1 Thessalonians 1

1Riyin ri Pablo ye wachibilan ri kach'alal Silvano y ri Timoteo, nikatz'ibaj c'a el re wuj re' chiwe riyix kach'alal ri yix riche (rixin) ri iglesia pa Tesalónica. Riyix ri xa jun chic ibanon riq'ui ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo. Y ya ta c'a ri utzil y ri uxlanibel c'u'x ri nuya' ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo ri xtic'oje' pa tak iwánima chi'iwonojel. 2Riyoj binakil yixkanataj ri pa tak ka'oración. Can nikamatioxij chare ri Katata' Dios iwuma riyix. 3Ruma binakil noka chikac'u'x ri samaj ri niben riyix, ruma icukuban ic'u'x riq'ui ri Jesucristo. Noka chikac'u'x chi sibilaj yixsamej ruma niwajo' ri Jesucristo. Y riq'ui coch'onic iwoyoben apo ri k'ij tek xtipe chic ri Kajaf Jesucristo. 4Kach'alal, riyoj ketaman chi ri Dios can yixrajo' wi, y ketaman chuka' chi ri Dios can yix rucha'on chic. 5Ruma tek xkatzijoj chiwe ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic, ma kayon ta riyoj ri xojtzijon. Xa can ya ruchuk'a' ri Lok'olaj Espíritu ri xojto'o chutzijoxic. Y xk'alajin chi ri xkatzijoj chiwe, can ruch'abel wi ri Dios. Y chuka' tek xojc'oje' chicojol, riyix xitz'et ri utzilaj c'aslen ri xkac'uaj. Ruma xkajo' chi xinimaj ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic. 6Y riyix can xitzekelbej chuka' achi'el ri c'aslen ri kac'uan riyoj y xitzekelbej chuka' achi'el ri c'aslen ri xuc'uaj ri Ajaf. Ruma tek xinimaj ri ruch'abel ri Dios, sibilaj xixetzelex cuma ri winek ri ma quiniman ta ri ruch'abel ri Dios. Pero ma riq'ui wi chi c'o tijoj pokonal ri nik'axaj, riyix ma xixbison ta. Ruma ya ri Lok'olaj Espíritu xya'o quicoten pa tak iwánima. 7Y quec'ari' tek riyix xixoc c'ambel quina'oj quinojel ri quiniman chic ri Jesucristo ri yec'o pa tak nic'aj chic tinamit ri chiri' pa ruwach'ulef Macedonia, y chuka' pa tak tinamit ri yec'o pa ruwach'ulef Acaya. Riye' quic'axan chi riyix aj Tesalónica can riq'ui ronojel iwánima iniman ri Jesucristo. 8Y rumari' xbe c'a rutzijoxic ri ruch'abel ri Ajaf pa ronojel lugar y ma xu (xe) ta c'a ri pa Macedonia y Acaya ri xetamex wi, xa can xetamex chuka' cuma ri winek pa ronojel lugar chi riyix can iniman ri Dios riq'ui ronojel iwánima y ma rajawaxic ta chi nikatzijoj riyoj. 9Ruma riye' niquitzijoj chi tek xojapon iwuq'ui riyix, can xojic'ul jabel. Niquitzijola' chuka' chi riyix xinimaj ri c'aslic Dios, y ma xiya' ta chic quik'ij dios ri xa ye banon cuma winek riche (rixin) chi queri' xichop rubanic ri nrajo' ri kitzij Dios. 10Y chuka' niquitzijola' chi iwoyoben ri k'ij tek ri Jesucristo ri Ruc'ajol ri Dios, xtipe chic jun bey chila' chicaj. Riyix iwetaman chi Riya' xc'astej el chiquicojol ri caminaki' ruma ri ruchuk'a' ri Dios. Y chuka' iwetaman chi ya Riya' ri xkojcolo chuwech ri ruc'ayewal ri xtipe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\