San Mateo 14

1Ri Herodes jun chique ri ye caji' aj k'atbel tak tzij chupan ri tiempo ri', xrac'axaj c'a chi ri Jesús sibilaj rutzijol c'o chiquicojol ri winek. 2Y ri Herodes xubij c'a chique ri rusamajel: Ri Jesús xa ya ri Juan ri Bautista ri xc'astej pe chiquicojol ri caminaki'. Rumari' tek c'o uchuk'a' pa ruk'a' riche (rixin) chi q'uiy ri nicowin yerubanala', xcha' chique. 3Ruma can ya wi c'a ri rey Herodes ri xbin chi tichapatej ri Juan. Can xuxim wi c'a pa cadena y xuya' pa cárcel ruma ri Herodes ruc'amon ka ri Herodías rixjayil ri Felipe, y ri Felipe ri' xa can rach'alal ri Herodes, 4y ri Juan rubin c'a chare ri Herodes: Ma utz ta abanon chi ac'amon ka ri awixnan. 5Y rumac'ari' ri Herodes can rajowan wi c'a chi rucamisan ta ri Juan, xa yac'a ri can nuxibij c'a ri' chiquiwech ri winek, ruma riye' can quetaman wi chi ri Juan ri Bautista can jun profeta ri nik'alajsan ri ruch'abel ri Dios. 6Pero chupan ri k'ij tek ri Herodes xtz'aket chic jun rujuna', riya' xuben c'a jun nimak'ij, y chupan c'a ri nimak'ij ri' ri k'opoj ral ri Herodías xxajo c'a chuwech ri Herodes, y ri xajoj ri xuben ri k'opoj sibilaj xka chuwech ri Herodes. 7Y rumari' ri Herodes xuben c'a jurar chare ri ral ri Herodías chi xabachique c'a ri nrajo' can xtuya' wi chare. 8Yac'a tek ri k'opoj can ya'on chic c'a runa'oj ruma ri rute', can yac'ari' tek xubij chare ri Herodes: Riyin nwajo' chi naya' pe wawe' pa jun plato, ri rujolon (ruwi') ri Juan ri Bautista, xcha'. 9Y ri rey Herodes can xpe bis pa ránima ruma ri xc'utux chare, pero ruma chi can rubanon chic jurar chi can xtuya' wi ri xtrajo' ri k'opoj y ruma chuka' chi can chiquiwech ri ye rachibilan pa mesa tek xubij; rumari' riya' xubij c'a chi tic'amer pe ri rujolon (ruwi') ri Juan ri Bautista chare ri k'opoj ral ri Herodías. 10Xutek c'a rutzaq'uixic rujolon (ruwi') ri Juan ri Bautista chiri' pa cárcel. 11Y ri rujolon (ruwi') xc'amer pe pa jun plato chare ri k'opoj, y ri k'opoj xberuya' pa ruk'a' ri rute'. 12Y ri ye rudiscípulos ri Juan ri Bautista xe'apon c'a chuc'amaric ri ruch'acul y xbequimuku' ca. Y riye' xbequibij c'a chuka' chare ri Jesús ronojel ri xbanatej. 13Y ri Jesús can xu (xe) wi c'a xrac'axaj el ronojel ri xbanatej, xbe, ye rachibilan el ri rudiscípulos. Xe'oc el pa jun jucu' y xek'ax c'a juc'an chic ruchi' choy, xebe c'a pa jun desierto. Yac'a tek ri winek xquic'axaj el, chicaken c'a xe'el el ri pa tak tinamit riche (rixin) chi xe'apon c'a acuchi (achique) xbe wi ri Jesús. 14Y tek ri Jesús xel c'a pe chupan ri jucu' chiri' ri juc'an chic ruchi' choy, xutz'et c'a chi sibilaj ye q'uiy chic ri winek ri ye oyobeyon apo riche (rixin) y Riya' xujoyowaj c'a quiwech ri winek ri'. Y Riya' can xeruc'achojsaj wi c'a ri yawa'i' ri yec'o chiquicojol. 15Y tek xa ntoc c'a pe ak'a' chupan ri jun k'ij ri', ri rudiscípulos xejel c'a apo riq'ui y xquibij chare: Re wawe' xa majun c'o y xa xka ka k'ij. Que'ataka' c'a el re winek re' riche (rixin) chi yebe ri pa tak aldea ri yec'o pe nakaj riche (rixin) chi nbequilok'o' quiway, xecha'. 16Yac'a ri Jesús xubij chique ri rudiscípulos: Ma rajawaxic ta chi yebe riche (rixin) chi niquicanoj quiway, xa tiya' quiway riyix, xcha' chique. 17Y ri rudiscípulos xquibij c'a: Riyoj xaxu (xaxe wi) wu'o' caxlan wey y ca'i' car c'o kiq'ui, y re' ma xqueruben ta, xecha'. 