2 Corintios 3

1Ri ch'abel ri xkabij chiwe, ma riche (rixin) ta chi yojtajin chic chubixic chiwe jun bey chi can utz yojic'ul. Ma que ta ri'. Riyoj ma rajawaxic ta chi nikaben achi'el niquiben ri nic'aj chic. Riye' quic'ualon apo wuj ri nubij chupan chi utz ye'ic'ul y chuka' niquic'utuj chic el jun wuj chiwe riyix ri nubij chi quec'ul cuma ri kach'alal ri yec'o pa nic'aj chic tinamit. Yac'a riyoj ma rajawaxic ta chi queri' nikaben. 2Ruma ri winek niquitz'et chi riyix xjalatej ri ic'aslen ruma ri samaj ri xkaben chicojol. Niquitz'et ri utzilaj ic'aslen y yari' ri nibin chi utz yojc'ul cuma quinojel. Y ri' pa tak kánima riyoj tz'ibatal wi y ma chuwech ta wuj. 3Can nik'alajin chi yix achi'el jun wuj riche (rixin) ri Cristo ri tz'iban ruwech, ri jachon pa kak'a' riyoj riche (rixin) chi nikataluj rubixic chique ri winek, ri ma tz'iban ta riq'ui tinta. Ruma can riq'ui ri ru-Espíritu ri c'aslic Dios tz'iban wi y ma chuwech ta chuka' tz'alan tak abej tz'iban wi, abej ri xa majun nuna' ta. Xa can chuwech ri iwánima tz'ibatal wi riche (rixin) chi can nina' c'a ri nubij ri Espíritu riche (rixin) ri Dios. 4Y riyoj can cukul wi kac'u'x chi can queri', ruma can kacukuban kac'u'x riq'ui ri Dios. Ri Cristo can nuya' wi kachuk'a' chubanic ri samaj. 5Kayon riyoj majun yojcowin nikaben, astape' can c'o juba' samaj kabanon, pero majun modo nikabij chi can yoj c'a riyoj yojbano, ruma chi can ya ri Dios nibano chake chi yojcowin nikaben ri samaj ri'. 6Y ya c'a Riya' ri yojucusan pa rusamaj, y xuben c'a chake chi xoj-oc rusamajel riche (rixin) chi nikak'alajsaj ri c'ac'ac' trato chiquiwech ri winek. Y ya c'a chuka' Riya' niya'o chake ri rajawaxic, riche (rixin) chi can yojcowin nikaben ri samaj ri'. Y ma riche (rixin) ta c'a chi nikasamajij ri ojer trato ri tz'iban ca chuwech tz'alan tak abej, ma que ta ri', can riche (rixin) c'a chi nikak'alajsaj ri c'ac'ac' trato ri tz'iban riq'ui ri Espíritu. Ruma ri ojer trato ri tz'iban chuwech tz'alan tak abej ma nuya' ta c'aslen, xa nuc'ut chkawech chi nika ri camic pa kawi' ruma xa yoj aj maqui'. Pero ri tz'iban riq'ui ri Espíritu, can nuya' wi c'aslen. 7Ri trato ri tz'iban chuwech tz'alan tak abej ri xya'ox (xya') chare ri Moisés xa camic xuc'om pe pa kawi'. Pero ma riq'ui wi ri' can c'o ruk'ij. Ruma can xk'alajin ri nimalaj sakil riche (rixin) ri Dios chupalej ri Moisés tek xban ri trato ri' y rumari' ri israelitas can ma xecowin ta xquitzu' apo ri rupalej ruma can sibilaj nitz'itz'an y ri sakil ri' xa niq'uis ka. Y wi nim rejkalen ri nabey trato ri', 8¿la man c'o ta cami más ruk'ij ri samaj ri ntajin nuben ri Lok'olaj Espíritu wacami? 9Ruma wi c'o ruk'ij ri nabey trato ri xban ri xa camic xuc'om pe pa kawi'; wi queri', can más na wi nim ruk'ij ri trato ri nuben chake chi yojtz'etetej ruma ri Dios chi majun kamac. 10Ri nabey trato, can xc'oje' wi c'a ruk'ij, pero ma junan ta ruk'ij riq'ui ri c'ac'ac' trato, ruma ri c'ac'ac' trato can más wi nim ruk'ij. 11Ruma wi can xc'oje' c'a ruk'ij ri nabey trato ri ma nucusex ta riche (rixin) ronojel tiempo, ri jun chic trato can c'o c'a más ruk'ij ruma yari' ri can xtucusex c'a riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 12Can cukul wi c'a kac'u'x riq'ui ri c'ac'ac' trato chi ma xtiq'uis ta ka ruk'ij, y rumari' can ma nikewaj ta ruk'alajsaxic chique ri winek. 13Tek nikatzijoj c'a chique ri winek, ma rajawaxic ta chi nikaben achi'el xuben ri Moisés. Riya' xc'atzin chi xutz'apij rupalej riq'ui jun tziek, riche (rixin) chi ri israelitas man c'a niquitzu' ta tek niq'uis el ri sakil chupalej. 14Pero chuka' ri israelitas ri' xa xtz'apitej quiwech, y rumari' ri quinojibal ma q'uiy ta c'a ri xk'ax chuwech. Y c'a que na ri' quibanon ri israelitas wacami. Tek nisiq'uix ri nabey trato chiquiwech, ma nik'ax ta jabel chiquiwech, ruma can c'a tz'apel na quiwech. Y ri nelesan ri tz'apebel quiwech xaxu (xaxe) wi c'a ri Cristo. 15Y riye' can c'a que na ri' quibanon re wacami. Ruma tek nisiq'uix ri wuj chiquiwech ri ye ruya'on ca ri Moisés chique, xa ma napon ta pa tak cánima, xa can achi'el pisil rij ri cánima. 16Pero tek ri israelitas ri' xtitzolin pe quic'u'x riq'ui ri Ajaf Jesucristo, yac'ari' tek xtelesex el ri tz'apeyon quiwech y ri pisiyon rij ri cánima. 17Ruma tek niquic'ul ri Ajaf Jesucristo, ya ri ru-Espíritu Riya' ri niquic'ul. Y ri acuchi (achique) nic'oje' wi ri ru-Espíritu Riya', can yecolotej c'a pe chuxe' ri ley. 18Xa rumac'ari' tek konojel riyoj ri kaniman chic ri Jesucristo, ma tz'apel ta chic kapalej, xa can yoj achi'el jun espejo ri can nik'alajin chic ruk'ij ruc'ojlen ri Ajaf pa kac'aslen y ri ruk'ij ruc'ojlen ri Ajaf ronojel k'ij ruchapon nujel más ri kac'aslen riche (rixin) chi queri' yoj-oc na achi'el rubanic Riya'. Y can xkojjalatej wi c'a, y re' can ya c'a ri ru-Espíritu ri Ajaf nibano chake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\