San Juan 17

1Y tek ri Jesús rubin chic c'a ronojel re' chique, Riya' xtzu'un c'a chicaj, y xubij c'a: Nata', ri nuhora can yac'are' xoka. Wacami can tabana' c'a chuwe riyin ri Ac'ajol chi nik'alajin ri nuk'ij nuc'ojlen; riche (rixin) chi queri', riyin ri Ac'ajol can queri' chuka' xtinben awuq'ui riyit, chi can xtink'alajsaj ak'ij ac'ojlen. 2Ruma can aya'on wi pe uchuk'a' pa nuk'a' riche (rixin) chi yic'oje' pa quiwi' quinojel ri winek, y chi nya' ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek chique quinojel winek ri can ye aya'on chic chuwe. 3Yac'are' ri kitzij c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek: Chi tiquetamaj awech riyit kitzij Dios y chuka' tiquetamaj nuwech riyin. Ruma yit c'a riyit ri kitzij Dios y majun chic jun Dios c'o, y riyin ri Jesucristo ri xinatek pe chuwech re ruwach'ulef. 4Riyin xinya' yan ak'ij ac'ojlen wawe' chuwech re ruwach'ulef. Y xinq'uis yan c'a chuka' rubanic ronojel ri samaj ri achilaben pe chuwe riche (rixin) chi nben. 5Wacami c'a, Nata', taya' chic c'a ri nuk'ij nuc'ojlen chi'anakajal riyit, can achi'el c'a ri nuk'ij nuc'ojlen ri c'o tek yinc'o awuq'ui, tek c'a ma jane c'o ta re ruwach'ulef. 6Can xink'alajsaj c'a ri abi' chique ri achi'a' ri xe'aya' chuwe ri ye acha'on chic pe chiquicojol ri winek chuwech re ruwach'ulef, ri can ye awuche (awixin) c'a riyit y wacami riye' can niquiben c'a ri nubij ri ach'abel. 7Y wacami c'a re achi'a' re' can quetaman chic chi ronojel ri aya'on pe chuwe riyin, can yit c'a riyit yit yayon pe chuwe. 8Ruma can ya ri ch'abel ri aya'on pe chuwe riyin riche (rixin) chi nk'alajsaj, can ya c'a ri' ri xink'alajsaj chiquiwech re achi'a' re'. Y riye' can xquic'ul c'a ri ach'abel pa tak cánima, y can xquetamaj wi c'a chi kitzij chi awuq'ui riyit Nata' Dios yin petenak wi. Can xquinimaj c'a chi yit c'a riyit yit takayon pe wuche (wixin). 9Riyin can nc'utuj c'a jun utzil chawe riyit pa quiwi' riye' re wacami, y ma pa quiwi' ta ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x. Can pa quiwi' c'a re achi'a' re xe'aya' chuwe nc'utuj wi chi taya' ri awutzil pa quiwi', ruma can ye awuche (awixin) chuka' riyit. 10Y quinojel c'a ri can ye wuche (wixin) riyin, can ye awuche (awixin) c'a chuka' riyit, y ri awuche (awixin) riyit, can ye wuche (wixin) chuka' riyin. Y can xk'alajin yan c'a ri nuk'ij nuc'ojlen riyin cuma riye'. 11Lok'olaj Nata' Dios, can pan ak'a' c'a yenjech wi ca re achi'a' re xe'aya' chuwe. Que'achajij c'a riche (rixin) chi queri' junan ta c'a quiwech y xa jun ta c'a xtiquiben. Can xtiquiben ta c'a achi'el kabanon riyoj. Ruma riyit y riyin xa yoj jun. Can que'achajij c'a, ruma riye' can c'a yec'oje' na ca chuwech re ruwach'ulef, y riyin ma que ta ri'. Riyin xa yitzolin chic awuq'ui. 12Y riyin, can ye nuchajin wi pe re achi'a' re xe'aya' chuwe. Re k'ij re yinc'o pe quiq'ui chuwech re ruwach'ulef, can xenchajij riq'ui ri awuchuk'a' riyit. Y can majun chic c'a ri xsach ta ca chique, xa can xu (xe) wi ri jun ri c'o chi nutz'ila' ri', can achi'el ri tz'ibatajnek ca. 13Riyin xa can yitzolin yan c'a awuq'ui, Nata' Dios, pero riq'ui c'a re c'a yic'oje' na juba' chic chuwech re ruwach'ulef, nc'utuj c'a jun utzil chawe riyit pa quiwi' riye', ruma nwajo' chi can ta tz'aket ri quicoten nic'oje' ca pa tak cánima, achi'el ri quicoten ri c'o wuq'ui riyin. 