San Juan 5

1Y tek banatajnek chic c'a ronojel ri', yac'ari' tek xa noka yan c'a jun quinimak'ij ri israelitas, y rumari' ri Jesús xbe anej ri pa tinamit Jerusalem. 2Ri chiri' c'a pa tinamit Jerusalem, ri chunakajal apo ri puerta, puerta quiche (quixin) ri Carne'l nibix chare, c'o c'a jun atinibel. Y chiri' chuchi' ri ya' yec'o c'a wu'o' ruchi' raken jay. Y pa quich'abel ri israelitas niquibij c'a Betesda chare ri lugar ri'. 3Ri chiri' c'a chuchi' ri raken tek jay ri' yec'o q'uiy yawa'i' ye cotz'ol pan ulef. Yec'o ye moyi', yec'o ri ma choj ta yebiyin ruma chi ye cojo y yec'o ye siquirnek. Y yec'o c'a ri jun wi chic ruwech yabil ntoc chique. Y ronojel c'a quiwech yawa'i' ri yec'o chiri', can coyoben c'a chi nisilox ri ya'. 4Ruma ri ya' ri' c'o c'a jantek nosilox ca ruma jun ángel ri nipe chila' chicaj. Y ya c'a ri yawa' ri nika ka nabey chupan ri ya' tek silon chic ca, ya c'a yawa' ri' ri nic'achoj. Y xabachique ta na yabil ntoc chare ri yawa', nic'achoj el. 5Y chiri' chuchi' ri ya' c'o c'a jun achi ri c'o chic treinta y ocho juna' yawa' wi pe. 6Y jun k'ij tek ri Jesús nik'ax c'a el queri', xutz'et c'a ri achi cotz'ol chiri'. Y Riya' can retaman c'a chi ri achi ri' q'uiy yan chic juna' ri queri' ruc'ulwachin pe. Yac'ari' tek Riya' xuc'utuj c'a chare ri achi ri': ¿Nawajo' yac'achoj? 7Y ri yawa' ri' xubij c'a chare ri Jesús: Táta, tek nisilon pe ri ya', majun yito'o ta riche (rixin) chi yinapon ta apo c'a chupan. Rumari', astape' ntij nuk'ij chi yibe ta apo, c'a ma jane quinapon ta, tek xa can yari' xapon yan jun chic, xcha' chare ri Jesús. 8Y ri Jesús xubij chare ri achi: Cayacatej, tac'uaj el la awarabel y cabiyin, xcha' chare. 9Can xu (xe) wi c'a xubij queri' ri Jesús chare ri yawa', can yac'ari' tek xc'achoj chare ri ruyabil. Xuc'ol c'a el ri ruwarabel y xuchop el binen. Ri k'ij c'a ri', uxlanibel k'ij. 10Y ri achi'a' israelitas ri c'o quik'ij, xquibij chare ri achi ri xc'achojsex chare ri ruyabil: Wacami uxlanibel k'ij, xajan chi riyit awejkalon la awarabel. 11Pero riya' xubij c'a chique ri achi'a' ri': Ri xc'achojsan wuche (wixin) xubij chuwe: Tac'olo' el la awarabel y cabiyin. 12Y ri achi'a' ri' xquic'utuj c'a chare ri achi: ¿Achique c'a ri xbin chawe chi tac'olo' el ri awarabel y cabiyin? xecha' chare. 13Pero ri achi ri xc'achojsex, ma retaman ta c'a achique ri xc'achojsan chare ri ruyabil; ruma ri Jesús xa ma xc'oje' ta ka chiri' chiquicojol ri winek. Riya' xa xbe el. 14C'a juba' c'a ri' tek ri Jesús xberila' chic ri achi ri' pa rachoch ri Dios, y xubij chare: Wacami yit utz chic. Man chic c'a camacun ta, riche (rixin) chi queri' ma nipe ta jun cosa ri más chi na itzel chawij, xcha' chare. 15Y ri achi xtzolin el, y xapon c'a quiq'ui ri achi'a' israelitas ri c'o quik'ij, y xubij chique: Ri xc'achojsan wuche (wixin), ya ri Jesús, xcha' chique. 