Hebreos 7

1Ri Melquisedec ri yitajin ntzijoj chiwe yari' ri rey riche (rixin) ri tinamit Salem, y chuka' sacerdote riche (rixin) ri nimalaj Dios. Ri Melquisedec ri', xbe c'a chuc'ulic ri kamama' Abraham y xuben chuka' bendecir, tek ri Abraham tzolijnek pe chubanic ri ch'a'oj ri xuben quiq'ui ri reyes y xch'acon ca chiquij. 2Y ri Abraham ronojel ri cosas ri relesan pe chique ri reyes ri xeruch'ec, riya' xrelesaj c'a ri rudiezmo chare ronojel ri cosas ri' y yac'ari' ri xuya' chare ri Melquisedec. Y ri bi'aj Melquisedec ntel c'a chi tzij chi rey ri choj nik'ato tzij. Y ruma riya' rey riche (rixin) ri tinamit Salem, ntel c'a chi tzij chi riya' rey riche (rixin) ri uxlanibel c'u'x. 3Ri Melquisedec ma tz'ibatajnek ta ca wi xec'oje' rute' rutata', ni ma tz'ibatajnek ta ca chuka' wi xec'oje' rati't rumama'. Ma nik'alajin ta wi xalex y wi xcom. Rumari' tek nik'alajin chi riya' jun sacerdote ri majun bey xtijalatej ta, can achi'el ri Ruc'ajol ri Dios. 4Tich'obo' na pe' jabel, chi ri Melquisedec can más wi nim ruk'ij que chuwech ri kamama' Abraham. Rumari' ri kamama' Abraham can lajuj c'a xuben chare ronojel ri relesan pe chique ri reyes, y jun c'a chique ri lajuj ri' xuya' chare ri Melquisedec. 5Y ri ley riche (rixin) ri Moisés nubij chi ri ye riy rumam ca ri Leví, yeri' ri ye'oc sacerdotes, y can ya'on ca ri pixa' chique chi ye riye' ri yec'ulu ri diezmo ri niquiya' ri quiwinak; astape' ri quiwinak ri' can ye riy rumam wi ca chuka' ri Abraham. 6Pero ri Melquisedec, astape' ma riy rumam ta ca ri Leví, xuc'ul ri diezmo chuwiruk'a' ri Abraham. Y riya' xuben bendecir ri Abraham, Abraham ri can c'o wi tzujun (sujun) chare ruma ri Dios. 7Ri Melquisedec can sibilaj nim ruk'ij. Ruma ketaman chi ri niya'o ri bendición más nim ruk'ij que chuwech ri nic'ulu ri bendición. 8Y ri ye riy rumam ca ri Leví ri niquic'ul ri diezmo, xa yecom. Yac'a ri Melquisedec ri xc'ulu ri diezmo chuwiruk'a' ri Abraham, nibix chrij chi riya' ma nicom ta. 9Tek ri Abraham xuya' ri diezmo chare ri Melquisedec, ntel chi tzij chi xuya' yan pa quiq'uexel ri ye riy rumam ri Leví, ri xque'oc sacerdotes, y chique c'a riye' ri' niya'ox (nya') wi ri diezmo, 10astape' ma jane talex ri Leví tek ri Melquisedec xbe chuc'ulic ri Abraham. 11Ri ley riche (rixin) ri Moisés xjach chique ri kati't kamama' pa quitiempo ri sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Leví. Pero ri quisamaj ri sacerdotes ri', ma xcowin ta xuben chique ri kati't kamama' chi xetz'etetej ta ruma ri Dios chi majun quimac, y rumari' xc'atzin c'a chi xpe jun chic Sacerdote can achi'el ri sacerdote'il riche (rixin) ri Melquisedec, y man achi'el ta ri Aarón y man achi'el ta ri nic'aj chic sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Leví. 12Ruma wi yejalatej el ri sacerdotes, nic'atzin chuka' chi nijalatej ri ley. 13Ruma ri Jesucristo ma riy rumam ta ca ri Leví, Riya' can riy rumam ca jun chic achi. Y ri ye riy rumam ca ri achi ri' majun bey ye oconek ta sacerdotes. 