14Re achi'a' re xe'aya' chuwe, can nya'on wi c'a ri ach'abel chique. Rumari' tek xe'etzelex cuma ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, ruma re achi'a' re xe'aya' chuwe ma ye riche (rixin) ta chic re ruwach'ulef. Can ye achi'el chic c'a riyin chi ma yin riche (rixin) ta re ruwach'ulef. 15Man c'a nc'utuj ta chawe Nata' Dios chi que'awelesaj yan el chuwech re ruwach'ulef riche (rixin) chi ye'acol. Ri nc'utuj c'a chawe, chi xa que'ato'. Ma taya' ta k'ij chi ri itzel winek nich'acon chiquij. 16Re achi'a' re xe'aya' chuwe, ma ye riche (rixin) ta chic c'a re ruwach'ulef, achi'el riyin. Riyin ma yin riche (rixin) ta chuka' re ruwach'ulef. 17Can tabana' ch'ajch'ojlaj tak winek chique chupan ri kitzij ach'abel. Ruma ri ach'abel yari' ri kitzij. 18Y can achi'el rubanic ri xaben pe chuwe riyin riche (rixin) chi xinatek pe chubanic ri asamaj chuwech re ruwach'ulef, can queri' c'a chuka' nben riyin chique re achi'a' re xe'aya' chuwe. Can ye ntakon wi c'a chubanic ri asamaj chuwech re ruwach'ulef. 19Cuma c'a riye' tek riyin can njachon ri nuc'aslen pan ak'a' riche (rixin) chi can ta queri' chuka' niquiben riye'. Can ta niquijech qui' chupan ri kitzij ach'abel. 20Nata' Dios, riyin ma xu (xe) ta wi c'a pa quiwi' re achi'a' re xe'aya' chuwe ri nc'utuj wi jun utzil, xa can queri' c'a chuka' nc'utuj jun utzil chawe pa quiwi' quinojel ri xqueniman c'a wuche (wixin) riyin; ruma ri ch'abel ri xtiquitzijoj riye'. 21Riche (rixin) chi quinojel can ta junan quiwech. Xa jun ta c'a xtiquiben. Can ta xtiquiben achi'el ri kabanon riyoj. Ruma riyit y riyin xa yoj jun. Ruma riyit Nata' Dios can yitc'o wuq'ui riyin, y riyin, can yinc'o chuka' awuq'ui riyit. Queri' ri nwajo' chi niquiben ta riye' kiq'ui riyoj. Can ta nik'alajin chiquiwech ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, chi riyin, can yit c'a riyit ri xatako pe wuche (wixin), ruma niquitz'et chi can junan quiwech quibanon ri yec'o kiq'ui riyoj. 22Ri ak'ij ac'ojlen riyit ri aya'on chuwe riyin, can xinya' chuka' chique riye'. Rumari' can c'o chic c'a quik'ij quic'ojlen chuka', y can queri' nbanon chique riche (rixin) chi queri' xa jun ta c'a xtiquiben, achi'el kabanon riyoj. Ruma riyit y riyin xa yoj jun. 23Can xquic'oje' wi c'a quiq'ui riye' y riyit wuq'ui riyin, riche (rixin) chi queri' riye' xa jun ta c'a xtiquiben. Y cuma riye' xtetamex ta c'a cuma ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x, chi riyin, can yit c'a riyit Nata' Dios ri xatako pe wuche (wixin). Y ruma c'a chuka' ri' xtetamex cuma ri winek chi can ye'awajo' wi, achi'el yinawajo' riyin. 24Nata' Dios, riyin can nwajo' c'a chi quinojel ri ye aya'on chuwe xquebec'oje' ta c'a wuq'ui chila' chicaj; riche (rixin) chi niquitz'et ta c'a ri nuk'ij nuc'ojlen ri aya'on; ruma can yin awajowan wi pe tek c'a ma jane c'o ta re ruwach'ulef. 25Nata' Dios, riyit ri yit choj riq'ui ronojel, man c'a etaman ta awech cuma ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x. Pero riyin can wetaman wi awech, y re achi'a' re xe'aya' chuwe, can xquetamaj c'a chuka' chi yit c'a riyit ri xatako pe wuche (wixin). 26Can nk'alajsan wi c'a ri abi' riyit chique, y can c'a xtink'alajsaj na wi; riche (rixin) chi queri' achi'el yinawajo' riyin queri' ta chuka' xticajo' qui' riye'. Y xquic'oje' ta c'a riyin quiq'ui riye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\