16Rumari' tek ri achi'a' israelitas ri c'o quik'ij xeyacatej c'a chrij ri Jesús, y niquich'obola' c'a chi achique ta rubanic niquiben riche (rixin) chi niquicamisaj; ruma ri Jesús c'o milagros yerubanala' chupan ri uxlanibel k'ij. 17Pero ri Jesús xubij: Ri Nata' Dios can c'a ntajin na nisamej re wacami, y que c'a chuka' ri' riyin, yisamej, xcha'. 18Y rumac'ari' tek ri achi'a' israelitas ri c'o quik'ij, xa más xquichop ruch'obic chi achique ta rubanic niquiben riche (rixin) chi niquicamisaj ri Jesús; ruma chiquiwech riye', xajan ri yerubanala' chupan ri uxlanibel k'ij. Y chuka' ma xu (xe) ta c'a rumari', xa can ruma c'a chuka' chi ri Jesús nubij Rutata' chare ri Dios; can nuben chi Riya' can junan riq'ui ri Dios. 19Y yac'ari' tek ri Jesús xubij: Can kitzij c'a re nbij chiwe, chi riyin ri C'ajolaxel ma yisamej ta pa nuyonil; xa ya ri ntz'et riq'ui ri Tata'ixel ri nben. Ronojel ri nuben ri Tata'ixel, yari' chuka' nben riyin ri C'ajolaxel. 20Y ruma ri Tata'ixel sibilaj yirajo' riyin ri Ruc'ajol, rumari' tek Riya' nuc'ut chinuwech ronojel ri rusamaj. Y yec'o samaj más ye nima'k que chuwech re' ri xtuc'ut chinuwech. Y tek nitz'et ri nben riyin, riyix can xtimey. 21Y can achi'el c'a nuben ri Tata'ixel tek nuya' quic'aslen ri caminaki' chi yeruyec pe, can queri' chuka' nben riyin ri C'ajolaxel, can nya' c'a chuka' c'aslen chique ri winek ri achoj chique nwajo' nya' wi. 22Ri Tata'ixel ma ya ta c'a Riya' nik'ato tzij. Can pa nuk'a' c'a riyin ri C'ajolaxel xujech wi chi nk'et tzij. 23Riche (rixin) chi queri', quinojel tiquiya' nuk'ij riyin ri C'ajolaxel achi'el niquiya' ruk'ij ri Tata'ixel. Ruma achique winek ri ma xtiya'o ta nuk'ij riyin ri C'ajolaxel, ma nuya' ta c'a chuka' ruk'ij ri Tata'ixel ri yin takayon pe. 24Can kitzij wi ri nbij chiwe, chi ri nac'axan ri nuch'abel y nunimaj ri yin takayon pe, nril ruc'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Y man c'a xtapon ta chupan ri lugar riche (rixin) tijoj pokonal, ruma colotajnek chic pe chuwech ri camic, y xk'ax chupan ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 25Y kitzij c'a re nbij chiwe, chi c'o c'a jun k'ij ri oyoben y yare' xoka; chi ri achi'el ye caminaki' xtiquic'axaj c'a ri nuch'abel riyin ri C'ajolaxel. Y ya c'a ri xque'ac'axan, xtiquil quic'aslen. 26Ruma can achi'el ri Tata'ixel can nuya' c'aslen, queri' chuka' xuya' chuwe riyin ri C'ajolaxel chi can nya' c'aslen. 27Y chuka' ri Tata'ixel xuya' k'atbel tzij pa nuk'a' riche (rixin) chi nk'et tzij, ruma can yin c'a riyin ri C'ajolaxel ri xinalex chicojol. 28Ma tisach ta ic'u'x ruma ri xinbij chiwe, ruma xtapon c'a k'ij tek ri ye caminaki' can c'o c'a chi xtiquic'axaj ri nuch'abel. 29Y yec'a ri xe'uc'uan jun c'aslen utz chuwech ri Dios, xquebec'astej c'a pe riche (rixin) chi xtiquil jun quic'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Y ri xa itzel c'aslen xquic'uaj chuwech ri Dios, xquebec'astej c'a pe riche (rixin) chi xquebe pa ruc'ayewal. 30Riyin ma pa nuyonil ta c'a yisamej, ruma achi'el ri k'atoj tzij ri nibix chuwe, queri' ri nben. Ri k'atoj tzij ri nben riyin can pa ruchojmilal; ruma ma ya ta ri nwajo' riyin ri nben, xa can ya ri nrajo' ri Nata' Dios ri yin takayon pe, yari' ri nben. 31Y wi xa ta nuyon riyin nk'alajsaj ka wi', ri nbij ka chuwij riyin ri' xa man ta kitzij. 