Colosenses 1

1Riyin ri Pablo, yin jun ru'apóstol ri Jesucristo ruma yari' ri ruraybel ri Dios. Riyin wachibilan c'a ri kach'alal Timoteo, 2ntz'ibaj c'a el re wuj re' chiwe riyix lok'olaj tak kach'alal ri yixc'o pa tinamit Colosas, riyix ri can cukul wi ic'u'x riq'ui ri Cristo. Y ya ta c'a ri utzil y ri uxlanibel c'u'x ri nuya' ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo ri xtic'oje' pa tak iwánima chi'iwonojel. 3Binakil nikaben orar pan iwi' riyix, y nikamatioxij chare ri Dios ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo. 4Nikamatioxij iwuma riyix ruma kac'axan chi can cukul wi ic'u'x riq'ui ri Cristo Jesús y can ye'iwajo' quinojel ri lok'olaj tak kach'alal. 5Queri' ri niben riyix, ruma iwoyoben ri utzil ri xtoc iwuche (iwixin), utzil ri yacon chila' chicaj. Y ri utzil ri' xiwetamaj chi c'o, tek xiwac'axaj ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic. Y can kitzij wi ri ch'abel ri xiwetamaj. 6Y tek xiwac'axaj ri ch'abel ri' y kas kitzij xk'ax chiwech ri rutzil ri Dios, yix q'uiy c'a ri xixniman. Y ri ch'abel ri' aponak c'a pa ronojel tinamit. Can ye q'uiy wi c'a winek ri ye nimayon y niwachin ri quic'aslen, achi'el riyix. 7Y riq'ui c'a ri kach'alal Epafras xiwac'axaj wi ri ruch'abel ri Dios. Riya' jun samajel ri kachibil riyoj, y sibilaj c'a nikajo'. Riya' jun rusamajel ri Cristo ri can nuben wi ri samaj chiri' chicojol riyix. 8Y tek riya' xpe kiq'ui, xutzijoj chake chi riyix can sibilaj niwajo' iwi', ruma c'o ri Lok'olaj Espíritu iwuq'ui. 9Y ruma ri xkac'axaj chupan ri k'ij tek xoka ri kach'alal, ma yoj tanel ta chi kabanon pe orar pan iwi'. Nikac'utuj chare ri Dios chi xtuben ta chiwe chi can ta jabel xtiwetamaj ri ruraybel ri Dios, y ri Lok'olaj Espíritu xtuya' ta chuka' ronojel na'oj y etamabel chiwe. 10Riyoj queri' nikac'utuj chare ri Dios, ruma nikajo' chi riyix nic'uaj ta jun c'aslen achi'el ri ruc'amon chi nic'uaj chuwech ri Ajaf, chi ma yixtane' ta chi nic'uaj jun c'aslen ri nika chuwech. Niwachin ta ri ic'aslen riq'ui chi nibanala' utzil, y yixq'uiy ta chiretamaxic ri Dios. 11Nikajo' c'a chi ya ta c'a ri Dios niya'o iwuchuk'a', ruma ri ruk'ij ruc'ojlen Riya' can sibilaj nim ruchuk'a'. Ri uchuk'a' ri' xtic'atzin chiwe riche (rixin) chi yixcowin nicoch' ronojel. 12Y can riq'ui quicoten quixmatioxin chare ri Tata'ixel, ruma rubanon chake konojel chi can ruc'amon chi ntoc kiche (kixin) ri herencia ri c'o chila' chicaj. Junan c'a xtoc kiche (kixin) quiq'ui ri nic'aj chic lok'olaj tak ralc'ual ri Dios, ri yec'o chiri' chupan ri sakil. 13Ri Tata'ixel can xojrucol yan chuka' pa ruk'a' ri rajawalul ri k'eku'm y xojruk'axaj pa ruk'a' Jun ri sibilaj nrajo'. Y ri', ya ri Ruc'ajol, 14ri xcom kuma riyoj y xbiyin ri ruquiq'uel, y rumari' tek yoj colotajnek chic y cuyutajnek chic ri kamac. 15Ri Dios ma tz'etetel ta, pero ruma ri C'ajolaxel xpe chuwech re ruwach'ulef, rumari' xtz'etetej achique rubanic ri Dios. Ruma ri C'ajolaxel can ya wi c'a Riya' ri c'o nabey, y más nim ruk'ij que chiquiwech quinojel ri cosas ri c'o. 16Ruma ya c'a Riya' xbano ronojel ri c'o chila' chicaj y ri yec'o chuwech re ruwach'ulef. Ruma c'a Riya' tek yec'o ri ye tz'etetel y ri ma ye tz'etetel ta. Ruma chuka' Riya' tek yec'o ri ángeles, ri ye aj k'atbel tak tzij, ri nima'k quik'ij y ri c'o uchuk'a' pa quik'a'; can quinojel c'a ruma Riya' tek yec'o, y can riche (rixin) chi niquiya' ruk'ij tek xeruben. 