ROMAFƆM 2

1Tɔ, wɔrɔ kɛrɛ bo a kan nyini minɛm jɔrɛ ni, a la má kabo a yo na a kan fite nu Nyɛmɛ dɔ. Dama jɔrɛ n bo a kan jaraki u beŋgu na wɔrɔ ni u tii yo nyini sam ni, nyini ma a kan jaraki u ŋu n a. 2Ya si kabo Nyɛmɛ di minɛm kɛrɛ bo bu yo sɔ n jɔrɛ, na i jaraki bu ni, i jɔrɛ diiwa n ti nahɔrɛ wɔ. 3Ye wɔrɔ kɛrɛ bo a kan minɛm n bo bu yo nyini sam n jɔrɛ jaraki bu, na wɔrɔ mmɔɔ ni u tii yo sɔ ni, a sunsun ka a koro fite Nyɛmɛ jɔrɛ diiwa n nu, nzɛn sɛ? 4Kabo Nyɛmɛ ayo sakpa bambaka ama u na i la mindi ni sawɔrɛ ni, nzu ti ye a bu i ŋgbɛɛn a? A si má ka deke bo i ti na i yoori nyini sakpa n la ka, i koro ka a kaaki u wo wɔ, nzɛn sɛ? 5Ama, kabo a yo u ahorembaa kekereke na a kete ka a kaaki má u wo ni, a sukpini suicin ma u ŋu wɔ lɛɛ, cɛɛn n bo Nyɛmɛ bá di minɛm jɔrɛ nahɔrɛ su, na i cín bu sui na sɔnɔ kɛrɛ ŋú i ni. 6Na i tɔ́ sɔnɔ kɛrɛ ŋkatɔ kabo i sayoowa ti barasu. 7Minɛ nbem dɛɛ la ka, bu mindi nati yo sakpa, na bu kpini kansi, ni jirima, ni aŋuniɛmbaa bo i kpɔrɔ má n busu ni, bɛrɛ ye Nyɛmɛ má bu ŋgɔɔ bo i la má awieeri n a. 8Ama, minɛm bo bu nati yo anyii sam, na bu kete deke kɛrɛ bo i kɔ atin su Nyɛmɛ dɔ, na bu su satiɛ atin su ni, bɛrɛ ye Nyɛmɛ fá yaa bu ŋu na i cín bu sui n a. 9Minɛm kɛrɛ bo bu nati yo satiɛ ni, bu dí wahara na bu ŋú anyumboro, bo bu ti Yudafɔm ni dú mɔ ŋu nyini kekereke n a, na bo bu ti má Yudafɔm gusu nyá tɔ su. 10Ama, minɛm kɛrɛ bo bu nati yo sakpa ni, Nyɛmɛ má bu nya kansi ni jirima ni ahoreda, bo bu ti Yudafɔm ni dú mɔ nya nyini deke kpam n a, na bo bu ti má Yudafɔm n gusu nyá tɔ su. 11Dama Nyɛmɛ tambu má nu. 12Minɛm kɛrɛ bo bu la má Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n na bu yoori satiɛ, bu ká ŋgbɛɛn, haari ni bo bu la má Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n ni. Na minɛm kɛrɛ bo bu la Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n na bu yoori satiɛ, bɛrɛ ye Nyɛmɛ fá i nɔaniɛ kpamaawa n di bu jɔrɛ, na i bó bu asi a. 13Má minɛm bo bu sui ti Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa ni ye Nyɛmɛ de bu ka bu yo sa bo i kɔ atin su i dɔ a. Ama, bo bu yo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ni, bɛrɛ ye Nyɛmɛ de bu ka bu yo sa bo i kɔ atin su i dɔ a. 14Minɛm bo bu ti má Yudafɔm na bu la má Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa ni, ama, na bu yo kabo nɔaniɛ n kere ni, bu sunsunni ni bu ahorembaa kpa n dɛɛ ti, bɛrɛ ni bu tii akpama nɔaniɛ ama bu ŋu lɛɛ. 15Kabo ba de i sɔ ni, nyini kere