ROMAFƆM 11

1M koro ka m bisa ka, Nyɛmɛ akete i minɛm wɔ, nzɛn sɛ a? Ai, wɔ kete má bu e. Am ti fɛn. Mini Pɔɔlu ni m tii, m ti Yisarelifɔ ɔ. M ti Abraham busu nufɔ ɔ, m fite Bɛnjamin dɛɛ lɛɛ anɔ n nu wɔ. 2Nyɛmɛ akete má i minɛm bo i du mɔ yiiri bu ni. Am nya kan má Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu fa kɔ i nɔaniɛ kanfɔ Eliya n su, kabo i jarakiiri Yisarelifɔm Nyɛmɛ dɔ n wɔ, nzɛn sɛ? 3Bo i ŋa, “Micɛra, ba kun u nɔaniɛ kanfɔm kɛrɛ, ba kaaki afufu u yoowa yoobirim n kɛrɛ, wɔ kɔ aka mini ŋgumi kpein wɔ, ye bu koro ka bu kun m gusu n a.” 4Ama, Nyɛmɛ yo seeri i sɛ wɔ? I ŋa, “Ma yaki Yisarelifɔm minɛ akpii nso afa ase Yisareli asiɛn n su. Bɛrɛ ye bu nya kutu má amɔɛ Baali n na bu su i a.” 5Nyini dɛɛ ti, kisa gusu, i ti sɔ ɔ lɛɛ. Nyɛmɛ ayi Yisarelifɔm nu minɛ kaan sɔ ɔ, ye wɔ fere bu a, fa kɔ i ahɔrɔma n dɛɛ ti. 6I ahɔrɔma n dɛɛ ti, ye wɔ yi bu a, má ka bu sayoowa dɛɛ ti a. Nzɛn má i ti ka bu sayoowa n dɛɛ ti, má ahɔrɔma n ti má aceeri kun. 7Nzu bekun a? Yisarelifɔm n anya má deke n bo bu kpiiri i busu ni, ama, minɛm n bo Nyɛmɛ yiiri bu ni, bɛrɛ nyaari i a, na bo bu kaari n kɛrɛ ahorembaa ayo kekereke. 8I ti kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu n wɔ, ka, “Nyɛmɛ ama bu ahorembaa nɔnɔɔri, na i ma bu nyumbaa ŋu má asi, na i ma bu sui ti má asui, haari ni nyuma.” 9Na Fɛmɛ Davidi ase ka, “Ma bu cɛɛnkpiri diire diibiri n kaaki toroku ni diɛndiɛ tara bu. Ma bu kpaasi, na bu nya bu satiɛ ŋkatɔ. 10Ma bu nyunu si biri na bu koro ŋu má asi, ma bu wi biri saŋga kɛrɛ saŋga ka ba sɔ sɔɔri nɔnɔɔri wɔ.” 11M koro ka m bisa ka, bo bu boori bu jaa kpaasi ni, bu yasu má kun wɔ? Ai, má sɔ. Ama, nahɔrɛ, bu kpaasi sɔ n dɛɛ ti, ye minɛm bo bu ti má Yudafɔm nyaari tiide a, adena Yudafɔm ŋu i na bu si bu kɔrɛ. 12Nyini ti, ba kpaasi n dɛɛ ti, ye durunya n nufɔm anya deke kpa beberebe a, ba fun deke n bo má bu nya i n dɛɛ ti, ye bo bu ti má Yudafɔm n anya deke kpa beberebe n a. Tɔ, nzɛn i ti sɔ, na Yudafɔm bo bu bá yo yarada n búka su, i yó deke kpa tara sɔ. 13Kisa m sujɔjɔ ambɛrɛ bo am ti má Yudafɔm ni gusu dɔ a. Juma n bo Nyɛmɛ afa ama m ni, i sunmaari m ka m yo i jaramasa ambɛrɛ bo am ti má Yudafɔm dɔ ɔ, nyini ti ye m fa m juma n fa fɔ a, 14na i má m tiɛŋgu minɛm si kɔrɛ, adena bu nbem nya tiide. 15Dama saŋga bo Nyɛmɛ keteeri bu ni, ye i ni durunya n nufɔm kɛrɛ ayo kun a, ama, nzɛn i kaaki deeri bu bekun, i tí sɛ wɔ? I yó ka ba nya ŋgɔɔ afite yiwee nu wɔ lɛɛ. 16Nzɛn be faari i alɛmbaa fɔfɔrɛ be fa yoori yoowa na i fa maari Nyɛmɛ, nyini la ka, i alɛmbaa n kɛrɛ ti Nyɛmɛ dɛɛ wɔ lɛɛ. Ye nzɛn baka bunlui n ti Nyɛmɛ dɛɛ, nyini la ka, i asambaa n kɛrɛ gusu ti Nyɛmɛ dɛɛ wɔ lɛɛ. 17Nahɔrɛ, Yisarelifɔm ti ka baka n bo i su suuwa kpa n wɔ, ye ba kpiɛ i asambaa ni nbem atu, na ambɛrɛ ti ka boro baka bo i suuwa la má faŋga, ye ba kpiɛ am asa baka n bo i su suuwa kpa n dɛɛ asambaa n su a, nyini ti, am ni baka n bo i su suuwa kpa n asambaa n kɛrɛ saŋga nya ŋgɔɔ fite i bunlui n dɔ ɔ. 18Nzɛn i nya ti sɔ, má am