Apocalipsis 22

1Yac'ari' tek ri ángel ri uc'uayon wuche (wixin) xuc'ut c'a chinuwech jun ch'ajch'ojlaj raken ya'; raken ya' ri niya'o c'aslen. Ri raken ya' ri', achi'el vidrio nitzu'un y nalex pe ri acuchi (achique) c'o wi ri lok'olaj ruch'acat ri Dios y ri ruch'acat ri Jesucristo ri achi'el Alaj Carne'l. 2Pa nic'aj c'a chare ri nimabey riche (rixin) ri tinamit, chiri' nik'ax wi ri raken ya' ri niya'o c'aslen. Y chi ca'i' ruchi' ri raken ya' ri', yec'o c'a ri che' ye tiquil, ri yeya'o chuka' c'aslen, y can cablajuj c'a mul yewachin pa jun juna', y can chi ic' chi ic' yewachin. Y ri quixak ri che' ri', ye ak'om riche (rixin) chi niquicusaj ri winek ri ye petenak pa ronojel ruwach'ulef. 3Y ri chiri' majun chic c'a ri xtika ta ruc'ayewal pa ruwi', ruma can majun chic mac. Can chiri' c'a xtic'oje' wi ri lok'olaj ruch'acat ri Dios y ri Jesucristo ri achi'el Alaj Carne'l. Y quinojel c'a ri ye rusamajel xtiquiya' c'a ruk'ij. 4Y ri chiri', can xtiquitz'et c'a ruwech. Y chuka' xtiquic'uaj c'a ri rubi' chi nic'aj tak quiwech. 5Ri chiri' chupan ri tinamit ri', majun bey c'a xtik'ekumer ta riche (rixin) chi ntoc ak'a'. Y quinojel c'a ri yec'o chupan ri tinamit ri', man c'a xtic'atzin ta chic ri sakil riche (rixin) ri k'ak' chique y ma xtic'atzin ta chic ri sakil riche (rixin) ri k'ij chique. Can majun chic. Ruma can ya c'a ri Ajaf Dios ri xtisakirisan quiche (quixin). Y quinojel c'a ri' xquek'ato tzij riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 6Y ri ángel c'a ri uc'uayon wuche (wixin) xubij chuwe: Re ch'abel re' can ye kitzij wi y utz chi nacukuba' ac'u'x riq'ui. Ruma can ya c'a ri Ajaf, ri Dios quiche (quixin) ri profetas ri xek'alajsan ri ruch'abel, can ya chuka' Riya' ri takayon riche (rixin) ri ru'ángel riche (rixin) chi nuk'alajsaj chique ri ye rusamajel ri xquebanatej yan chanin. 7Y ri Jesucristo xch'o c'a y xubij: Riyin xa yipe yan. Jabel c'a ruwaquik'ij quinojel winek ri yeniman ri nuk'alajsaj ri Dios chupan re jun wuj re'. 8Y riyin ri Juan, can xinwac'axaj y xintz'et c'a chuka' ronojel ri'. Y yac'a tek ye wac'axan y ye ntz'eton chic ka, yac'ari' tek xixuque' ximaje' ka xeruk'a' xeraken ri ángel ri xc'utu ronojel ri' chinuwech riche (rixin) chi nya' ruk'ij. 9Pero ri ángel ri' xubij chuwe: Man c'a taya' ta nuk'ij riyin. Riyin xa yin jun chuka' rusamajel ri Dios can achi'el riyit, y xa yin achi'el chuka' ri nic'aj chic, ri awach'alal awi' quiq'ui pa rubi' ri Jesús ri yek'alajsan ri ruch'abel ri Dios, ri nibix profetas chique, y yin achi'el chuka' ri yeniman re ch'abel re ye tz'ibatal chupan re wuj re'. Can ya c'a ri Dios taya' ruk'ij, xcha' chuwe. 