2 Corintios 9

1Ma rajawaxic ta c'a chi riyin c'o ta más ntz'ibaj el chiwe chi tiya' ri ofrenda chique ri lok'olaj tak kach'alal ri nic'atzin quito'ic. 2Ruma riyin wetaman c'a chi riyix can c'o raybel iwuq'ui riche (rixin) chi niya' ri ofrenda ri'. Y ya c'a ri' ri ntzijoj riyin chique ri kach'alal ri yec'o wawe' pa Macedonia, chi riyix kach'alal ri yixc'o chila' pa rucuenta ri Acaya, can junabir ri' ich'obon chic chi nitek jun ofrenda chique ri kach'alal ri nic'atzin quito'ic. Y ruma ri raybel ri c'o iwuq'ui riyix, yari' ri xbano chuka' chique ye q'uiy kach'alal chi niquitek chuka' ofrenda riye'. 3Y yentek c'a el ri kach'alal chila' iwuq'ui, riche (rixin) chi queri' ronojel ri utz ntzijon chiwij can ta kitzij chi queri' xtibanatej, can ta imolon chic c'a ri ofrenda ri nitek el chique ri kach'alal, achi'el ri ntzijon chiwij chi riyix can nitek wi ri ofrenda chique ri kach'alal. 4Y riq'ui juba' xa yec'o kach'alal ri aj wawe' pa Macedonia ri yetzeke' chuwij c'a chila' iwuq'ui, y wi riyix xa c'a ma jajun puek imolon ta tek xkojapon, xa xtiya' (xtitzek) c'a iq'uix riyix y xtiya' (xtitzek) chuka' kaq'uix riyoj ri jabel yoj ch'onak chiwij. 5Rumari' riyin can xinch'ob wi c'a chi xinc'utuj jun utzil chique ri kach'alal chi nabey yebe riye' c'a chila' iwuq'ui y nbequiq'uisa' rumolic ri ofrenda ri xalex pan iwánima ri niwajo' niya', riche (rixin) chi queri' ri ofrenda ri niya' can ta xtik'alajin chi can pan iwánima xalex wi pe chi niya' y ma rajawaxic ta chi xc'utux chiwe. 6Y riyin nwajo' c'a nnataj chiwe: Jun aj ticonel ri ma q'uiy ta oc ri nutic, ma q'uiy ta chuka' cosecha nrelesaj. Yac'a ri aj ticonel ri q'uiy nutic, can q'uiy wi c'a ri cosecha nrelesaj. 7Chi'ijujunal riyix tiya' c'a ri janipe' ri yixcowin chi niya', can achi'el ri nubij ri iwánima chiwe. Man c'a tiya' ta ri ofrenda xa riq'ui bis, y ma rajawaxic ta chi nic'utux chiwe. Ruma ri Dios yerajo' ri yeya'o ofrenda riq'ui quicoten. 8Ri Dios can nicowin nuben chi niq'uiyer ronojel ruwech utzil iwuq'ui, riche (rixin) chi ronojel k'ij c'o ri nicusaj y riche (rixin) chuka' chi ye'ibanala' utzil chique ri winek. 9Can achi'el wi ri nubij chupan ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatal ca: Ri can xeruto' ri pobres, ri utzil ri xuben can majun bey c'a xtiq'uis ta. Quec'ari' ri tz'ibatal ca. 10Ri Dios can nuya' wi ri ija'tz chare ri aj ticonel, riche (rixin) chi queri' c'o ri nutic ka, y tek ri Dios nuben pe chi niwachin ri tico'n ri', ya c'a ri' ri ntoc ruway ri ticonel. Y queri' chuka' xtuben ri Dios chiwe riyix, can xtuya' y xtuq'uiyirisaj c'a chiwech ri c'o iwuq'ui, riche (rixin) chi q'uiy ta utzil ri xtiben. Y ronojel c'a ri utzil ri xtiben riyix, ri Dios xtuben c'a chare chi c'o q'uiy utzil xtuc'om pe chiwe. 11Queri' xtuben ri Dios chiwe riche (rixin) chi can c'o c'a nic'oje' iwuq'ui, achi'el jun beyon, y can yixcowin c'a niya' achi'el ri nrajo' ri iwánima. Y tek riyoj xtibekajacha' ri ofrenda pa quik'a' ri kach'alal, can sibilaj c'a matioxinic xtiya'ox (xtya') chare ri Dios. 12Ruma ri samaj ri xtiben riyix tek xtiya' ri ofrenda quiche (quixin) ri kach'alal, ma xu (xe) ta wi xqueruto' ri lok'olaj tak kach'alal chupan ri ruc'ayewal ri yetajin chuk'axaxic, ma que ta ri', xa can xtuben chuka' chi xtiya'ox (xtya') q'uiy matioxinic chare ri Dios. 13Y ruma ri xtiya' riyix chique riye', rumari' riye' sibilaj xtiquiya' ruk'ij ruc'ojlen ri Dios, ruma can xtiquina' wi chi can kitzij ri nibij riyix chi iniman ri nubij ri lok'olaj ruch'abel ri Cristo ri niya'o colotajic. Chuka' riye' can xtiquiya' ruk'ij ri Dios ruma xalex pe pan iwánima ri niya' chique riye' y ruma chuka' can queri' niben quiq'ui quinojel ri kach'alal. 14Riye' can xtiquiben orar pan iwi'. Y can xquixcajo' ruma ri nimalaj rutzil ri Dios c'o iwuq'ui. 15Matiox c'a chare ri Dios ruma ri jun nimalaj sipanic ri ruya'on chake. Jun sipanic ri ma nilitej ta rubixic riq'ui ch'abel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\