Santiago 5

1Wacami tiwac'axaj na c'a riyix beyoma' chi can ruc'amon chi yixok', can tiraka' ichi' chi ok'ej, ruma sibilaj q'uiy ri tijoj pokonal ri xtipe pan iwi'. 2Ri ibeyomal k'ayinak chic, y ri itziak chicopirnek chic. 3Ri irajil pusirnek chic. Y riq'ui ri' can nik'alajin chi ma xe'ito' ta ri winek. Xa choj ximol. Y ri pus ri riche (rixin) ri irajil xquixruporoj. Q'uiy irajil imolon, y xa yojc'o chic chupan ri ruq'uisbel tak k'ij. 4Y q'uiy irajil imolon ruma ma ye itojon ta chi utz ri imozos ri xesamej riche (rixin) chi xquimol ri icosecha. Y ri Ajaf xixrutz'et riq'ui ri ik'oloj chi ma ye itojon ta chi utz ri imozos. Ri nimalaj Ajaf, ri Rajaf ronojel, can xerac'axaj c'a ri mozos chi ye'ok' ruma ma ye tojon ta chi utz. 5Riyix beyoma', can jabel benak ri iwánima riq'ui re ruwach'ulef. Can yixtajin nic'usaj ic'u'x riq'ui ri itzel tak iraybel. Jabel xixtiojir, ruma nitij ri nurayij ri iwánima, xa yac'a chi ri camic xa nipe yan chiwij. 6Riyix beyoma' nik'abaj tzij chiquij ri winek ri choj quic'aslen, y can yecom pan ik'a'. Y ri choj quic'aslen majun niquiben riche (rixin) chi niquito' ta qui', xa choj niquiya' qui' pan ik'a'. 7Wach'alal, nbij c'a chiwe chi quixcoch'on, y ma tiya' ta ca ri coch'onic ri', c'a ya tek xtapon ri k'ij tek xtipe chic jun bey ri Ajaf. Achi'el nuben ri jun aj ticonel pa juyu', nicoch'on y nroyobej ri nabey y ruq'uisbel tak job, c'ac'ari' nuben cosechar ri lok'olaj tico'n. 8Y queri' chuka' tibana' riyix. Quixcoch'on. Can ticukuba' ic'u'x riq'ui ri Dios, ruma chanin xtapon ri k'ij tek xtipe chic jun bey ri Ajaf. 9Wach'alal, man chic c'a titzujula' (tisujula') ta iwi' chi'iwachibil iwi' riche (rixin) chi queri' man ta xtiwil ruc'ayewal tek xtapon ri k'ij tek ri Ajaf xtuk'et tzij. Ruma nakaj chic c'o pe ri k'ij tek ri nik'ato tzij xtuc'ut pe ri'. 10Can quixcoch'on c'a. Achi'el xquiben ri profetas ri xec'oje' ojer ca, ri xerutek pe ri Ajaf ri xek'alajsan ri ruch'abel, can xquicoch'ola' c'a ri tijoj pokonal. Y queri' chuka' tibana' riyix wach'alal. 11Ruma ketaman chi ri yek'axan tijoj pokonal jabel ruwaquik'ij. Achi'el ri Job, ri jun achi ri xc'oje' ojer ca, riyix iwac'axan chi Riya' can xucoch' wi ri sibilaj tijoj pokonal ri xuk'axaj. Y can iwetaman chuka' ri xuben el ri Ajaf riq'ui ri Job ri pa ruq'uisbel. Rumari' ketaman chi ri Ajaf sibilaj utz y can nujoyowaj kawech. 12Pero ri más nic'atzin wach'alal, nbij c'a chiwe wacami chi tek riyix c'o jun ri niwajo' nibij, choj tibij, wi kas kitzij o xa ma kitzij ta. Pero majun bey tinataj ta ri caj, re ruwach'ulef y nic'aj chic cosas riche (rixin) chi niben jurar chi can kitzij ri nibij. Riche (rixin) chi queri' majun ruc'ayewal xtika pan iwi' tek xtapon ri k'ij tek ri Dios xtuk'et tzij. 13Y wi c'o jun chicojol ri c'o pa tijoj pokonal, tubana' c'a orar. Wi c'o jun niquicot ri ránima, tubixaj rubi' ri Dios. 14Wi c'o jun yawa' chicojol, querusiq'uij (queroyoj) c'a ri ancianos riche (rixin) ri iglesia y ri ancianos tiquibana' oración pa ruwi' ri yawa', y pa rubi' ri Ajaf tiquijica' pan aceite olivo. 15Y wi riq'ui ronojel quicukbel c'u'x niquiben orar, ri yawa' nic'achoj. Ri Ajaf can nuc'achojsaj. Y wi c'o mac rubanon ri yawa' ri', xa can nicuyutej chuka' ri rumac. 16Y riyix man c'a tiwewaj ta pa tak iwánima wi c'o mac ri ibanon. Xa tik'alajsala' chiwech, y titola' iwi' riq'ui oración, riche (rixin) chi yixchojmir. Ruma jun winek ri can choj ruc'aslen chuwech ri Dios, tek nuben orar riq'ui ronojel ránima, can q'uiy ri xtic'ul chare ri Dios. 17Achi'el xuben ri Elías, riya' jun winek ri can achi'el wi riyoj. Pero riq'ui ronojel ránima xuben orar. Xuc'utuj chare ri Dios chi ma tuben ta job, y can queri' wi xbanatej. Oxi' juna' riq'ui waki' ic' ri ma xuben ta job pa ruwi' re ruwach'ulef. 18Y c'ac'ari' tek ri Elías xuben chic orar jun bey y xuc'utuj chare ri Dios chi tubana' chic job pa ruwi' re ruwach'ulef y can queri' wi xbanatej. Y ri tico'n xewachin chic jun bey. 19Wach'alal, wi c'o jun chiwe ri sachnek y xa ma rutzekelben ta chic ri kitzij chi ruch'abel ri Dios y wi riyix nibeyaca' pe, ri' sibilaj utz. 20Can tiwetamaj c'a, chi wi nitzolij chic pe ruc'u'x ri jun aj mac ri', y riya' nuchop jun c'aslen utz, can xiben c'a chare chi nicuyutej ri janipe' chi mac ri ye rubanon, y nicolotej chuwech ri camic ri ruc'amom pe ri mac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\