17Y ri Cristo can c'o wi pe nabey chuwech ronojel ri cosas, y ya Riya' uc'uayon quiche (quixin), rumari' tek c'a yec'o na ronojel. 18Ya Riya' achi'el ri jolomaj (wi'aj) ri c'o pa kawi' riyoj ri kaniman, ri nibix iglesia chake y yoj oconek achi'el ruch'acul. Ya chuka' Riya' ri niya'o ruc'aslen ri ch'aculaj ri'. Y can ya chuka' Riya' ri nabey ri xc'astej el chiquicojol ri caminaki'. Y rumari' ya Riya' ri nabey chuwech ronojel. 19Rumari' can ruraybel wi ri Dios, chi ye junan riq'ui ri Ruc'ajol. Y ri Ruc'ajol can Dios wi chuka'. 20Y tek ri Ruc'ajol xcom chuwech ri cruz y xbiyin ri ruquiq'uel, Riya' xujek bey chiquiwech quinojel ri yec'o chuwech re ruwach'ulef y chiquiwech chuka' ri yec'o chicaj riche (rixin) chi queri' yecowin chi junan quiwech niquiben riq'ui ri Dios, ruma xuben chi xc'oje' uxlanibel c'u'x chiquicojol ruma ri Ruc'ajol xcom chuwech ri cruz. 21Y riyix can nej c'a icojol riq'ui ri Dios tek rubanon ca, can riq'ui ina'oj xiwetzelaj ri Dios ruma xa ruyon itzel tak banobel ri xe'ibanala'. Yac'a re wacami riyix junan chic iwech riq'ui ri Dios, 22ruma ya samaj ri' ri xuben ri Ruc'ajol ri Dios tek xpe chuwech re ruwach'ulef. Can xoc wi c'a winek achi'el riyoj y xcom chuwech ri cruz riche (rixin) chi queri' ch'ajch'oj ta ri ic'aslen, can majun imac y majun itzel nilitej ta chiwij tek xquixberuya' chuwech ri Dios. 23Quec'ari' xtuben chiwe wi kas kitzij chi cof yixc'oje' chupan ri icukbel c'u'x riq'ui ri Dios y majun bey yixsilon ta el. Y nic'atzin c'a chi can riq'ui ronojel iwánima niwoyobej apo ri utzil ri nubij chupan ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic. Riyix can jabel wi iwetaman ri ch'abel ri', y ya chuka' ri' ri aponak rutzijoxic chique quinojel ri winek ri yec'o chuwech re ruwach'ulef. Y riche (rixin) chi nitzijox ri lok'olaj ch'abel ri', ri Dios xuben chuwe riyin ri Pablo chi xinoc jun rusamajel. 24Wacami riyin yiquicot ntij pokonal iwuma riyix. Ruma riyin c'o chi nk'axaj na nic'aj chic tijoj pokonal, riche (rixin) chi queri' can xtink'axaj chuka' riyin ri pokonal ri xuk'axaj ri Cristo. Re pokonal re' nk'axaj ruma ri iglesia. Y ri iglesia ri' yoj c'a riyoj ri kaniman chic y can yoj achi'el ruch'acul ri Cristo. 25Y riyin xinoc c'a jun samajel riche (rixin) ri iglesia ri', y ri samaj ri xuya' ri Dios chuwe can ya wi ri chicojol riyix ri ma yix israelitas ta. Y Riya' nrajo' c'a chi can tz'aket ri ruch'abel ri nk'alajsaj chiwech. 26Ri ch'abel ri' ma k'alajsan ta pe jabel chique ri winek chupan ri tiempo ri k'axnek ca. Xa c'a ya re wacami ri xk'alajsex jabel chake riyoj ri lok'olaj tak ralc'ual ri Dios. 27Can chake riyoj xuk'alajsaj wi ri xa ma k'alajsan ta pe ojer ca. Y ri ruk'alajsan ri Dios can achi'el jun nimalaj beyomel y can c'o wi ruk'ij ruc'ojlen, ruma wacami ri Cristo nic'oje' chuka' pa tak iwánima riyix ri ma yix israelitas ta y can rubanon chiwe chi riq'ui ronojel iwánima iwoyoben ri k'ij tek xquixbec'oje' riq'ui chupan ri nimalaj ruk'ij ruc'ojlen. 28Can ya wi ri Cristo ri nikak'alajsaj riyoj. Nikabij chique quinojel winek chi tiquiya' ca ri mac, y riq'ui ronojel etamabel yekatijoj quinojel. Queri' nikaben ruma nikajo' chi can tz'aket ta ri quic'aslen quinojel ri xa jun chic quibanon riq'ui ri Cristo Jesús. 29Riyin sibilaj c'a ntij nuk'ij chi can ta nitz'aket ri quic'aslen quinojel, y riche (rixin) chi nben ri samaj ri', ncusaj ronojel ri uchuk'a' ri ruya'on ri Cristo chuwe, uchuk'a' ri can sibilaj wi nim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\