Romanos 16

1Y nchilabej c'a el chiwe chi tic'ulu' ri kach'alal Febe. Ri ixok ri' jun diaconisa pan iglesia ri c'o pa tinamit Cencrea. 2Can tic'ulu' jabel ruma queri' utz chi niben riyix lok'olaj tak kach'alal, chique ri xa jun chuka' quibanon riq'ui ri Ajaf. Nwajo' chi xtito' ta ri kach'alal Febe riq'ui ri nic'atzin chare; ruma riya' ye ruto'on ye q'uiy y queri' chuka' rubanon wuq'ui riyin. 3Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal Priscila y Aquila, ri junan xojsamej quiq'ui pa rusamaj ri Cristo Jesús. 4Riye' juba' ma xecom chinucolic riyin, y riyin sibilaj nmatioxij chique. Y queri' chuka' quinojel ri kach'alal ri ma ye israelitas ta, can yematioxin chuka' chique. 5Y tiya' chuka' rutzil quiwech ri quiniman chic ri Jesucristo, ri nibix iglesia chique, ri niquimol qui' pa cachoch ri kach'alal Priscila y Aquila. Y queri' chuka' tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Epeneto, ri sibilaj nwajo'. Ya riya' ri nabey ri xniman riche (rixin) ri Cristo pa ruwach'ulef Acaya. 6Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal María. Riya' sibilaj nisamej chicojol. 7Tiya' chuka' rutzil quiwech ri Andrónico y Junias, ri ye nuwinak, y junan chuka' xojc'oje' quiq'ui pa cárcel. Riye' más nabey quiniman ri Cristo que chinuwech riyin. Y riye' can jabel wi chuka' ye tz'eton cuma ri nic'aj chic apóstoles. 8Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Amplias. Sibilaj nwajo' ruma riya' chuka' runiman ri Ajaf. 9Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Urbano. Riya' junan xojsamej riq'ui pa rusamaj ri Cristo Jesús. Y tiya' chuka' rutzil ruwech ri kach'alal Staquis, ri sibilaj nwajo'. 10Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Apeles. Riya' can nik'alajin chi cukul ruc'u'x riq'ui ri Cristo. Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal ri yec'o pa rachoch ri Aristóbulo. 11Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Herodión, ri nuwinak. Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal ri yec'o pa rachoch ri Narciso, ri xa jun quibanon riq'ui ri Ajaf. 12Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal ixoki' ri Trifena y Trifosa, ri ye rusamajel ri Ajaf. Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Pérsida, ri sibilaj nwajo'. Riya' sibilaj samajnek pa rusamaj ri Ajaf. 13Tiya' rutzil ruwech ri kach'alal Rufo. Riya' can cha'on wi ruma ri Ajaf. Y tiya' chuka' rutzil ruwech ri rute' riya', ri can achi'el chuka' nte' riyin. 14Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y ri kach'alal ri yec'o quiq'ui. 15Tiya' rutzil quiwech ri kach'alal Filólogo, ri Julia, ri Nereo y ri rana', ri Olimpas y ri lok'olaj tak kach'alal ri yec'o quiq'ui. 16Y chuka' nbij chiwe chi tiya' rutzil iwech chi'iwonojel riq'ui jun lok'olaj tz'uban (tz'uman) chi'ij. Y tic'ulu' c'a ri rutzil iwech ri niquitek el quinojel ri iglesias riche (rixin) ri Cristo. 17Wach'alal, nchilabej c'a chiwe chi tichajij iwi' chiquiwech ri winek ri xa yequijech ri kach'alal, niquiyoj quic'u'x y niquiben chique chi yetzak, ruma jun wi chic tijonic ri niquic'ut y xa man achi'el ta ri tijonic ri ic'uan riyix. Ri winek ri yebano queri' ma que'itzekelbej ta, xa quixel quiq'ui. 18Ruma ri winek ri' ma ya ta ri Kajaf Jesucristo ri niquinimaj, xa ya ri quiraybel ka riye' ri niquiben. Riye' xa ca'i' quipalej ruma jabel tak ch'abel c'a ri yequibila' y rumari' tek utz niquic'axaj ri kach'alal ri ma nich'obotej ta jabel chiquiwech, y chanin yek'olotej pa quik'a'. 19Yac'a riyix, quinojel quetaman chic chi can ninimaj wi rutzij ri Dios, y riyin sibilaj niquicot ri wánima rumari'. Pero chuka' nwajo' chi tiwetamaj chi nic'oje' ina'oj chubanic ri utz y ma chubanic ta ri etzelal. 20Ya ri Dios niya'o uxlanibel c'u'x chiwe. Y Riya' chanin xtuben chiwe chi yixcowin xtipalbej chi aken ri Satanás. Ri rutzil ri Kajaf Jesucristo xtic'oje' ta c'a iwuq'ui. 21Ri kach'alal Timoteo nutek el rutzil iwech. Kachibilan ki' pa rusamaj ri Dios. Niquitek el chuka' rutzil iwech ri Lucio, ri Jasón y ri Sosípater; riye' ye nuwinak. 22Y riyin ri Tercio, ri yitz'iban el ri ruch'abel ri kach'alal Pablo, ntek c'a el rutzil iwech pa rubi' ri Ajaf. 23Ri kach'alal Gayo nutek el rutzil iwech. Wacami ya ri pa rachoch riya' c'o wi nuposada, y wawe' chuka' noquic'utuj wi quiposada quinojel ri quiniman chic ri Jesucristo, ri nibix iglesia chique. Ri kach'alal Erasto nutek el rutzil iwech. Ya riya' ri yacol puek riche (rixin) ri tinamit. Y queri' chuka' nutek el rutzil iwech ri kach'alal Cuarto. 24Ri rutzil ri Kajaf Jesucristo xtic'oje' ta c'a iwuq'ui chi'iwonojel. Amén. 25Tiya' c'a ruk'ij ri Dios. Ruma xaxu (xaxe wi) Riya' ri nicowin nibano chiwe chi can nicukuba' ic'u'x riq'ui. Queri' nubij ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic, ri ruch'abel ri Jesucristo ri ntzijoj riyin. Re ch'abel re' ma can ta k'alajsan pe ruma ri Dios, xa c'a ya re tiempo re' xuk'alajsaj jabel. 26Wacami xk'alajsex yan c'a chkawech, y rumari' tek nik'ax chkawech ri ye tz'iban ca cuma ri profetas ri xek'alajsan ri ruch'abel ri Dios ojer ca. Ri Dios ri majun bey xticom ta riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek rubin ca chi titzijox chique quinojel winek, y yari' ri ntajin wacami, riche (rixin) chi tiquicukuba' quic'u'x riq'ui Riya' y tiquinimaj ri rutzij. 27Xaxu (xaxe wi) Riya' ri Dios c'o y majun chic jun. Riya' c'o ronojel etamabel riq'ui. Tikaya' c'a ruk'ij ruc'ojlen Riya' riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Xaxu (xaxe wi) ruma ri Jesucristo yojcowin nikaya' ruk'ij ri Dios. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\