San Juan 14

1Man c'a tisach ta ic'u'x, xcha' ri Jesús chique ri rudiscípulos. Riyix can iniman ri Dios y can queri' chuka' quininimaj riyin, xcha' chique. 2Ri chila' chicaj ri acuchi (achique) c'o wi ri Nata', c'o c'a sibilaj q'uiy c'ojlibel ri xquec'oje' wi ri ye'apon riq'ui. Wi xa man ta kitzij chi queri', riyin xinbij yan ta chiwe. Wacami yibe chubanic y chuchojmirisaxic ri ic'ojlibel chila' chicaj riq'ui ri Nata'. 3Chubanic c'a ic'ojlibel tek yibe, y can yipe c'a chuka' chic jun bey, y yixinc'uaj wuq'ui; riche (rixin) chi queri' ri acuchi (achique) yic'oje' wi riyin, chiri' chuka' xquixc'oje' wi riyix. 4Can iwetaman wi c'a ri acuchi (achique) yibe wi riyin, y chuka' iwetaman ri bey, xcha' ri Jesús chique ri rudiscípulos. 5Yac'a ri discípulo ri Tomás rubi' xubij chare ri Jesús: Ajaf, riyoj ma ketaman ta acuchi (achique) yabe wi. ¿Achique ta c'a rubanic nikaben riche (rixin) chi niketamaj ri bey? xcha'. 6Y ri Jesús xubij: Yin c'a riyin ri bey, yin c'a riyin ri kitzij, y chuka' yin c'a riyin ri c'aslen. Majun c'a achique ta nicowin napon riq'ui ri Nata' wi ma yirunimaj ta riyin. 7Y wi can iwetaman c'a nuwech riyin, can iwetaman c'a chuka' ruwech ri Nata'. Re wacami can itz'eton chic, y chuka' iwetaman chic ruwech, xcha' ri Jesús. 8Y can yac'a chuka' ri' tek jun chic chique ri discípulos, ri Felipe rubi' xubij c'a chare ri Jesús: Ajaf, tac'utu' c'a ri Tata'ixel chkawech, y riq'ui ri' xticuke' kac'u'x, xcha'. 9Yac'ari' tek ri Jesús xubij chare: Felipe, ¿la ma awetaman ta c'a nuwech? Riyin can c'o chic juna' yinc'o pe iwuq'ui. Ri can yin rutz'eton riyin, can rutz'eton c'a chuka' ri Nata'. ¿Achique c'a ruma tek riyit nabij chi nc'ut ri Nata' chiwech? 10¿La man c'a nanimaj ta riyit chi ri Nata' c'o wuq'ui riyin, y riyin yinc'o riq'ui Riya'? Ri ch'abel c'a ri xink'alajsaj chiwech, can riq'ui c'a ri Nata' petenak wi, ruma Riya' c'o wuq'ui riyin. Can ya c'a Riya' ri nibano re samaj re'. 11Can quininimaj c'a chi riyin yinc'o riq'ui ri Nata' y Riya' c'o wuq'ui riyin. Y wi ma yininimaj ta ruma re nbij chiwe, quininimaj c'a ruma ri samaj ri yenben chiwech. 12Can kitzij wi c'a ri nbij chiwe: Ri can yirunimaj c'a riyin, can xtiyatej wi c'a chare chi can xquerubanala' c'a chuka' ri samaj ri xenben riyin; y más c'a nima'k tak samaj ri xquerubanala', que chuwech ri xinben riyin, ruma riyin xa yibe riq'ui ri Nata' chila' chicaj, 13y ronojel c'a ri xtic'utuj chare ri Tata'ixel pa nubi' riyin, can xtinya' wi c'a chiwe. Riche (rixin) chi queri' nik'alajin ri ruk'ij ruc'ojlen ri Nata' wuma riyin. 14Wi c'o c'a ri xtic'utuj pa nubi' riyin, can xtinya' wi pe chiwe. 15Wi yiniwajo', can tibana' c'a ri nubij ri nupixa' ri xenbij chiwe. 16Y riyin xtinc'utuj c'a chare ri Nata', y Riya' can xtutek c'a pe jun chic ri nito'o iwuche (iwixin); Jun ri can xtic'oje' wi iwuq'ui riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 17Y ri' can ya c'a ri Lok'olaj Espíritu, ri xtic'utu ri kitzij chiwech. Y ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, ma yecowin ta niquic'ul, ruma ri Lok'olaj Espíritu xa ma niquitz'et ta y ni xa ta quetaman ruwech. Yac'a riyix ri can iniman chic, ma que ta ri'. Riyix can iwetaman chic ruwech, ruma can c'o chic chicojol. Y Riya' can xtic'oje' c'a pa tak iwánima. 