Hebreos 4

1Y wacami ri Dios c'a ntajin na nutzuj (nusuj) chake riyoj chi yoj-oc chupan ri uxlanen ri ruchojmirisan Riya'. Rumac'ari' tikaxibij c'a ki', man xa tibanatej chi c'o jun chiwe riyix ri xa ma xtoc ta chupan ri uxlanen ri'. 2Ruma ri utzilaj ruch'abel ri Dios tzijon chake riyoj, can xtzijox chuka' chique ri kati't kamama' ri ojer ca. Xa yac'a chi riye' xa ma xquinimaj ta ri utzilaj ruch'abel ri Dios, y rumari' majun utz xuc'om pe chique. 3Y ri Dios xubij c'a chiquij ri ma xeniman ta riche (rixin): Riyin xinben jurar ruma ri woyowal y xinbij: Kas kitzij chi ma xque'oc ta chupan ri uxlanen ri nya' riyin. Queri' xubij ri Dios. Riq'ui ri' nik'alajin chi riyoj ri kaniman, yoj-oc chupan ri uxlanen ri nuya' ri Dios. Y ri uxlanen ri' xuchop pe tek ri Dios xuq'uis rubanic re ruwach'ulef. 4Y chupan ri ruch'abel ri Dios tz'ibatal ca, chrij ri ruwuk k'ij nich'o wi tek nubij: Ri Dios xuxlan chupan ri ruwuk k'ij, tek xc'achoj ronojel re ruwach'ulef y ri caj. 5Y chuka' ri Dios c'o nubij chupan ri ruch'abel ri tz'ibatal ca, chiquij ri kati't kamama': Ma xque'oc ta chupan ri uxlanen ri nya' riyin, nicha'. 6Pero wacami c'a ya'on na k'ij chi yec'o ye'oc chupan ri uxlanen ri'. Ri kati't kamama' xquic'axaj ri utzilaj ruch'abel ri Dios, pero riye' ma xquiben ta ri xquic'axaj, rumari' ma xe'oc ta chupan ri uxlanen ri'. 7Y q'uiy chic tiempo quek'ax wi el ri kati't kamama' chuwech re ruwach'ulef, tek ri Dios xutzuj (xusuj) chic jun bey ri uxlanen chique ri winek. Y xuya' pa ránima ri rey David ri tzij ri xkatz'et yan ka, ri nubij: Wi xtiwac'axaj ri ruch'abel ri Dios wacami, man c'a ticowirisaj ta ri iwánima. Quec'ari' ri ch'abel ri xuya' ri Dios pa ránima ri David. 8Y ri uxlanen ri kanatan pe, ma nich'o ta chrij ri uxlanen ri xquil wawe' ri kati't kamama' tek ye c'amom pe ruma ri Josué. Ma ya ta ri'. Ruma xa ye chic ri ye quiy quimam ca riye' ri yec'o re wawe' tek ri Dios xutzuj (xusuj) chic jun bey ri uxlanen. 9Y rumari' ketaman chi c'a c'o na jun uxlanen quiche (quixin) ri ye rutinamit ri Dios. 10Y tek jun winek oconek chic c'a chupan ri uxlanen ri nuya' ri Dios, nuxlan chuka' chare ri rusamaj, achi'el xuben ri Dios, tek c'achojnek chic chubanic re ruwach'ulef y ri caj, Riya' xuxlan. 11Rumari' can tikatija' c'a kak'ij riche (rixin) chi yoj-oc chupan ri uxlanen ri' riche (rixin) chi queri' ma xtikaben ta achi'el xquiben ri kati't kamama' ojer ca; riye' ma xquinimaj ta ri rutzij ri Dios, y rumari' ma xe'oc ta chupan ri uxlanen ri'. 12Ruma ri ruch'abel ri Dios can c'o ruc'aslen, y c'o ruchuk'a'. Can sibilaj q'uiy ri nicowin nuben, que chuwech jun espada ri can pa ca'i' c'o wi rey. Ruma ri ruch'abel ri Dios napon c'a pa ránima y pa ru'espíritu ri winek y nunic'oj ronojel ri nuch'ob y ri nurayij. Y napon c'a chupan ri bak y ri acuchi (achique) quitunun wi qui'. Can más wi ruchuk'a' que chuwech ronojel espada ri can pa ca'i' c'o wi rey. 13Can majun c'a jun ri winakirsan ri xticowin ta chi nrewaj ri' chuwech ri Dios, ni majun chuka' ri man ta nutz'et Riya'. Ruma Riya' can ronojel nutz'et. Y chuwech Riya' c'o chi nikajech na cuenta. 14Riyoj can c'o c'a jun Kanimalaj Sacerdote ri aponak chila' chicaj, y ri' ya ri Jesús ri Ruc'ajol ri Dios. Rumac'ari' ma tikaya' ta ca, xa can cof kojc'oje' chupan ri kanimabel c'u'x. 15Ruma riyoj c'o jun Kanimalaj Sacerdote ri can nicowin nujoyowaj kawech, ruma Riya' retaman ri acuchi (achique) oc napon wi ri kachuk'a' riyoj winek. Y Riya' jabel retaman, ruma tek xoc'oje' ka wawe' chuwech re ruwach'ulef, can xajowex chi xka ta pa mac. Xa can ronojel ruwech tojtobenic ri nikak'axaj riyoj, can xuk'axaj chuka' Riya', xaxu (xaxe wi) c'a chi Riya' ma xmacun ta. 16Rumari' man c'a tikaxibij ta ki' yojjel apo riq'ui ri Dios, riche (rixin) chi queri' nujoyowaj kawech y riche (rixin) chuka' chi xtuya' pe ri rutzil ránima pa kawi' riche (rixin) chi queri' tek c'o jun xtikac'ulwachij, Riya' can yari' c'o pe kiq'ui riche (rixin) chi yojruto'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\