Romanos 12

1Wach'alal, ri Dios can nujoyowaj c'a kawech. Rumari' nc'utuj utzil chiwe chi can tijacha' ri ik'a' iwaken pa rusamaj ri Dios. Can achi'el xban chique ri chicop ri yecamisex y yetzuj (yesuj) chuwech ri Dios, wacami riyix ya ri ic'aslen tijacha' chare ri Dios. Jun lok'olaj c'aslen ri nika chuwech ri Dios, yari' tiya' chare, y queri' nic'atzin chi niben riche (rixin) chi nik'alajin chi can kitzij niya' ruk'ij ri Dios. 2Ma titzekelbej ta ri quic'aslen ri winek ri xa riq'ui re ruwach'ulef quicukuban wi quic'u'x. Xa can tiya' k'ij chare ri Dios riche (rixin) chi nujel ri ina'oj riche (rixin) chi queri' can tijalatej c'a chuka' rubanic ri ic'aslen. Y queri' xtiwetamaj ri achique ri nrajo' ri Dios chi nikaben. Ri nrajo' Riya', ya ri utz, ri jabel y ri tz'akatinek. 3Ri Dios ruya'on ri rutzil chuwe y yin ruya'on chupan ri rusamaj. Rumari' nbij chiwe chi'iwonojel: Ma tich'ob ta ka chi más nim ik'ij que chuwech ri can yatajnek chiwe ruma ri Dios. Chi'ijujunal xa tich'obo' na ka iwi' chi utz achique chi samaj ri yatajnek chiwe ruma ri Dios, wi jun samaj nim o co'ol, ri can cukul ic'u'x chubanic. 4Can achi'el rubanon ri kach'acul, c'o ruk'a', c'o raken, c'o runak' ruwech, pero ma junan ta quisamaj. 5Y queri' chuka' riyoj ri kaniman chic ri Cristo, yoj q'uiy y jalajoj ruwech kasamaj. Pero junan kawech y nikatola' ki' ruma konojel xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo. 6Can kac'ulun c'a rutzil ri Dios, ruma can rubanon chake chikajujunal, chi c'o jun samaj yatajnek chake. Rumari', wi yatajnek chake chi nikak'alajsaj ri nibix chake ruma ri Dios, can tikak'alajsaj c'a chique ri nic'aj chic. Y can tikak'alajsaj c'a janipe' ri can cukul kac'u'x riq'ui chi nikak'alajsaj. 7Wi yatajnek chake chi yekato' ri nic'aj chic, can quekato' c'a. Wi yatajnek chake chi yekatijoj ri nic'aj chic, can quekatijoj c'a. 8Wi can yatajnek chake chi nikacukuba' quic'u'x ri nic'aj chic, can tikabana' c'a. Wi can yatajnek chake chi yekato' riq'ui ri karajil, can quekato' c'a riq'ui ronojel kánima. Wi can yatajnek chake chi yoj c'a riyoj ri yojuc'uan quiche (quixin) ri kach'alal, can tikatija' kak'ij chi utz quic'uaxic nikaben. Wi can yatajnek chake chi nikajoyowaj quiwech ri yec'o pa k'axon, can quekato' c'a riq'ui quicoten. 9Can que'iwajo' c'a quinojel riq'ui ronojel iwánima y mani riq'ui ca'i' ipalej. Tiwetzelaj ri ma utz ta y titzekelbej ri utz. 10Riyix can iwach'alal iwi' ruma iniman ri Cristo. Rumac'ari' can tiwajo' iwi' riq'ui ronojel iwánima y tiyala' ik'ij chi'iwachibil iwi'. 11Ma quixk'oran ta, xa can riq'ui ronojel iwánima tibana' ri rusamaj ri Ajaf y can timek'e' ic'u'x chubanic. 12Tiquicot ri iwánima ruma iwoyoben ri utzil ri xtuya' ri Dios. Ticoch'o' ronojel ri tijoj pokonal ri nik'axaj. Ma quixtane' ta chi niben orar. 13Tek yec'o nic'aj lok'olaj tak kach'alal ri c'o rajawaxic chi ye'ito', que'ito'. Tiya' quiposada tek nic'atzin y can utz quic'ulic tibana'. 14Ri winek ri ye'etzelan iwuche (iwixin) y niquiben chiwe chi nitij pokon, tic'utuj ri rutzil ri Dios pa quiwi', y ma tic'utuj ta chi nika ruc'ayewal pa quiwi' ruma ri itzel yequibanala'. 15Quixquicot quiq'ui ri yequicot, y quixok' quiq'ui ri ye'ok'. 16Junan iwech tibana' chi'iwonojel. Ma tinimirisaj ta iwi'. Junan iwech tibana' quiq'ui ri majun oc quik'ij y ma tich'ob ta chi q'uiy iwetaman. 17Wi c'o c'a jun winek ri c'o pokon nuben chiwe, ma tiya' ta ruq'uexel chare. Can titija' ik'ij chi niben ri utz chiquiwech quinojel ri winek, riche (rixin) chi majun itzel nilitej ta chiwij. 18Man c'a tiben ta oyowal, xa titija' ik'ij chi nic'oje' uxlanibel c'u'x chicojol quiq'ui quinojel ri winek. 19Riyix ri sibilaj yixinwajo', nbij c'a chiwe: Wi yec'o ri yebano pokon chiwe, ma tiya' ta ruq'uexel chique. Xa tiya' pa ruk'a' ri Dios, ruma ya Riya' ri xtiya'o rutojbalil ri pokon ri yequibanala'. Can achi'el ri nubij ri Dios chupan ri tz'ibatal ca: Pa nuk'a' riyin c'o wi riche (rixin) chi nya' rutojbalil pa quiwi' ri yemacun, nicha' ri Ajaf. 20Y rumari' ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatal ca, nubij: Wi ninum ri netzelan awuche (awixin), riyit xa taya' c'a ruway. Y wi nichaki'j ruchi', taya' c'a ruya'. Wi queri' xtaben, riya' xa can xtiq'uixbitej ruma ri itzel ri ye rubanalon. Queri' nubij ri tz'ibatal ca. 21Ma tiya' ta k'ij chi yixch'acatej ruma ri pokon ri niban chiwe. Riyix xa tibana' utzil chare ri nibano pokon chiwe, riche (rixin) chi queri' ri utz ri niben riyix, yari' ri xtich'acon chrij ri itzel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\