SAYIKEREEWA 17

1Na Nyɛmɛ mɛrɛkɛ nsom n nu kun, bo i bita ayaba nsom n nu kun, aba m dɔ, aba ase m ka, “Bra fɛn, na m kére u kabo Nyɛmɛ cín bara sakara tiɛ n sui ni, yiri bo i tana kunma nzue beberebem n su ni. 2Yiri ye durunya n nu nfɛmɛm akpini i afa ayo bu soma, na wɔ fa i sakaraya asa durunya n nufɔm kɛrɛ, na bu gusu akpini i afa ayo bu soma.” 3Na Awiɛwiɛ Casi n dɛɛ yiko nu, na mɛrɛkɛ n afa m akɔ boro kpantain nu. Na ma ŋu bara be ka i tana boro neŋgendɔrɛ kɔkɔrɛ be su, duma kɛrɛɛwa nbem bo bu kpiɛ Nyɛmɛ nzukɔ n wo boro neŋgendɔrɛ n ŋuniɛ kɛrɛ su. I la atii nso, na i mbiɛ ti buru. 4Bara n adi suŋguruya anyɔnyɔndi i ŋu, i wura sutura kɔkɔrɛ nyunyumi, na wɔ wura i kɔm, ni i saam, ni i suim jɔrɔkɔm, ni lalankundim, ni afere nyunyumim, ni sikam, ni afere fofoem bo bu la gɔ agaya. I bita sika kɔpu i saa nu, wɔ yi ni daŋgba ni i sayoowa ŋgbɛɛnŋgbɛɛn n wɔ. 5Ba kɛrɛ i asiri nu duma i ŋuma su, nyini duma n bu la ka, Babilɔn miɛ kpiri, bo i ti sakaram kɛrɛ ni, na i kaaki ti saa ŋgbɛɛnŋgbɛɛn yofɔm kɛrɛ bo bu wo durunya n nu n ni. 6Na ma ŋu ka bara n anu Nyɛmɛ minɛm mbunja abo, ni minɛm bo bu di Yesu daani n dɛɛ ti na ba kun bu ni gusu mbunja abo. M ŋuuri i sɔ ni, na wɔ yo m alekutura. 7Na mɛrɛkɛ n abisa m ka, “Nzu ti ye a ma wɔ yo u alekutura? M kére u asiri nu jɔrɛ bo i wo bɛrɛ fa kɔ bara n ni boro neŋgendɔrɛ n bo bara n tana su, na i la atii nso ni mbiɛm buru ni. 8Boro neŋgendɔrɛ n bo a ŋuuri i ni, ti deke bo i yo woori bɛrɛ wɔ, ama, kisa i wo má bɛrɛ kun. Wɔ ka kaan na i fíte kunma ŋgoŋgo n bo i la má awieeri n nu, na i kɔ́ di wahara na i ká ŋgbɛɛn. Na durunya n nufɔm bo bu duma wo má ŋgɔɔ kadasi n nu, fite saŋga bo Nyɛmɛ nya yi má durunya ni, bu ba ŋuuri i, i yó bu alekutura, dama i yo woori bɛrɛ, ye kisa, i wo má bɛrɛ kun, na i bá kaaki ba cɛɛn be. 9Nyini dɛɛ ti, sɔnɔ kɛrɛ fa i alecira ni sunsunni na i ti ahin jɔrɛ n bu. Boro neŋgendɔrɛ n tii nso n ti buka nso bo bara n afun atana su wɔ. Bu gusu kaaki ti nfɛmɛm nso wɔ. 10Bu nu nnu akpaasi, nsɛn su n toko wo bɛrɛ, nso su n nya ba má, ama, i ba baari, i cɛ má, i fɛmɛya ni kpáasi wɔ. 11Boro neŋgendɔrɛ n bo i yo woori bɛrɛ, ama, kisa i wo má bɛrɛ kun ni, yiri ti fɛmɛ n bo i buka su mɔcuɛ su n a, ama, i ti nfɛmɛ nsom nu kun wɔ, na i kɔ́ di wahara na i ká ŋgbɛɛn. 12Mbiɛ burum bo a ŋuuri bu n ti nfɛmɛ burum bo bu nya di má fɛmɛya, ama, bu nyá yiko na bu dí fɛmɛ buka boro neŋgendɔrɛ n su saŋga kaan sɔ. 13Nyini nfɛmɛ burum n yó bu nɔɔkun, na bu fá bu faŋga ni bu yiko kɛrɛ na bu fá ma boro neŋgendɔrɛ ni. 14Bu kún luɛ ni Nyɛmɛ Bɔmbaa ni, ama, i ni i minɛm ni kúnma bu, dama yiri ti mibiɛm kɛrɛ Mibiɛ, na i ti nfɛmɛm kɛrɛ Fɛmɛ. I minɛm bo bu wo i dɔ n la bo wɔ fere bu ni, ni bo wɔ yi bu na bu jina i sin nahɔrɛ su ni.” 15Na mɛrɛkɛ n ase m ka, “Kunmam nzue n bo a ŋuuri i ni, na bara sakara n tana su ni, ti durunya n nu minɛm, ni durunya n nu asiɛn barasu barasu kɛrɛ, ni daanfiɛ kɛrɛ wɔ lɛɛ. 16Mbiɛ burum bo a ŋuuri bu ni, ni boro neŋgendɔrɛ ni, bu bá kpɔ bara sakara ni, bu dé i neŋge kɛrɛ na i ká i bu ŋgbɛɛn, na bu dí i ŋuniɛmbaa kɛrɛ, na bu yára bo wɔ ka n sin. 17Dama Nyɛmɛ maari bu yoori kabo i koro a. I maari bu yoori bu nɔɔkun na bu fa bu fɛmɛya n kɛrɛ buka boro neŋgendɔrɛ, na i dí fɛmɛya n kɔ ju saŋga bo Nyɛmɛ nɔaniɛ ni bá yo yiiwa ni. 18Bara n bo a ŋuuri i n la miɛ kpiri n bo i ti durunya n nu nfɛmɛm kɛrɛ tii n a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\