32Pero can c'o c'a jun ri nik'alajsan wuche (wixin). Y ri nubij riya' chuwij riyin, can kitzij wi. 33Y riyix can xitek c'a ruc'utuxic chare ri Juan ri Bautista wi ya riya' ri Cristo, pero riya' xa can yin c'a riyin ri xiruk'alajsaj pe chiwe y can ya c'a ri kitzij ri xubij pe chiwe. 34Pero ri xubij ri Juan o ri nubij jun ta chic achi chuwij riyin, ma rajawaxic ta c'a chuwe riyin. Ri xubij ri Juan nnataj apo chiwe ruma rajawaxic chiwe riyix, riche (rixin) chi yixcolotej. 35Y ri Juan ri Bautista can xuya' c'a ri sakil chiwe. Can xuben wi c'a achi'el nuben jun k'ak' tek nic'at y nisakirisan. Y riyix xirayij y xixquicot c'a riq'ui ri sakil ri', pero xa jun ca'i' oxi' oc k'ij ri xiben queri'. 36Pero ri samaj ri yitajin chubanic yari' ri más nik'alajsan wuche (wixin) que chuwech ri xubij ri Juan, ruma ri nben riyin can ya samaj ri' ri rubin pe ri Tata'ixel chuwe. Y ri samaj ri yenben riyin yari' nik'alajsan wuche (wixin) chi can ya ri Tata'ixel ri yin takayon pe. 37Y ya c'a ri Nata' Dios ri xtako pe wuche (wixin), Riya' can c'o utz ri ruk'alajsan pe chuwij riyin. Y riyix majun bey iwac'axan ta achique rubanic nich'o, ni majun bey chuka' itz'eton ta ruwech. 38Ri ruch'abel Riya' can man c'o ta pa tak iwánima, ruma chi riyix xa ma yininimaj ta riyin ri xitak pe riche (rixin) chi yinoc'oje' ka chicojol. 39Can tinic'oj c'a jabel rupan ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatal ca, ruma iwetaman chi chupan ri' niwil wi ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Y ri ruch'abel ri Dios can ya c'a ri' ri nik'alajsan wuche (wixin) riyin. 40Xa yac'a riyix ma niwajo' ta nicukuba' ic'u'x wuq'ui, riche (rixin) chi queri' niwil ta ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 41Ri ch'abel ri xinbij chiwe ma riche (rixin) ta chi ri winek niquiya' nuk'ij. 42Riyin xa can wetaman c'a iwech chi riyix xa ma niwajo' ta ri Dios pa tak iwánima. 43Ruma riyin can pa rubi' ri Nata' Dios yin petenak wi y xa ma yinic'ul ta. Pero xa ta c'o jun chic ri petenak pa rubi' ka riya' y xa ma pa rubi' ta ri Dios petenak wi, yari' can nic'ul wi. 44Riyix xa ma riq'ui ta ri kitzij Dios nicanoj wi ik'ij, xa chicojol ka riyix mismo nicanoj wi ka ik'ij, y rumari' tek ma nicukuba' ta ic'u'x wuq'ui riyin. 45Y man c'a tich'ob ta ri pa tak iwánima chi riyin xquitzujun (xquisujun) chiwij chuwech ri Nata' Dios. Ma que ta ri'. Ri xtitzujun (xtisujun) c'a chiwij chuwech ri Dios, ya ri Moisés; ri achoj riq'ui nibij chi can icukuban wi apo ic'u'x. 46Ruma xa ta can kitzij chi riyix ninimaj ri ye rutz'iban ca ri Moisés, can yininimaj ta chuka' riyin, ruma ri ye rutz'iban ca riya', can chuwij wi riyin yech'o wi. 47Y wi xa ma ninimaj ta ri ye tz'ibatal ca ruma ri Moisés, ¿achique ta c'a modo tek xtinimaj ri ch'abel ri yenbij chiwe riyin? xcha' ri Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\