛ jɔrɛ n wieeri, na boro neŋgendɔrɛ n bo i fite kunma n bo i kɔ ŋgoŋgo na i la má awieeri ni kún luɛ ni bɛrɛ, na i kúnma bu, na i kún bu. 8Na bu fuin ká da miɛ bambaka n atin afiɛn. Nyini miɛ n nufɔm sayoowa ti tiɛ wɔ, nyini ti ye bu fa bu sunsun Sodomfɔm wara Ijipitifɔm n a. Nyini miɛ n nu ye minɛm kpamaari bu Mibiɛ baka jaanu n su n a. 9Bu fuin ni ká da bɛrɛ lesan ni wiɛ sin, na minɛm, ni daanfiɛm, ni aniɛm, ni asiɛnm kɛrɛ bo bu wo durunya n nu, bu nu nbem sín na bu niɛ bu, na bu dú má su na be se bu. 10Bu yiwee n dɛɛ ti, durunya n nufɔm síri taari, na bu gɔ́ agɔrɛ, na bu cé bu beŋgum aceerim, dama nyini Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ nnyɔm bo ba wu n akere bu kɛrɛ wuwuruwa. 11Lesan ni wiɛ sin n dɛɛ sin, na Nyɛmɛ ayi i ŋumi bo i ma ŋgɔɔ n agɔ bu ŋu, na ba yasu ajina, na sɛrɛ ati sɔnɔ kɛrɛ bo bu ŋuuri bu ni. 12Na bɛrɛ Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ nnyɔm n ati akonvi bambaka be ka i jɔjɔ aŋgoro nu, i ŋa, “Am fun bra aŋgoro fɛn.” Na ba wura yinyiŋgu n nu akɔ aŋgoro, bu kpɔfɔm jina suniɛ bu. 13Jina n nu bɛrɛ na asiɛn akpisi faŋga su, na miɛ bambaka n kpaaki nu buru buekun afufu, na wɔ kun minɛ akpii nso, na sɛrɛ ati minɛm bo bu kaari ni, na bu sukansi Nyɛmɛ bo i wo aŋgoro ni. 14Tɔ. Na nnyɔ su dɛɛ ahoresaaki n gusu asin, bo i tɔ su nsan su ni suba kisa. 15Na mɛrɛkɛ nso su n akan i awiɛ ni, na akonvim atiɛn faŋga su aŋgoro n nu, bu ŋa, “Durunya n nu fɛmɛya kɛrɛ faŋga ti ya Micɛra ni Kristo Tiidefɔ n dɛɛ wɔ. I dɛɛ fɛmɛya ni wó bɛrɛ saŋga kɛrɛ a.” 16Na nkpiɛnkpiɛn aburanyɔ ni nnam n bo bu tana bu fɛmɛya biɛm su Nyɛmɛ nyunu n ada bu nyunu su asiɛŋgu na bu subo tuntun Nyɛmɛ. 17Bu ŋa, “Ya Mi Nyɛmɛ Kpiri bo a la má aŋusu ni, wɔrɔ bo a wo bɛrɛ na a yo woori bɛrɛ ni, ya da u asi, dama a de u yiko bambaka n ye a suniɛ durunya n kɛrɛ su a. 18Durunya n nufɔm kɛrɛ afa yaa, ye saŋga aju bo u gusu ahore ayasu, na a dí minɛm bo ba wu n jɔrɛ. Na saŋga n akaaki aju bo a tɔ́ u akɔɔm ŋkatɔ, bɛrɛ bo bu ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm ni, ni u minɛm kɛrɛ bo bu su u ni, nfaŋgafɔm ni tarakam kɛrɛ. Ye saŋga n akaaki aju bo a sáaki bɛrɛ n bo bu saaki durunya ni.” 19Na Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n bo i wo aŋgoro n ateke, na ma ŋu Nyɛmɛ alaka n bo i kereeri ka wɔ fa sɛsɛ su adi i di n ka i wo dɔ, na nzue sukpɛsɛ na i sutiɛntiɛn, na i suyo naŋmiɛ, na asiɛn sukpisi, na nzue yabuɛ ŋgbiŋgbiri sutɔtɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\