18Riyin astape' xquibe, ma xquixinmalij ta ca; ma xquixc'oje' ta ca achi'el jun meba', ruma xa can yipe chic iwuq'ui. 19Yac'a ri winek ri xa riq'ui ri ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, xa juba' chic c'a re xquinquitz'et el. Yac'a riyix can xquinitz'et chic na jun bey. Y ruma chi riyin can c'o nuc'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek, rumari' riyix can xtic'oje' c'a chuka' ic'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 20Y chupan c'a ri k'ij ri' tek xtik'alajin jabel chiwech chi riyin can yinc'o wi c'a riq'ui ri Nata', y riyix yixc'o wuq'ui riyin y riyin iwuq'ui riyix. 21Ri can c'o ri nuch'abel pa ránima y can yeruben wi ronojel ri pixa' ri yenbij, can yirajo' wi c'a ri'. Y ri can yirajo' riyin, can xtajowex c'a ruma ri Nata', y riyin chuka' can xtinwajo' y xtink'alajsaj wi' chuwech, xcha' ri Jesús. 22Yac'ari' tek ri Judas ri jun discípulo, pero ma ya ta ri Judas Iscariote, xuc'utuj c'a chare ri Jesús: Ajaf, ¿achique c'a ruma tek xaxu (xaxe wi) chkawech riyoj xtak'alajsaj wi awi'? ¿Y achique c'a ruma tek ma nak'alajsaj ta awi' chiquiwech ri winek ri xa riq'ui ri ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x? xcha'. 23Y ri Jesús xubij chare: Ri can yirajo' c'a riyin, can nuben c'a ri nubij ri nuch'abel. Ri jun winek c'a ri xtibano queri', can xtajowex c'a ruma ri Nata'. Y ri Nata' y riyin can xkojpe riq'ui y xtikaben c'a kachoch pa ránima. 24Yac'a ri ma yirajo' ta riyin, ma nuben ta ri nubij ri nuch'abel. Y ri ch'abel ri iwac'axan wuq'ui riyin, ma wuche (wixin) ta riyin. Can ya c'a ri Nata' ri yin takayon pe ri biyon pe re ch'abel re' chuwe. 25Y ronojel c'a re ch'abel re', can ye nk'alajsan wi pe chiwech re yinc'o pe iwuq'ui. 26Y tek riyin ma yinc'o ta chic iwuq'ui, ri Nata' xtutek pe ri Lok'olaj Espíritu riche (rixin) chi yixruto'. Y ya Riya' ri xtic'oje' iwuq'ui pa nuq'uexel riyin. Y can ya c'a chuka' Riya' xquixtijon, y xquerunataj ronojel ri ch'abel ri nbin ca chiwe. 27Ri uxlanibel c'u'x ri c'o wuq'ui riyin, can yac'ari' ri nya' ca chiwe. Ri uxlanibel c'u'x c'a ri nya' ca riyin pa tak iwánima riyix ri iniman chic, man achi'el ta c'a ri uxlanibel c'u'x ri niquitzuj (niquisuj) ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x. Can man c'a tisach ta ic'u'x, y ma tixibij ta iwi'. 28Xa can iwac'axan chic c'a ri nbin: Riyin can xquibe wi, pero yipe chic c'a iwuq'ui. Y wi riyix can yiniwajo', niquicot ta c'a ri iwánima, ruma riyin can riq'ui c'a ri Nata' yitzolin wi. Ruma Riya' can más wi nim ruk'ij que chinuwech riyin. 29Re' nya' yan ca rutzijol chiwe, riche (rixin) chi queri' tek xtapon ruk'ijul chi xtibanatej re', xa can xtinimaj wi ri nbin ca chiwe. 30Y re wacami xa ma q'uiy ta chic ch'abel re xtinbij ca chiwe, ruma ri itzel winek ri chapayon re ruwach'ulef xa nuk'alajsaj yan pe ri'. Pero astape' can ya riya' ri chapayon re ruwach'ulef, pero riya' majun ruk'atbel tzij pa nuwi' riyin. 31Ri nben, can ya c'a ri Nata' ri xitako pe chubanic, riche (rixin) chi ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, tiquetamaj chi riyin nwajo' ri Nata'. Kojyacatej c'a el y koj-el el wawe', xcha'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\