ROMAFƆM 10

1M ninbaam, deke bo m koro i m ahore su la ka, m minɛm Yisarelifɔm nya tiide, m nyɛmɛsere lɛɛ saŋga kɛrɛ. 2M si tenle su ka bu nyunu aboro ka bu su Nyɛmɛ atin n su nahɔrɛ su, ama, bu si má kabo bu yo na bu su i su. 3Dama bu si má atin bo Nyɛmɛ de minɛm ka ba yo sa bo i kɔ atin su i dɔ ni, ama, bu kpini bu tiɛŋgu atin wɔ, na bu su i su. Nyini ti, na ba kete Nyɛmɛ atin ni, ba de má kabo Nyɛmɛ ŋa bu yo sa bo i kɔ atin su i dɔ ni. 4I ti nahɔrɛ wɔ, ka Kristo juma n bo i yoori i ni, yiri kuunri nɔaniɛ kpamaawa n kɛrɛ nɔɔ a, adena sɔnɔ kɛrɛ bo i yoori i yarada, Nyɛmɛ de i mi ka i yo sa bo i kɔ atin su i dɔ. 5Moyisi yo kɛrɛ fa kɔɔri kabo minɛ koro su nɔaniɛ kpamaawa n su, na bu yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ, i ŋa, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i su nɔaniɛ kpamaawa n kɛrɛ su, i mi nyá ŋgɔɔ.” 6Ama, fa kɔ kabo yarada dɛɛ ti, na sɔnɔ yo sa bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ ni, i ŋa, “Má a sunsun u ahore su ka, ŋma fún kɔ aŋgoro a?” Nyini la ka, i kɔ́ fa Kristo jura ba lɛɛ. 7Wara “Ŋma júra kunma ŋgoŋgo n bo i la má awieeri nu a?” Nyini la ka, i kɔ́ fa Kristo fun fite bo ba wum n nu ba lɛɛ. 8Deke bo i suse n la ka, “Nyɛmɛ nɔaniɛ n waari má ni wɔrɔ. I wo u nɔɔ nu, ni u ahorembaa mmɔɔ su.” Yiri la labari n bo ya kaanri i n fa kɔ yaradayo su ni. 9Nzɛn a teke u nɔɔ jɔjɔɔri minɛm nyunu ka, Yesu ti u Mibiɛ nahɔrɛ su, na a yoori yarada u ahore su ka Nyɛmɛ teŋgeeri i yiwee n nu, a nyá tiide. 10Dama sɔnɔ kɛrɛ bo i yoori yarada i ahore su, ye Nyɛmɛ de i ka i yo sa bo i kɔ atin su i dɔ a. Na sɔnɔ kɛrɛ bo i teke i nɔɔ jɔjɔɔri minɛm nyunu ka wɔ yo yarada, nyini ma i nya tiide a. 11Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i yoori i yarada, i mi dí má nyinsɛ.” 12Nyini ti, bo bu ti Yudafɔm, ni bo bu ti má Yudafɔm, bu la má kpakpaakinu, Micɛra kun ni ti bu kɛrɛ Mibiɛ a. Yiri ma minɛm kɛrɛ bo bu bo fere i duma deke kpa bo i la má aŋusu n a. 13Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Sɔnɔ kɛrɛ bo i bo fereeri Mibiɛ n duma, i mi nyá tiide.” 14Tɔ, bu yo sɛ koro bo fere i duma, má ka ba du mɔ ayo i yarada? Ye bu yo sɛ koro yo i yarada, má ka ba du mɔ ati i jɔrɛ? Ye bu yo sɛ koro ti i jɔrɛ a, má ka be adu mɔ akan i labari kpa n akere bu? 15Ye bu yo sɛ koro kan i labari kpa n kere minɛm a, má ka be asunma bu minɛm dɔ? Kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu, ka, “Bo bu suba kan Nyɛmɛ labari kpa n ma ya ni, bu natiiri yo fiɛ.” 16Ama, má sɔnɔ kɛrɛ soroori su deeri labari kpa n a, kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kanfɔ Esaya yo seeri ni, ka, “Ya Mibiɛ, ŋma ayo ya labari n yarada? Ai, be ade má i.” 17Nyini ti, kana sɔnɔ ba yo Yesu Kristo yarada, má ka wɔ ti i labari kpa n ka, kana sɔnɔ gusu ba ti labari kpa ni, má ka be akan Kristo nɔaniɛ ni akere i. 18Ama, minɛ bo ba de má labari kpa ni, ba ti má jɔrɛ n wɔ, nzɛn sɛ a? Nahɔrɛ, ba ti i. Dama ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Ba bo ndoori abara ayɛ durunya n kɛrɛ nu, na bu nɔaniɛ aju asiɛn n kɛrɛ su.” 19M koro ka m bisa bekun ka, Yisarelifɔm ni, ba si má? Ba si. Moyisi du mɔ seeri ka, Nyɛmɛ ŋa, “M má am si kɔrɛ fa kɔ minɛm bo bu ti má daanfiɛ n nahɔrɛ su ni, m má am fa yaa fa kɔ minɛm bo bu la má ŋgɔnlɛ n ŋu.” 20Na Esaya ayo ahoresi, na wɔ se bu ka, Nyɛmɛ ŋa, “Haari minɛm bo bu yo niɛniɛ má m busu ni, m ma ba ŋu m. Na minɛm bo bu yo bisa má m busu ni, ma bɔ bu nu afa m ŋu akere bu.” 21Na Esaya akaaki ase fa kɔ Yisarelifɔm su ka, Nyɛmɛ ŋa, “Ale kɛrɛ bo i cin, m teŋge m saa fere nyini minɛm n wɔ, ama, bu ti atii kekereke ni ketemafɔm wɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\