SAYIKEREEWA 3

1Na wɔ se m ka, “Kɛrɛ kadasi fa ma mɛrɛkɛ n bo i niɛ Kristo jama n bo i wo Saradisa miɛ kpiri n nu ni, na a se bu ka, ‘Ahin nɔaniɛ n fite mini bo m la Nyɛmɛ awiɛwiɛ busu nso n na m bita asarambaam nso m saa nu dɔ ɔ. M si am sayoowam, am wo ka am la ŋgɔɔ, ama, am ti fuinm wɔ. 2Nyini ti, am yasu na am bita deke n bo am toko la i n kenken, má nyini, i wú wɔ. Dama ma ŋu ka am sayoowam n akpiɛ su Nyɛmɛ dɔ. 3Am teŋge su, kabo am yo tiiri Nyɛmɛ nɔaniɛ n na am deeri i ni, am kaaki am wo na am bita i, nzɛn am ayasu má, am si má saŋga bo m bá ni, dama m bá fura am nu ka awiefɔ dɛɛ su wɔ. 4Ama, m la minɛ nbem bo bu wo Saradisa Kristo jama n nu, bo ba saaki má bu sutura ayo má bu fin, bu sayoowam nu. Bɛrɛ bá wura tanlɛɛ fofoe na m ni bɛrɛ sáŋga nati a, dama bu ti ye ni sɔ ɔ. 5Sɔnɔ kɛrɛ bo i di nasara, i wúra nyini tanlɛɛ fofoe n be sɔ ɔ. Na m yí má i mi duma fite má ŋgɔɔ kadasi n nu, ama, m bá jina m Si ni i mɛrɛkɛm nyunu, na m sé bu ka i ti m dɛɛ sɔnɔ ɔ.’ 6Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka i ti ahin jɔrɛ n bu, i ti ye ni ka i mi so i sui na i ti kabo Awiɛwiɛ Casi ni suse Kristo jamam barasu ni.” 7Na wɔ se m ka, “Kɛrɛ kadasi fa ma mɛrɛkɛ n bo i niɛ Kristo jama n bo i wo Filadɛlɛfiya miɛ kpiri n nu ni, na a se bu ka, ‘Ahin nɔaniɛ n fite mini bo m ti casi na m ti nahɔrɛfɔ, na m bita Fɛmɛ Davidi kadombaa n bo i kere ka m la i dɛɛ yiko n be wɔ, na nzɛn m tekeeri anɔ, be koro tu má i, na nzɛn m tuuri i gusu, be koro teke má i. 8M si am sayoowam, am niɛ, ma teke anɔ ama am bo be wo má bɛrɛ bo i koro tu i. M si ka am la má faŋga agaya, ama, haari ni nyini mmɔɔ, am fite má m sin, am toko bita m nɔaniɛ n ni nahɔrɛ wɔ. 9Am yaki bo bu su Sitana n na bu yo bu ŋu ka bu ti Yudafɔm ni, bu ti kɔrɛfɔm wɔ, bu ti má Yudafɔm ŋgba. M má bu ba kutu am nyunu na bu si ka m koro am. 10Am ade m nɔaniɛ ni, na am amindi n dɛɛ ti, m yí am fite kekereke n bo Nyɛmɛ bá fa yo durunya n nufɔm kɛrɛ na i niɛ ni. 11M cɛ́ má, m káaki ba kisa. Atin n bo am bita i ni, am bita i kenken na má be fin am ŋkatɔ ni. 12Sɔnɔ kɛrɛ bo i di nasara, m fá i yo jantaraka Nyɛmɛ Sereebiri Awuru n nu na i wó nu dɔ saŋga kɛrɛ. Na m kɛ́rɛ Nyɛmɛ duma mata i, na m kɛ́rɛ Nyɛmɛ miɛ n duma, miɛ n bo i fite aŋgoro Nyɛmɛ dɔ na bu fere i ka Yɛrusalem fɔfɔrɛ, na m káaki kɛrɛ m duma fɔfɔrɛ n gusu mata i mi ŋu.’ 13Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka i ti ahin jɔrɛ n bu, i ti ye ni ka i mi so i sui na i ti kabo Awiɛwiɛ Casi ni suse Kristo jamam barasu ni.” 14Na wɔ se m ka, “Kɛrɛ kadasi fa ma mɛrɛkɛ n bo i niɛ Kristo jama n bo i wo Lawodikaya miɛ kpiri n nu ni, na a se bu ka, ‘Ahin nɔaniɛ n fite mini bo m ti Ami na m la dabuŋu, na m di daani ni nahɔrɛ su n dɔ ɔ. Mini ni Nyɛmɛ du mɔ yo woori bɛrɛ a, ye ya yiiri deke n kɛrɛ a. 15M si am sayoowam, am ti má niniki, am kaaki ti má kɛkɛrɛ, nzɛn má am ti niniki wara kɛkɛrɛ, má m koro. 16Ama, am ti bɔbɔrɔki n dɛɛ ti, m púuti am m nɔɔ nu butu. 17Am ŋa am ti neŋgefɔm wɔ, deke be kpiɛ má am su, ama, am si má ka am la aŋunfɔ, na am si má ka am ti yaarifɔm, na am kaaki si má ka am ti anyinsinm, na am kaaki si má ka am nati am ŋuniɛ ŋgbɛɛn wɔ. 18Nyini ti, m koro ka m tu am fɔ, na am bra m dɔ ba to sika kpa bo ba fa awura sin nu na wɔ fite casi ni, adena am yo neŋgefɔm nahɔrɛ su, na am ba to sutura fofoe m dɔ, na am fa kata am ŋu, na má minɛ ŋu ka am nati am ŋuniɛ ŋgbɛɛn na i la nyinsɛ. Na am ba to anyumbaa ayiri m dɔ, na am fa wura am nyumbaa nu na am koro ŋu asi nyunyumi. 19Bo m koro bu ni, bɛrɛ ye m jaraki bu na m cin bu sui a, nyini ti, am boro am nyi na am kaaki am wo. 20Am ti fɛn, m jina sɔɔ anɔ n sin subobo, sɔnɔ kɛrɛ bo i ti m konvi ŋga na i tekeeri anɔ ni, m bá wura i mi dɔ, na m ni yiri sáŋga di diire. 21Sɔnɔ kɛrɛ bo i di nasara, m má i atin na i bá tana m bi m fɛmɛya biɛ n su, kabo ma di nasara na m ni m Si saŋga tana i fɛmɛya biɛ n su ni.’ 22Sɔnɔ kɛrɛ bo i koro ka i ti ahin jɔrɛ n bu, i ti ye ni ka i mi so i sui na i ti kabo Awiɛwiɛ Casi ni suse Kristo jamam barasu ni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\