SAYIKEREEWA 21

1Na ma ŋu aŋgoro fɔfɔrɛ ni asiɛn fɔfɔrɛ, dama aŋgoro dawa n ni asiɛn dawa n kɛrɛ wo má bɛrɛ kun, na ma ŋu ka tieku nzue n gusu wo má bɛrɛ kun. 2Na ma ŋu miɛ casi ni, Yɛrusalem fɔfɔrɛ n ka i fite Nyɛmɛ dɔ aŋgoro sujura ba asiɛŋgu, wɔ sɛsɛ i ŋu su ka konya bo i sukɔ ajaa. 3Na ma ti akonvi bambaka be ŋga fɛmɛya biɛ n nu, i ŋa, “Am niɛ fɛn, Nyɛmɛ woobiri wo adamandem dɔ, na i wó bu dɔ. Na i fá bu yo i minɛm. Yiri ni i tii wó bu dɔ na i yó bu Nyɛmɛ a. 4Yiri núnuka bu nyunvuin kɛrɛ bu nyumbaa nu a, yiwee wo má bɛrɛ kun, ahoresaaki wó má bɛrɛ kun, minɛm sún má kun, na minɛm dí má yaari kun, dama deke dawam kɛrɛ asin.” 5Na bo i tana fɛmɛya biɛ n su n ase ka, “Niɛ fɛn, m suyo deke kɛrɛ fɔfɔrɛ.” Na wɔ kaaki ase m ka, “Kɛrɛ ahin nɔaniɛ ni, dama i ti nahɔrɛ wɔ, na i la dabuŋu.” 6Na wɔ se m ka, “Wɔ yo awie, mini ti mɔfɔ a, na m kaaki ti kasinfɔ, mini ti deke kɛrɛ bumboori ni i awieeri a. Sɔnɔ kɛrɛ bo nzuehɔɛ tiiri i, m má i nu nzue n bo i ma ŋgɔɔ ni, na i mi tɔ́ má kaari. 7Sɔnɔ kɛrɛ bo i diiri nasara, m má i ahin aceerim ni, na m yó i Nyɛmɛ, na m fá i yo m wa. 8Ama, sɛrɛfɔm, ni minɛm bo ba yo má m yarada, ni daŋgba yofɔm, ni minɛ kunfɔm, ni nbara kpinifɔm, ni somaya kɔfɔm, ni bo bu di ayiri ŋgbɛɛnŋgbɛɛn, ni munzueyifɔm, ni amɔɛ sufɔm, ni kɔrɛfɔm kɛrɛ, bu woobiri la cɛɛma sin n bo i je ka ferewita na i da ka tieku ni. Nyini yiwee ni ti yiwee nnyɔ su n a.” 9Na mɛrɛkɛ kun aba m dɔ, i ti mɛrɛkɛ nsom bo bu bita awieeri su dɛɛ kekereke ayaba nsom nu kun wɔ, na wɔ ba ase m ka, “Bra, na m kere u Bɔmbaa n konya ni.” 10Na Awiɛwiɛ Casi n dɛɛ yiko nu, na mɛrɛkɛ n afa m akɔ buka bambaka n bo i ti lenleŋge n tii su, na wɔ kere m Yɛrusalem miɛ kpiri n bo i ti casi ni, i fite Nyɛmɛ dɔ aŋgoro sujura ba. 11Na i je na i ta wein kabo Nyɛmɛ jirima woowa n ti ni, na i sujeje kɔkɔrɛ ni sosofura nzue ka afere nyunyumi barasu be bo i da cain ka niɛɛnu. 