10Y ri ángel ri' xubij c'a chuka' chuwe: Ri ruch'abel ri Dios tz'ibatal chupan re jun wuj re', man c'a tawewaj ta. Can tak'alajsaj. Ruma ri k'ij riche (rixin) chi nibanatej ri nubij, xa can nakaj chic c'o pe. 11Rumari' ri ma choj ta ruc'aslen, can tubana' na c'a ri xa ma choj ta. Y ri uc'uayon jun c'aslen tz'il, can tubana' na c'a ri nurayij. Yac'a ri choj ruc'aslen, can ma tujel ta c'a rubanic. Y ri can ruc'uan jun lok'olaj c'aslen, can quec'ari' tubana' apo. 12Y ri Jesucristo xch'o c'a y xubij: Riyin xa yipe yan. Y can c'o c'a rutojbalil nc'om pe chique quinojel. Y can achique c'a rubanic ri yequibanala' chiquijujunal, can queri' c'a chuka' ri rutojbalil ri xtiquic'ul. 13Y can yin c'a riyin ri Alfa y ri Omega. Ntel c'a chi tzij chi can yin c'a riyin ri rutiquiribel pe chare ronojel y can yin c'a chuka' riyin ri ruq'uisbel chare ronojel. 14Can jabel c'a ruwaquik'ij ri niquich'ajch'ojsaj ri quic'aslen; ruma can yeri' ri niyatej chique chi niquitij ruwech ri che' ri niya'o c'aslen, y yecowin chuka' ye'oc ri pa tak puertas riche (rixin) ri c'ac'ac' tinamit. 15Yac'a ri can ye achi'el tz'i' ruma quic'uan jun itzel c'aslen, ma xquecowin ta xque'oc apo chupan ri tinamit. Y queri' chuka' xtiban chique ri aj itza', ri achi'a' y ri ixoki' ri xa ma quic'ulaj ta qui' y niquicanoj qui' riche (rixin) chi yemacun, ri ye camisanel, ri yeya'o quik'ij dios ri xa ye banon cuma winek y ri can nika chiquiwech niquitz'uc tzij, quinojel ri' can ma xque'oc ta wi ri pa c'ac'ac' tinamit. 16Y riyin ri Jesús ntakon c'a el ri nu'ángel riche (rixin) chi nberuk'alajsaj ca ronojel re' chiquiwech ri iglesias. Y can yin c'a riyin ri rusi'j rujotay ca ri rey David. Y can yin chuka' riyin ri Jun ri achi'el nimach'umil ri ntel pe ri pa rusekeric. 17Y ri Lok'olaj Espíritu y ri k'opoj ri nic'ule' riq'ui ri Jesucristo ri achi'el Alaj Carne'l, niquibij c'a: Catam pe Jesús. Y ri ye'ac'axan, can tiquibij chuka': Catam pe Jesús. Y ri nichaki'j ruchi' y can nrajo' c'a nipe, tipe c'a y tukumu' ri Ya' riche (rixin) c'aslen. Y re Ya' re' xa nisipex. 18Y nbij c'a chique quinojel ri ye'ac'axan ri nuk'alajsaj ri Dios chupan re jun wuj re': Wi c'o c'a jun ri nuya' ruwi', can queri' chuka' xtiban chare ri ruc'ayewal ri xtuya' ri Dios pa ruwi' ri nibano queri'; ri ruc'ayewal ri ye tz'ibatal chupan re jun wuj re'. 19Y wi c'o c'a jun ri xa nrelesaj ruchuk'a' o nujel rubixic ri nuk'alajsaj ri Dios chupan re jun wuj re', ri Dios can xtuben c'a chare ri winek ri' chi ma nuc'ul ta ri utzil ri niquic'ul ri winek ri tz'iban quibi' chupan ri wuj riche (rixin) c'aslen, y ma xtuya' ta chuka' k'ij chare riche (rixin) chi ntoc apo chupan ri lok'olaj tinamit, ni ma xtiyatej ta chare ri utzil ri nubij chupan re wuj re'. 20Y ri nik'alajsan c'a ronojel re', can nubij c'a chuka': Ja' (je), can kitzij wi chi yipe yan, nicha'. Y riyin ri Juan nbij: Can que ta c'a ri' xtibanatej. Catam pe c'a, Ajaf Jesús. 21Y ri Ajaf Jesucristo xtuya' ta c'a ri rutzil pan iwi' chi'iwonojel. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\