18Yac'a ri Jesús xubij chique: Tic'ama' pe wawe'. 19Y can yac'ari' tek Riya' xubij chique quinojel ri winek chi quetz'uye' pa ruwi' ri rexlaj k'ayis. Yac'ari' tek Riya' xeruli'ej c'a pa ruk'a' ri wu'o' caxlan wey y ri ca'i' car y c'ac'ari' xtzu'un chicaj y xuc'utuj ri rubendición ri Dios pa ruwi'. C'ac'ari' xeruwech'ela' c'a el ri caxlan wey y ri car y xuya' el chique ri rudiscípulos y ri discípulos xbequiyala' chique ri winek. 20Can quinojel c'a jabel xewa'. Can majun c'a ri man ta xwa' chi utz. Y c'a c'o na c'a cablajuj chaquech ri xnoj ca riq'ui ri caxlan wey rachibilan car ri xmolotej ca, ri xa ma xq'uis ta. 21Sibilaj ye q'uiy c'a ri winek ri xewa' ruma xaxu (xaxe) wi ri achi'a' yec'o wu'o' mil, yac'a ri ixoki' y ri ac'ala' ma xe'ajlex ta. 22Y yac'ari' tek ri Jesús xerucusaj el ri rudiscípulos chupan ri jucu' y xubij chique chi quebe c'a ri juc'an chic ruchi' ya'; chi can quenabeyej c'a el chuwech, ruma Riya' c'a yerutek na ca ri winek chi tak cachoch. 23Yac'a tek ye rutakon chic ca ri winek chi tak cachoch, ruyon c'a xjote' el pa ruwi' ri juyu' chubanic orar. Y c'a chiri' c'a c'o wi tek xoc pe ri ak'a'. 24Y ri jucu' ri ye benak wi ri discípulos pa runic'ajal chic c'a ri choy c'o wi, pero ri ruwi' ya' y ri cak'ik' nupaxij ri' chuwech ri jucu' y ma nuya' ta k'ij chare ri jucu' chi choj nibiyin chiquiwech, xa nutzolij c'a. 25Y tek xa ruchapon c'a pe rusekeric, ri Jesús petenak c'a chraken pa ruwi' ri choy, riche (rixin) chi napon quiq'ui. 26Yac'a tek ri rudiscípulos xquitz'et chi c'o jun petenak chraken pa ruwi' ri choy, riye' xsach quic'u'x y xquibij: ¡La' jun subunel (xibinel)! xecha'. Y xquirek quichi' tek xquibila' queri' ruma xquixibij qui'. 27Yac'a ri Jesús chanin xch'o pe chique, y xubij c'a: Ma tixibij ta iwi'. Xa ticukuba' ic'u'x, xa yin c'a riyin, xcha' chique. 28Y tek ri Jesús c'a petenak na pa ruwi' ya', ri Pedro xch'o c'a apo chare y xubij: Ajaf, wi yit c'a riyit, tabana' c'a chuwe chi yibiyin pa ruwi' ya' riche (rixin) chi yibe apo awuq'ui, xcha' ri Pedro. 29Y ri Ajaf xubij pe chare ri Pedro: Catan c'a pe. Y ri Pedro can yac'ari' tek xel el chupan ri jucu' y xuchop c'a nibiyin pa ruwi' ya' riche (rixin) chi nibe apo riq'ui ri Jesús. 30Xa yac'a tek xutz'et ri nuben ri nimalaj cak'ik', xpe xibinri'il chare. Y tek xuna' chi nibe ka chuxe' ya', riq'ui c'a ruchuk'a' xubij: ¡Ajaf, quinacolo'! xcha'. 31Y ri Jesús can yac'ari' tek chanin xuchop ruk'a' ri Pedro y xubij chare: ¿Achique c'a ruma tek xa juba' oc xacukuba' ac'u'x wuq'ui? xcha' chare. 32Tek riye' ye oconek chic el pa jucu', xtane' ri cak'ik'. 33Y can yac'ari' tek quinojel ri ye benak chiri' pa jucu' xquiya' c'a ruk'ij ri Jesús y xquibij c'a chare: Can kitzij wi chi yit Ruc'ajol ri Dios, xecha' chare. 34Y riye' xek'ax c'a pa ruwi' ri choy ri' y xe'apon chuchi' ya' chiri' pa Genesaret. 35Ri chiri', tek xetamex c'a ruwech ri Jesús cuma ri achi'a', riye' xquelesaj c'a rutzijol chanin pa ronojel lugar ri yec'o pe chunakajal ri quitinamit, y ri winek xequic'amala' c'a pe ri yawa'i'. 36Y ri yawa'i' ri' can niquic'utuj c'a utzil chare ri Jesús, chi tuya' k'ij chique chi astape' xaxu (xaxe) ta ruchi' ri rutziak niquichop riche (rixin) chi yec'achoj. Y can queri' wi c'a xbanatej. Quinojel c'a ri xechapo ruchi' rutziak ri Jesús xec'achoj chare ri quiyabil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\