12Ba ta kobe bambaka bo i wo aŋgoro abara ayɛ miɛ ni, na i la anɔ buru ni nnyɔ, anɔm kɛrɛ su la mɛrɛkɛ kun kun bo bu jina ŋminda. Ba kɛrɛ Yisareli anɔ barasu buru ni nnyɔ n duma agɔ anɔ n kun kun kɛrɛ su. 13Kobe n bue nna n kɛrɛ la anɔ nsan nsan, nsan wo wiɛ afiiri, na nsan wo wiɛ atɔɔri, na nsan nsan wo gbɛɛnŋgbɛɛn bue nnyɔ n kɛrɛ. 14Miɛ n kobe n ajaari seewa yabuɛ n ti buru ni nnyɔ ɔ, ye bu nya taari kobe n taka su. Ba kɛrɛ Bɔmbaa n jaramasa buru ni nnyɔm duma agɔ yabuɛ n kun kun kɛrɛ su. 15Na mɛrɛkɛ n bo i jɔjɔɔri m dɔ n bita sika kara i saa nu, bo i fa sunsun niɛ kabo miɛ n ti bambaka barasu, ni kabo kobem n anɔm ti tɛtɛrɛ barasu, na i kaaki sunsun niɛ kabo kobe n aŋgoro ti barasu. 16Miɛ n ataari n ti ka sɔɔ laŋgba dɛɛ su wɔ, i tintiin, ni i tɛtɛrɛ kɛrɛ sɛ wɔ. Na mɛrɛkɛ n afa i sika kara sunsuunwa n asunsun miɛ ni, i tintiin su ti kilo akpii nnyɔ ni yaa nna wɔ, nyini ti, i tintiin, ni i tɛtɛrɛ, ni i aŋgoro kɛrɛ sɛ wɔ. 17Na mɛrɛkɛ n asunsun kobe n gusu, kabo adamande bo ajaari ni, na i aŋgoro akɔ ayasu ka ajaari boowa kun kun kɔ ju yaa ni aburana ni nna. 18Bu faari yabuɛ nyunyumi barasu be bo bu fere i ka jasapa ni taari kobe n a, na ba fa sika bo i da cain ka niɛɛnu, ata miɛ n ni i tii. 19Yabuɛ n bo bu fa seeri miɛ n kobe n ajaari n ti yabuɛ barasu nyunyumi, na i kɛrɛ busu wo i ŋgumi ŋgumi. I ti kabo Nyɛmɛ sayoowa dɔŋguyofɔ kpiɛn n sana i tanlɛɛ su na i wo i hoe su ni. Bu fere bu ka jasapa, ni safiri, ni agata, ni ɛmɛradi, 20ni oniki, ni caniliya, ni krisolite, ni berili, ni topasi, ni krisoparasi, ni jasinti, ni amɛtisiti. 21Bu faari afere fofoe nyunyumi barasu be fa yoori anɔ buru ni nnyɔm n a. Bu faari sika fa yoori miɛ n atin natiiwa kɛrɛ a, na i da cain ka niɛɛnu. 22Ma ŋu má Nyɛmɛ Sereebiri Awuru be miɛ n nu, dama ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ Kpiri n ni Bɔmbaa n ade Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n jinaabiri a. 23Miɛ n koro má wiɛ ni sara na bu ta wein ma i, dama Nyɛmɛ jirima woowa ni ti i wein a, na Bɔmbaa n ti i fitana. 24Na durunya n nu adamande barasu kɛrɛ sunati i wein nu wɔ, na durunya n nu nfɛmɛm fa bu ajɛkɛ kɛrɛ ba wura nu. 25Miɛ n anɔ ni téke wɔ saŋga kɛrɛ, dama ka kɔŋguɛ wo má dɔ. 26Na adamande barasu kɛrɛ bo bu wo durunya n nu ni fá bu neŋge kpakpam ni bu jirima na bu fá wura nu. 27Ama, deke kɛrɛ bo i ti má casi wúra má miɛ n nu, ni minɛm bo bu su amɔɛm, ni minɛm bo bu bu kɔrɛm ni. Má ka minɛm bo bu duma wo Bɔmbaa ni ŋgɔɔ kadasi n nu ni ŋgumi wúra nu a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\