SAYIKEREEWA 5

1Na ma ŋu ka kadasi nyanyaawa be wo yiri n bo i tana fɛmɛya biɛ n su n saa fɔmbɔrɔ n nu, kɛrɛɛwa wo i kunnu ni i sin kɛrɛ su, ba fa wiɛ mɛnɛ amiɛ amata i busu nso. 2Na ma ŋu Nyɛmɛ mɛrɛkɛ faŋgafɔ be ka i subo ndoori faŋga su ka, “Ŋma ti ye ni bo i koro cin ŋmaŋgi wiɛ mɛnɛ n na i teke kadasi n a?” 3Ama, aŋgoro, ni asiɛŋgu, ni bo bu wo asiɛn bu, be awo má bɛrɛ bo i koro teke kadasi ni, na a ba kan ka i koro niɛ nu. 4Be awo má bɛrɛ bo i ti ye ni bo i koro teke kadasi ni, na a ba kan ka i koro niɛ nu n dɛɛ ti, na ma sun ni nyunvuin ŋgba. 5Na nkpiɛnkpiɛnm n nu kun, ase m ka, “Má a sun. Niɛ fɛn, Fɛmɛ Davidi anuma kpiri ni, bo bu fere i ka Yudafɔm busu nu jara n adi nasara, i koro cin ŋmaŋgi wiɛ mɛnɛ nso n na i teke kadasi ni.” 6Na ma ŋu bɔmbaa be, i ti ka ba kpiɛ i kɔm wɔ, i jina fɛmɛya biɛ n afiɛn. Deke ŋgɔɔfɔ nnam, ni nkpiɛnkpiɛnm n abara ayɛ i. I la mbiɛ nso wɔ, i nyumbaa gusu ti nso wɔ. Bɛrɛ la Nyɛmɛ awiɛwiɛ busu nsom bo wɔ sunma bu durunya n kɛrɛ nu ni. 7Na wɔ kɔ yiri n bo i tana fɛmɛya biɛ n su n dɔ, na wɔ de kadasi n afite i saa fɔmbɔrɔ nu. 8I kɔ deeri kadasi n ni, na deke ŋgɔɔfɔ nnam, ni nkpiɛnkpiɛnm aburanyɔ ni nnam n akutu i nyunu. Bu kɛrɛ la biɛku, na bu kɛrɛ bita sika ayaba bo wɔ yi ni ayiri kunkuunwa nvanvani ŋgumi wɔ. Ayiri kunkuunwa nvanvani n ti nyɛmɛsere bo Nyɛmɛ dɛɛ minɛ sere i wɔ. 9Na ba di jue fɔfɔrɛ ama yiri Bɔmbaa n ka, “Wɔrɔ ti ye ni ka a de kadasi ni, na a ŋmaŋgi wiɛ mɛnɛ n a, dama wɔrɔ ye bu kpiɛɛri u kɔm, ye a fa u mbunja ade minɛm tii aji a. Adamande kɛrɛ, ni daanfiɛ kɛrɛ, ni aniɛm kɛrɛ, ni asiɛn barasu barasu kɛrɛ bo bu wo durunya n nu ni, bu nbem ayo Nyɛmɛ dɛɛ minɛm. 10A fa bu ayo u fɛmɛya n nu minɛm, na bu yo u sayoowa dɔŋguyofɔm, na bu niɛ durunya n kɛrɛ su.” 11Na ma niɛ aŋu Nyɛmɛ mɛrɛkɛm beberebe, akpii akpii buru nɔ, ka, ba bara ayɛ fɛmɛya biɛ ni, ni deke ŋgɔɔfɔ nnam, ni nkpiɛnkpiɛnm ni. Na ma ti ka 12ba yɛ bu konvi su sudi jue, ka, “Bɔmbaa n bo bu yo kpiɛɛri i kɔm ni, yiri ti ye ni ka i de yiko a, ni neŋge, ni alecira, ni faŋga, ni jirima, ni kpiri, ni kansi a.” 13Na ma ti ka deke kɛrɛ bo bu wo aŋgoro, ni asiɛŋgu, ni bo bu wo asiɛn bu, ni bo bu wo nzue nu, ni deke kɛrɛ bo Nyɛmɛ ayi bu, ka bu sudi jue, ka, “Yiri n bo i tana fɛmɛya biɛ n su n ni Bɔmbaa ni, bɛrɛ ti ye ni ka bu de kansi a, ni jirima, ni kpiri, ni yiko, saŋga kɛrɛ saŋga.” 14Na deke ŋgɔɔfɔ nnam n ase ka, “Ami.” Na nkpiɛnkpiɛnm n akutu asu Nyɛmɛ ni Bɔmbaa ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\