1 Corintios 8

1Y wacami nwajo' nbij juba' chrij ri ic'utun pe chuwe, chrij ri ti'ij quiche (quixin) ri chicop ri yecamisex riche (rixin) chi nitzuj (nisuj) chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek. Riyoj y riyix ketaman ronojel ri'. Pero ri na'oj ri' xa nuben chiwe chi ninimirisaj iwi'. Yac'a riyin nbij chi más utz chi tikajo' ki', ruma wi nikajo' ki', nuben chake chi yojq'uiy chupan ri kac'aslen riq'ui ri Dios. 2Jun winek ri nuch'ob chi c'o q'uiy retaman, ri' xa sachnek chuwech. Ruma xa ma k'axnek ta chuwech ri rajawaxic chi nretamaj. 3Y wi kitzij chi nikajo' ri Dios, can etamatel kawech ruma ri Dios. 4Rumari' can nwajo' nbij juba' chiwe chrij ri ti'ij quiche (quixin) chicop ri yecamisex riche (rixin) chi yetzuj (yesuj) chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek. Ketaman chi xaxu (xaxe wi) jun Dios c'o, y ketaman chi ri dios ri xa ye banon cuma winek, can majun quejkalen. 5Y ketaman chuka' chi yec'o winek ri yebin chi yec'o nic'aj chic dios. Yec'o dios wawe' chuwech re ruwach'ulef, y yec'o dios chila' chicaj, yecha'. Can ye q'uiy ri nibix dios y ajaf chique. 6Yac'a riyoj ketaman chi xaxu (xaxe wi) jun Dios c'o, ri Tata'ixel. Riq'ui c'a Riya' petenak wi ronojel, y nrajo' chi riyoj nikaya' ruk'ij. Ketaman chi xaxu (xaxe wi) jun Ajaf c'o, ri Jesucristo. Xaxu (xaxe wi) Riya' xbano ronojel. Xaxu (xaxe wi) ruma Riya' tek c'o kac'aslen. 7Pero ma quinojel ta kach'alal quetaman chi ri dios ri xa ye banon cuma ri winek, xa majun yecowin niquiben. Tek rubanon ca ri kach'alal ri' xquiya' quik'ij dios ri xa ye banon cuma ri winek. Rumari' wi riye' niquitij ri ti'ij ri tzujun (sujun) chic chiquiwech dios ri xa ye banon cuma ri winek, ri cánima xa nubij chique chi can mac wi niquiben. Ruma ma can ta cukul quic'u'x riq'ui ri Dios. 8Kitzij na wi chi ma ya ta ri nikatij ri nibano chake chi utz yojtz'et ruma ri Dios. Wi nikatij ri ti'ij ri tzujun (sujun) chiquiwech dios ri xa ye banon cuma winek, ma nuben ta chake chi más utz yojtz'et ruma ri Dios. Y wi ma nikatij ta, ma nuben ta chake chi ma utz ta yojtz'et ruma ri Dios. 9Ma ruma ta chi yix libre, ruma ta ri' utz chi nitij ri ti'ij ri', ma que ta ri'. Ruma wi nitij, y yixrutz'et jun kach'alal ri xa ma can ta cukul ruc'u'x riq'ui ri Dios, man xa niben chare chi nitzak. 10Riyix iwetaman chi majun nuben ta chiwe wi nitij. Pero wi c'o jun kach'alal ri ma can ta cukul ruc'u'x riq'ui ri Dios, y yixrutz'et chi yixc'o pa rachoch jun dios ri xa banon cuma winek y yixrutz'et chi can nitij ri ti'ij ri tzujun (sujun) chuwech jun dios ri xa banon cuma winek, can niben c'a chare ri kach'alal ri' chi nutij chuka' riya', astape' ri ránima nubij chi ma utz ta. 11Y ruma chi riyix iwetaman chi majun nuben ta chiwe wi nitij ri ti'ij ri', can niben c'a chare jun kach'alal ri ma can ta cukul ruc'u'x riq'ui ri Dios chi nitzak. Y wi queri', ma utz ta, ruma chi ri Cristo xcom ruma chuka' ri jun kach'alal ri'. 12Y wi riyix queri' niben, xa jun mac yixtajin niben chique ri kach'alal ri ma can ta cukul quic'u'x riq'ui ri Dios y can nisoc ri cánima y yetzak. Wi queri' niben, can chrij c'a ri Cristo yixyacatej wi y yixmacun. 13Rumari' riyin ma ntij ta ti'ij, wi ntz'et chi nuben chare jun kach'alal chi nitzak. Ma nwajo' ta chi wuma ta c'a riyin nitzak jun kach'alal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\