ka Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n wo bu ahore su a, na bu sunsunni gusu kere ka i ti sɔ ɔ, na i kaaki jaraki bu ka ba yo sa bo i kɔ má atin su, wara i koro jina bu sin ka ba yo sa bo i kɔ atin su. 16Nyini kɛrɛ yó cɛɛn bo Nyɛmɛ má Yesu Kristo ba di adamande kɛrɛ jɔrɛ bo i wo asiri nu n wɔ. M labari kpa n bo m kan i kere minɛ ni, kabo m kere i lɛɛ. 17Ambɛrɛ bo am ŋa am ti Yudafɔm, na am daafi Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n ŋu, na am fa fɔ ka am si Nyɛmɛ ni, 18na am si kabo Nyɛmɛ koroowa ti, na am sunsun nyunyumi, na am yi sa bo i ti kpa, dama am asi Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kɛrɛ awie, 19am yo am ŋu ka ambɛrɛ bita anyinsinm kpama a, na am ti wein ma minɛm bo bu wo awosin nu ni. 20Am ŋa ambɛrɛ teke minɛm bo bu la má ŋgɔnlɛ nyi a, na am kaaki kere minɛm bo bu ti ka nbaatumam ni, dama am ŋa am si Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n dɛɛ ti, am sunsun ka am si ŋgɔnlɛ ni nahɔrɛ kɛrɛ bo i wo i nu ni. 21Ambɛrɛ bo am kere minɛm ni, nzu ti ye am kere má am ŋu a? Ye ambɛrɛ bo am se minɛm ka má bu wɔ ni, am wɔ, nzɛn am wɔ má? 22Am ŋa má be saaki ajaa ciire ni, ye am saaki i, nzɛn am saaki má i? Am ŋa am koro má amɔɛ jɔrɛ ni, ye am wɔ neŋgem amɔɛ sɔɔm n nu, nzɛn am wɔ má? 23Ambɛrɛ bo am bita Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n fa fɔ ka am si i, na am su má i su ni, ambɛrɛ kaaki wura Nyɛmɛ nyinsɛ a. 24Kabo ba kɛrɛ i Nyɛmɛ Jɔrɛ Kadasi n nu ni, ka, “Ambɛrɛ Yudafɔm dɛɛ ti, ye minɛm bo bu ti má Yudafɔm jɔjɔ wura Nyɛmɛ ŋgasi nu a.” 25Nzɛn am yo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ka am yo ni, nyini yiri, am kɛnkɛnnɛ n bo am awura i n la kpɛrɛ. Ama, nzɛn am yo má kabo nɔaniɛ kpamaawa n kere ni, i ti ka am awura má kɛnkɛnnɛ lɛɛ. 26Nzɛn bo ba wura má kɛnkɛnnɛ n yo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ka bu yo ni, Nyɛmɛ de bu ka ba wura kɛnkɛnnɛ wɔ lɛɛ. 27Nyini ti, i sukere ka, bɛrɛ n bo ba wura má kɛnkɛnnɛ na bu yo kabo Nyɛmɛ nɔaniɛ kpamaawa n kere ni, bu dí ambɛrɛ Yudafɔm jɔrɛ jaraki am, dama am awura kɛnkɛnnɛ na am la nɔaniɛ kpamaawa ni, ama, am yo má kabo i kere ni. 28Dama má Yudafɔm bo ba wura kɛnkɛnnɛ aŋuniɛmbaa su ni ŋgumi ti Yudafɔm nahɔrɛ su a. 29Ama, sɔnɔ bo i ti Yudafɔ nahɔrɛ su la bo wɔ kaaki wo i ahorembaa su ni, na kɛnkɛnnɛ wuraawa nahɔrɛ su fite ahorembaa su wɔ, Nyɛmɛ Awiɛwiɛ ni kaaki sɔnɔ a, má nɔaniɛ kpamaawa ni. Nyini sɔnɔ sɔ, Nyɛmɛ kansi i a, má adamande.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\