fa fɔ ka am ti kpa tara baka n bo i su suuwa kpa n ni i tii, dama má asambaa ni ma bunlui ni ŋgɔɔ a, ama, bunlui ni ma asambaa ni ŋgɔɔ a. 19Beni, a se ka, “Ba kpiɛ baka n bo i su suuwa n dɛɛ asambaa n be, adena mini nya sasuubiri a.” 20Tɔ, i ti nahɔrɛ wɔ, Yudafɔm ayo má yarada n dɛɛ ti, ye Nyɛmɛ kpiɛɛri bu jiiri n a, ye u yarada n dɛɛ ti, ye a jina jinaabiri n bo a jina n a. Nyini ti, má a yo kpirikoro, ama, si u ŋu sa. 21Dama nzɛn Nyɛmɛ ayaki má baka kpa n ni i tii dɛɛ asambaa ni, beni, i bá yaki má wɔrɔ boro baka ni mmɔɔ dɛɛ asambaa ni. 22M ŋa a ŋu kabo Nyɛmɛ yo sakpa barasu ni, ni kabo i di minɛ jɔrɛ na i cin bu sui ni anyumboro barasu ni. Minɛm bo bu yo má i yarada n ye i di bu jɔrɛ cin bu sui ni anyumboro n a, ama, wɔrɔ yiri, i yo sakpa ma u wɔ, nyini ti, susu i sakpa n bo i yo ma u n su, má nyini, i kpíɛ wɔrɔ mmɔɔ ji wɔ lɛɛ. 23Nzɛn Yudafɔm kaakiiri bu wo, na bu bá yoori Nyɛmɛ yarada, i koro fa bu sa bu woobiri dawa n su, dama i la yiko bo i koro yo sɔ. 24Ti fɛn. Wɔrɔ mmɔɔ ni u tii ti ka boro baka asambaa n bo ba kpiɛ i afa asa baka n bo i su suuwa kpa n su wɔ. Nyini ti, a si ka Nyɛmɛ dɔ, i ti má kekereke na i káaki ba fa baka n bo i su suuwa kpa n asambaam n ba sa bu woobiri dawa n su bekun. 25M ninbaam, asiri nu jɔrɛ be yaa, ye m koro ka am si i a, adena má am yo am ŋu kpiri ka am la si. Yiri la ka, kabo Yisarelifɔm nbem ayo bu ahorembaa kekereke ni, bu bíta i sɔ haari fa kɔ ju saŋga bo minɛm bo bu ti má Yudafɔm kɛrɛ bá ba Nyɛmɛ dɔ. 26Tɔ, i yó sɔ ɔ, na Yisarelifɔm kɛrɛ bá nya tiide, kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ni, ka, “Tiidefɔ ni fíte Siyon miɛ kpiri n nu ba, na i bá yi deke n kɛrɛ bo i kɔ má atin su fa tu, na i yó Jakɔbu busu nufɔm casi. 27Kabo m fá sɛsɛsu di i di ni bɛrɛ lɛɛ, saŋga bo m ba yiiri satiɛ n bo i wo bu ŋu ni.” 28Kabo Yudafɔm n akete labari kpa n ni, nyini ma ba kaaki Nyɛmɛ kpɔfɔm kisa n a, ambɛrɛ bo am ti má Yudafɔm n dɛɛ ti. Ama, fa kɔ kabo Nyɛmɛ fereeri bu nam na i yiiri bu ni, bu ti i minɛ koroowam wɔ. 29Dama nzɛn Nyɛmɛ faari i aceeri fa ceeri minɛ nbem, wara nzɛn wɔ fere sɔnɔ, i kaaki má i sunsunni. 30Ambɛrɛ, am yo keteeri Nyɛmɛ nɔaniɛ n wɔ, ama, kisa, wɔ si am aŋunfɔ, bɛrɛ bo ba kete i nɔaniɛ n dɛɛ ti. 31Tɔ, kisa, i ti sɔ ɔ, bɛrɛ akete Nyɛmɛ nɔaniɛ ni, dama Nyɛmɛ asi am aŋunfɔ, adena i awieeri su, na i bá si bɛrɛ gusu aŋunfɔ. 32Dama Nyɛmɛ abo sɔnɔ kɛrɛ kun ka bu kɛrɛ kete i wɔ, adena i awieeri su na i bá si bu kɛrɛ aŋunfɔ. 33Nahɔrɛ, Nyɛmɛ alecira ni i si bo i la i n wo ŋgo. Kabo i di i jɔrɛ ni, be koro fiiti má nu na i ti i bu, i atin n gusu kɛrɛ, sɔnɔ koro si má i bu. 34Ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ka, “Ŋma nya si deke bo i wo Micɛra n sunsunni nu a? Wara ŋma nya koro tu i fɔ a?” 35”Ŋma nya ce Nyɛmɛ deke be a, adena Nyɛmɛ kaaki tɔ i mi kaari a?” 36Dama deke kɛrɛ fite yiri dɔ a, deke kɛrɛ ti i dɛɛ wɔ, na deke kɛrɛ bá yo i dɛɛ wɔ. Yiri ti ye ni ka ya kansi i saŋga kɛrɛ saŋga. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\