SAYIKEREEWA 16

1Na ma ti akonvi bambaka be ŋga Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, i sujɔjɔ mɛrɛkɛ nsom dɔ, i ŋa, “Am kɔ na am kɔ kaaki Nyɛmɛ ahore yasu ayaba nsom n gɔ durunya n nu.” 2Na mɛrɛkɛ ciciri su n akɔ akaaki i ayaba n agɔ durunya n nu, na kani tiɛm, bo bu yo ya agaya, akpiɛ minɛm bo bu la boro neŋgendɔrɛ n nyaari seewa n na bu su i amɔɛ n ni. 3Na mɛrɛkɛ nnyɔ su n akaaki i ayaba n agɔ tieku nzue n nu, na tieku nzue n akaaki ka sɔnɔ bo wɔ wu mbunja. Na deke ŋgɔɔfɔ kɛrɛ bo bu wo tieku n nu awu. 4Na mɛrɛkɛ nsan su n akaaki i ayaba n agɔ kunmam nzue ni buram nzue nu, na i kɛrɛ akaaki mbunja. 5Na ma ti ka mɛrɛkɛ n bo i niɛ nzue n su n ase ka, “Nyɛmɛ, wɔrɔ ti casi a, wɔrɔ bo a wo bɛrɛ na a yo woori bɛrɛ ni, kabo a cin minɛm sui sɔ ni, u sayoowa akɔ atin su. 6Dama ba kun u dɛɛ minɛm, ni u nɔaniɛ kanfɔm na bu mbunja afite, ye u gusu ama bu nzuem n akaaki mbunja na bu nu. I ti ye ni ka a yo bu sɔ ɔ.” 7Na ma ti akonvi be ŋga ka i fite Mikun yoowa yoobiri n bi, i ŋa, “Ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ Kpiri, kabo a di bu jɔrɛ ni, i ti nahɔrɛ wɔ, na i kɔ atin su.” 8Na mɛrɛkɛ nna su n akaaki i ayaba, n agɔ wiɛ n ŋu, na Nyɛmɛ ama i kɛkɛrɛ agaya suyara minɛm ka sin dɛɛ su. 9Na sin n kɛkɛrɛ ayara minɛm, na ba kpiɛ Nyɛmɛ nzukɔ, yiri bo i la yiko na i ma bu di nyini wahara ni, na ba kete ka bu kaaki má bu wo na bu ma i jirima. 10Na mɛrɛkɛ nnu su n akaaki i ayaba n agɔ boro neŋgendɔrɛ n fɛmɛya biɛ n su, na i fɛmɛya asiɛn n kɛrɛ asi biri didiki. Na minɛm sukan bu saa, yaari n ti. 11Kambue n ni yaari n bo i wo bu ŋu n dɛɛ ti, ye bu sukpiɛ Nyɛmɛ bo i wo aŋgoro ni nzukɔ a, haari ni nyini mmɔɔ, ba kaaki má bu wo na bu yaki bu satiɛ ni. 12Na mɛrɛkɛ nsɛn su n akaaki i ayaba n agɔ kunma kpiri n bo bu fere i ka Yufarati n su, na nzue n kɛrɛ anu, na wɔ kpiɛ atin ama nfɛmɛm bo bu fite wie afiiri ni. 13Na ma ŋu awiɛwiɛ tiɛ nsan nbem, bu ti ka pɔntirim wɔ, kun sufite woo tiɛ n nɔɔ nu, kun sufite boro neŋgendɔrɛ n nɔɔ nu, na kun gusu sufite sɔnɔ bo wɔ yi i ŋu ka i ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ n nɔɔ nu. 14Bu ti Sitana dɛɛ awiɛwiɛ barasu nbem wɔ, na bu suyo alekutura sam, na bu kɔ durunya n nu nfɛmɛm kɛrɛ dɔ kɔ tiɛn bu nɔɔ, na bu cici luɛ ŋminda ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ Kpiri n jina cɛɛn. 15Ya Mi Nyɛmɛ ŋa o, “Am ti fɛn, m ba ni yó am fura nu ka awiefɔ dɛɛ su wɔ, terefiɛ wo sɔnɔ kɛrɛ bo i ŋminda fa kɔ m ba n dɛɛ su, i fa má i ŋu ti má, na i wura i sutura, adena má i nati i bu ŋgbɛɛn, na má minɛ ŋu i, na nyinsɛ ti i.” 16Na Sitana awiɛwiɛm n atiɛn nfɛmɛm nɔɔ dika n bo bu fere i Hiburu aniɛ nu ka, Amagɛdon n ni. 17Na mɛrɛkɛ nso su n akaaki i ayaba n agɔ aŋuma n nu. Na akonvi bambaka be ajɔjɔ afite fɛmɛya biɛ n nu, Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu, i ŋa, “Wɔ yo awie.” 18Na nzue sukpɛkpɛsɛ, na i sutiɛntiɛn, na i suyo naŋmiɛ, na asiɛn sukpisi faŋga su. Kabo Nyɛmɛ yiiri adamande ni, be nya ŋu má nyini asiɛn kpisiiwa n ŋusu sɔ. 19Na miɛ kpiri n ati nu nsan, na miɛm kɛrɛ bo bu wo durunya n nu n atɔtɔ, dama Nyɛmɛ ateŋge Babilɔn miɛ kpiri n jɔrɛ su, nyini ti ye wɔ fa yaa i ŋu, sucin i sui n a. 20Na lui bambakam kɛrɛ bo bu da nzue afiɛn, ni bukam kɛrɛ amini. 21Na nzue yabuɛm sutɔtɔ minɛm ŋu, i kun kun nɔnɔɔri la ŋma. Na minɛm sukpiɛ Nyɛmɛ nzukɔ, dama nzue yabuɛ n bo i tɔtɔ ni sukere bu wahara agaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\