SAYIKEREEWA 22

1Na mɛrɛkɛ n akaaki akere m kunma nzue bo i ma ŋgɔɔ, i da cain kabo niɛɛnu ti n wɔ, i soŋgi fite Nyɛmɛ ni Bɔmbaa n fɛmɛya biɛ n nu wɔ, 2na i susoŋgi miɛ n atin n afiɛn ni. Kunma n bue nnyɔ n kɛrɛ, baka n bo i ma ŋgɔɔ n jinjina ahɛmɛ. Na i susu suuwa barasu buru ni nnyɔ afɔ kɛrɛ, sara kɛrɛ ni i suuwa. Na bu sufa i nyawa n tuntun durunya n nu adamande kɛrɛ tɔrɛm. 3Deke bo Nyɛmɛ ayo i nɔɔ ŋgbɛɛn wó má miɛ n nu. Ama, Nyɛmɛ ni Bɔmbaa n fɛmɛya biɛ ni wó dɔ, na i akɔɔm n súsu i. 4Bu ŋú i nyunuawa dika kabo i ti barasu, na i kɛ́rɛ i duma gɔ bu ŋuma su. 5Awosin wó má dɔ, be koro má fitana dɔ, na bu kaaki koro má wiɛ dɔ, dama ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ ni i tii yó bu wein a. Na bu dí fɛmɛya bo i la má awieeri. 6Na mɛrɛkɛ n akaaki ase m ka, “Ahin nɔaniɛm n ti nahɔrɛ wɔ, na i ti deke bo sɔnɔ yo i yarada. Ya Mi Nyɛmɛ Fɛmɛ bo i faari i Awiɛwiɛ Casi n wuraari i nɔaniɛ kanfɔm nu ni, yiri asunma i mɛrɛkɛ n ka i ba se i akɔɔm fa kɔ sa bo i yó kisa bɛrɛ n a.” 7Ya Mibiɛ Yesu ŋa, “Am so am sui. I cɛ́ má, m bá kisa. Terefiɛ wo sɔnɔ kɛrɛ bo i deeri nɔaniɛ n bo i wo ahin kadasi n nu na i jɔjɔ fa kɔ sa bo i bá yo n ŋu.” 8Mini Yohane tiiri, ye m ŋuuri ahin deke n kɛrɛ, m tiiri na m ŋuuri i sɔ ni, na ma kutu mɛrɛkɛ n bo i kereeri nyini dekem n jaa bu ka m su i. 9Na wɔ se m ka, má m yo sɔ, ama, m kansi Nyɛmɛ ŋgumi. Na wɔ kaaki ase m ka, “M ti u beŋgu akɔɔ, ni u ninbaam bo bu ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔm, ni bo bu de nɔaniɛ n bo i wo ahin kadasi n nu n be wɔ.” 10Na wɔ kaaki ase m ka, má m se ka m fiɛ nɔaniɛ n bo i wo ahin kadasi n nu na i jɔjɔ fa kɔ sa bo i bá yo n su, dama i cɛ́ má, i kɛrɛ yó kisa. 11I ŋa sɔnɔ kɛrɛ bo i yo satiɛ, ma i kɔ su yo i satiɛ, sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i yo i daŋgba sa ni, ma i kɔ su yo i daŋgba sa ni, na sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i yo sakpa, ma i kɔ su yo i sakpa ni, na sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i ti casi, ma i kɔ su wo i casi wo. 12Ya Mibiɛ Yesu ŋa, “Am so am sui. I cɛ́ má, m bá kisa, na m bá tɔ sɔnɔ kɛrɛ kaari kabo i jumayoowa ti barasu. 13Mini ti mɔfɔ a, na m kaaki ti kasinfɔ, mini ti deke kɛrɛ bumboori ni i awieeri n a.” 14Terefiɛ wo minɛm bo ba ŋmisi bu suturam ayo casi n dɔ, adena bu koro nya atin di baka n bo i ma ŋgɔɔ n dɛɛ suuwa ni, na bu fa miɛ n anɔ n wura miɛ n nu. 15Ama, daŋgba yofɔm, ni bo bu di ayiri ŋgbɛɛnŋgbɛɛn, ni bara kpinifɔm, ni somaya kɔfɔm, ni minɛ kunfɔm, ni amɔɛ sufɔm, ni bo bu bu kɔrɛ bu nɔaniɛ jɔjɔɔwa ni bu sa yoori nu n kɛrɛ koro wura má miɛ n nu. 16”Mini Yesu asunma m mɛrɛkɛ n ka i ba se am ahin jɔrɛ n a, ambɛrɛ bo am wo Kristo jamam n nu ni. Mini ti Fɛmɛ Davidi anuma a, na m ti asaakojo bo i ta ni.” 17Awiɛwiɛ Casi n ni konya n ŋa, “Bra.” Sɔnɔ kɛrɛ bo i ti ahin, ma i mi gusu se ka, “Bra.” Na sɔnɔ kɛrɛ bo nzuehɔɛ ati i, na i koro ŋgɔɔ nzue ni, i bra na i ba de nu ŋgbɛɛn. 18Mini Yohane subɔbɔ sɔnɔ kɛrɛ bo i ti ahin kadasi n nu jɔrɛ fa kɔ sa n bo i bá yo n lɛɛ, ka sɔnɔ kɛrɛ bo i faari nɔaniɛ be bukaari su, Nyɛmɛ fá kekereke n kɛrɛ bo i wo ahin kadasi n nu n buka i mi su. 19Na sɔnɔ kɛrɛ gusu bo i yiiri nɔaniɛ n bo i wo ahin kadasi n nu n be, Nyɛmɛ yí i mi n aceeri na i nya má baka n bo i ma ŋgɔɔ n dɛɛ suuwa n be, na i má i wura má miɛ casi n nu, kabo ba kɛrɛ bu jɔrɛ ahin kadasi n nu. 20Yiri n bo i di ahin jɔrɛm kɛrɛ daani n ase ka, “Nahɔrɛ. I cɛ́ má, m bá kisa.” Ma i yo sɔ. Ya Mibiɛ Yesu, bra. Ami. 21Ma ya Mibiɛ Yesu buka Nyɛmɛ minɛm kɛrɛ. Ami. ���


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\