Santiago 3

1Wach'alal, ma chak tirayij chi q'uiy chiwe riyix yixoc tijonel quiche (quixin) ri nic'aj chic kach'alal. Ruma chi riyoj ri yojtijon, ketaman wi xa ma nikaben ta ri yec'o chupan ri tijonic ri yekaya', can más na ruc'ayewal ri xtikac'ul. 2Konojel, q'uiy mul ma ya ta ri yekaben. Y wi ta c'o jun ri majun bey nimacun riq'ui ri ruch'abel, ri jun ri' can tz'aket ri ruc'aslen. Ruma wi nicowin nuben chi ma nimacun ta riq'ui ri ruch'abel, can nicowin chuka' nuben queri' riq'ui ronojel ri ruch'acul. 3Y tikaya' na pe' pa cuenta chi queri' chuka' nikaben quiq'ui ri quiej chi nikaya' ch'ich' pa quichi' riche (rixin) chi yekak'et. Ruma xaxu (xaxe wi) riq'ui ri ch'ich' ri', ri quiej yojquinimaj y yojquic'uaj acuchi (achique) ri nikajo' yojbe wi. 4Achi'el chuka' ri barcos ri yebiyin pa ruwi' ri ya'. Sibilaj ye nima'k y ye uc'uan ruma cak'ik' ri sibilaj ruchuk'a'. Pero xaxu (xaxe wi) riq'ui ri ti timón, ri ye uc'uan ri barcos yecowin yequic'uaj achique lugar ri nicajo' yebe wi riye'. 5Achi'el chuka' jun ti k'ak', astape' sibilaj co'ol oc, can nicowin nuq'uis jun q'uechelaj. Y queri' chuka' ri awak'. Ma nim ta, pero riq'ui ri ch'abel ri nubij q'uiy nicowin nuben. 6Ri kak' achi'el jun k'ak', y nubij ronojel ruwech itzel tak ch'abel. Ri kak' jun chique ri ruk'a' raken ri kach'acul ri ya'on pe chake, xa yac'a chi xa nutz'ilobisaj ronojel ri kach'acul, y xa nuya' ri kac'aslen pa ruc'ayewal. Y ronojel ri' xa ruma chi ri itzel winek ri rajawalul ri k'ak' ri nucusan riche (rixin). 7Ri yoj winek can c'o kachuk'a' pa quiwi' quinojel ri chicop ri yec'o chuwech re ruwach'ulef, ri aj xic' tak chicop, ri cumatz, y chuka' pa quiwi' ri nic'aj chic chicop ri yec'o chupan ri mar. 8Pero ri kak' ma yojcowin ta nikak'il. Xa achi'el jun itzel cumatz ri ruc'uan veneno riche (rixin) chi nicamisan. 9C'o jantek nikaya' ruk'ij ri Katata' Dios riq'ui ri kak'. Y c'o jantek xa nikacusaj riche (rixin) chi nikabij itzel tak ch'abel chique ri winek. Y riye' can ye ruwachbel ri Dios. 10Can pa kachi' c'a ye'el wi utzilaj tak tzij, y pa kachi' chuka' ye'el wi itzel tak tzij. Wach'alal, ma ruc'amon ta chi queri' nikaben. 11Ruma riyix iwetaman chi chupan jun ralaxbel (rutz'ucbel) ya', xa jun ruwech ya' ntel pe, ma xtel ta pe utzilaj ya' y chuka' c'ayilaj ya'. 12Wach'alal, queri' chuka' ri che' higo rubi', ma xtuya' ta aceituna. Ni ri uva ma xtuya' ta higo, chuka' pa jun ralaxbel (rutz'ucbel) ya' ma xtel ta pe tzaylaj ya' y utzilaj ya'. 13Wach'alal, ri chicojol riyix, ¿yec'o cami ri can c'o quina'oj y c'o etamabel quiq'ui? Wi queri', sibilaj utz. Pero can tiquic'utu' c'a chi c'o utzil yetajin chubanic ruma quic'uan jun utzilaj c'aslen. Y ronojel ri utzil ri niquibanala' can tiquibana' riq'ui ch'uch'ujil, y riq'ui ri' nik'alajin chi c'o quina'oj. 14Yac'a riyix wi xa jani' na itzel nuna' ri iwánima chare jun chic winek ruma chi utz c'o, y niwajo' chi can xu (xe) ta wi riyix ri c'o utz nic'om ca chare ronojel cosa; wi xa queri' niben, man c'a tibij ta chi c'o utzilaj na'oj iwuq'ui. Ruma riq'ui jun ibanobal queri', can nik'alajin wi chi xa ma kitzij ta ri na'oj ri c'o iwuq'ui. 15Ruma re na'oj re', ma petenak ta chila' chicaj riq'ui ri Dios. Xa can riche (rixin) re ruwach'ulef. Xa quiche (quixin) winek. Xa riche (rixin) ri itzel winek. 16Ruma wi riyix xa itzel nina' chare jun chic ruma chi utz c'o, y niwajo' chi can xu (xe) ta wi riyix ri c'o utz nic'om ca chare ronojel cosa, nik'alajin chi ma xu (xe) ta wi ri' ri niben. Xa can niyec oyowal, y yix banoy c'a ronojel ruwech etzelal. 17Pero wi ya ri na'oj ri petenak chila' chicaj riq'ui ri Dios ri c'o iwuq'ui, nabey nuben c'a chiwe chi nic'oje' jun iwánima ch'ajch'oj, c'ac'ari' nuben chiwe chi ma niben ta oyowal, utz ina'oj niben quiq'ui quinojel, ye'ic'ul y ye'iwac'axaj jabel ri winek, y nijoyowaj quiwech quinojel. Can nuben chi niwachin jabel ri ic'aslen, ma ca'i' ta ic'u'x, ni ma ca'i' ta ipalej chuka'. 18Ri winek ri riq'ui uxlanibel c'u'x niquitij quik'ij chi man ta jun oyowal chiquicojol ri winek, riye' can achi'el yetajin chutiquic jun utzilaj ija'tz ri nuc'om pe jun c'aslen choj, ruma chi can niquitij quik'ij chi nicajo' nic'oje' uxlanibel c'u'x chiquicojol ri winek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\