14Y ri Sacerdote ri xpe, ya ri Kajaf Jesucristo, y nik'alajin chi Riya' riy rumam ca ri Judá. Y ri ley riche (rixin) ri Moisés ma nubij ta chi ye'oc sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Judá. 15Y riq'ui c'a chi ri Jesucristo xoc Sacerdote, ri can achi'el ri Melquisedec, can xk'alajin c'a chi ri quisacerdote'il ri ye riy rumam ca ri Leví xa xtibeq'uis na. 16Ri ley riche (rixin) ri Moisés rubin pe chi can xu (xe) wi ri ye riy rumam ca ri Leví ri ye'oc sacerdotes, y ri Jesucristo xa ma riy rumam ta ca ri Leví. Pero Riya' xoc Sacerdote, ruma c'o ruc'aslen ri can c'o ruchuk'a', jun c'aslen ri majun bey xtiq'uis ta. 17Achi'el ri ruk'alajsan ca ri Dios chrij Riya' tek xubij chare: Yit c'a riyit ri Sacerdote ri majun bey xcajalatej ta, can achi'el ri sacerdote'il riche (rixin) ri Melquisedec ri xc'oje' ojer ca. Queri' ri ruk'alajsan ca ri Dios. 18Y majun chic rejkalen ri nubij chupan ri ley chrij ri sacerdote'il ruma majun ruchuk'a' y ma xcowin ta xerucol ri winek chupan ri quimac. 19Ruma ri ley ri' xa can ma xcowin ta xuben chique ri winek chi yetz'etetej ruma ri Dios chi majun quimac. Yac'a re wacami xa yoj royoben jun utzil ri can más jabel. Y ri utzil ri' nuben chake chi yojcowin yojjel apo riq'ui ri Dios. 20Ri Dios xuben jurar riche (rixin) chi xk'alajin chi kas kitzij chi ri Jesús xoc Sacerdote. 21Yac'a tek ri ye riy rumam ca ri Leví xe'oc sacerdotes, ri Dios majun ri xuben ta jurar. Pero tek ri Jesús xoc Sacerdote, yari' tek ri Dios xuben jurar. Achi'el ri nubij chupan ri ruch'abel ri tz'ibatal ca: Ri Ajaf Dios xuben jurar y ma xtujel ta ri ruch'obonic. Riya' xubij c'a: Yit c'a riyit ri Sacerdote ri majun bey xcajalatej ta, can achi'el ri sacerdote'il riche (rixin) ri Melquisedec ri xc'oje' ojer ca. Queri' xubij ri Dios chare ri Jesús. 22Rumari' tek ya ri Jesús ri xpa'e' chuwech ri trato ri xuben ri Dios kiq'ui. Y re trato re' más utz que chuwech ri xuben quiq'ui ri kati't kamama'. 23Yac'a ri nic'aj chic sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Leví, can ye q'uiy wi ri xe'oc sacerdotes ruma ma xecowin ta xec'oje' jurayil, xa xecom el. 24Yac'a ri Jesús can jun Sacerdote ri majun bey xtijalatej ta ruma Riya' can jurayil chi c'o ruc'aslen. 25Y rumari' Riya' can benak ruwech chi nicowin yerucol ri yejel apo riq'ui chucanoxic ri Dios. Ruma Riya' jurayil chi c'o ruc'aslen riche (rixin) chi ma nitane' ta chi nuc'utuj rutzil ri Dios pa quiwi'. 26Y ya c'a ri Jesús ri can ruc'amon (takal chrij) chi xoc Kanimalaj Sacerdote, ruma Riya' can lok'olaj wi. Majun bey xuben ta jun mac. Majun etzelal c'o pa ruc'aslen y ma junan ta quiq'ui ri aj maqui', y can ya'on wi más ruk'ij chila' chicaj. 27Riya' ma nuben ta achi'el niquiben ri nimalaj tak sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Leví. Riye' ronojel k'ij yequicamisaj chicop riche (rixin) chi yequitzuj (yequisuj) chuwech ri Dios. Queri' niquiben ruma ri quimac riye' y ruma chuka' ri quimac ri quiwinak. Yac'a ri Jesús ma rajawaxic ta chi q'uiy mul c'o ta ri nutzuj (nusuj) chuwech ri Dios. Ruma Riya' xa jun bey c'a ri c'o chi xcom chuwech ri cruz y can riche (rixin) ronojel tiempo nic'atzin. 28Ri Jesús man achi'el ta c'a ri nimalaj tak sacerdotes ri ye riy rumam ca ri Leví. Ruma riye' xa ye winek y ma can ta c'o quichuk'a'. Pero ma riq'ui wi ri', ri ley riche (rixin) ri Moisés nubij chi ye'oc nimalaj tak sacerdotes. Yac'a ri Jesús can Ruc'ajol wi ri Dios. Y astape' can c'o chic ri ley, ri Dios can xuben jurar chi ri Jesús xoc Nimalaj Sacerdote. Ruma ri Jesús can tz'aket wi riq'ui ronojel riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\