Romanos 6

1¿Achique xtikabij wacami? ¿La utz cami chi c'a yojmacun na riche (rixin) chi nik'alajin más rutzil ri Dios kiq'ui? 2Majun modo chi que ta ri'. Ruma riyoj ri xa can kaya'on chic ca ri mac, can achi'el xojcom yan, y rumari' ma ruc'amon ta chic chi c'a nikaben na ri mac. 3¿La ma iwetaman ta c'a chi ri bautismo yari' jun retal chi riyoj junan kawech xkaben riq'ui ri Cristo Jesús, y achi'el chi xa ta can junan xojcom riq'ui? 4Ruma tek xojban bautizar, achi'el can xojcom riq'ui, y achi'el chuka' can xojmuk riq'ui tek Riya' xmuk. Y rumari', tek Riya' xc'astej pe chiquicojol ri caminaki' ruma ri ruchuk'a' ri Tata'ixel, riyoj chuka' achi'el can xojc'astej pe riq'ui, rumari' wacami can tikac'uaj jun c'ac'ac' c'aslen. 5Ruma wi can xa jun chic ri kabanon riq'ui ri Jesucristo ruma ri rucamic, can yoj jun chuka' kabanon riq'ui Riya' ruma ri ruc'astajbel. 6Ketaman tek rubanon ca, xkac'uaj jun itzel c'aslen. Yac'a ri itzel c'aslen ri' achi'el can xbajix riq'ui ri Jesucristo tek xcom chuwech ri cruz, y rumari' ri itzel c'aslen ri' xq'uis ca y wacami xojcolotej yan riche (rixin) chi ma nikaben ta chic ri mac. 7Quinojel c'a ri achi'el can xecom riq'ui ri Cristo, can majun c'a quimac yetz'etetej ruma ri Dios. 8Y wi riyoj achi'el can xojcom riq'ui ri Cristo tek Riya' xcom, chuka' cukul kac'u'x chi xkojc'ase' riq'ui. 9Ruma ketaman chi ri Cristo xc'astej pe chiquicojol ri caminaki', y wacami ma xticom ta chic, ruma ri camic majun bey chic xtich'acon ta chrij. 10Tek Riya' xcom, xcom riche (rixin) chi xrelesaj jurayil ruchuk'a' ri mac y xaxu (xaxe wi) jun bey xcom y xc'astej el chiquicojol ri caminaki', rumari' q'ues y riq'ui ri ruc'aslen nuya' ruk'ij ri Dios. 11Quec'ari' riyoj, tikabana' chi can yoj caminek chic chuwech ri mac, chi ma ya ta chic ri' ri nikaben; y tikabana' chuka' chi xojc'astej riche (rixin) chi nikaya' ruk'ij ri Dios, ruma xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo Jesús ri Kajaf. 12Rumari' man c'a tikaya' ta k'ij chare ri mac chi ya riya' ri nuc'uan kiche (kixin), riche (rixin) chi queri' ma yekaben ta ri itzel tak raybel riche (rixin) ri ch'aculaj. 13Tek rubanon ca, yoj caminek chupan ri mac. Yac'a re wacami ma yoj que ta chic ri', ruma kac'uan chic jun c'ac'ac' kac'aslen. Rumari' tikajacha' c'a ki' pa ruk'a' ri Dios riche (rixin) chi nikaben ri nrajo' Riya', riche (rixin) chi ri kak'a' kaken ye'ucusex ruma ri Dios chubanic ri ruchojmilal. Y ma tikaya' ta k'ij chi ntoc ri mac kiq'ui, riche (rixin) chi ri kak'a' kaken ma quekucusaj ta chubanic ri mac. 14Ruma ri mac, can majun chic ruk'a' pa kawi', ruma xojcolotej yan. Ma nikacukuba' ta chic kac'u'x riq'ui ri ruley ri Moisés, xa riq'ui chic c'a ri rutzil ri Dios. 15¿Achique cami nikaben? ¿La utz cami yojmacun ruma majun ri ley pa kawi' y ruma chi c'o chic rutzil ri Dios pa kawi'? Ma ruc'amon ta chi que ta ri' nikaben. 16¿La ma iwetaman ta c'a chi xabachique winek ri can nujech ri' chi nixime' pa rusamaj jun patrón, can c'o wi chi nuben ri nibix chare? Rumac'ari' riyoj wi xtikaya' ki' chuxe' rutzij ri mac, can xkoj-oc wi rusamajel ri mac y xkojruc'uaj pa camic. Yac'a wi xtikaya' ki' chuxe' rutzij ri Dios, xkoj-oc rusamajel Riya' y xkojruc'uaj chupan jun c'aslen choj. 17Pero matiox c'a chare ri Dios chi riyix riq'ui ronojel iwánima ninimaj ri rubin ca Riya'. Can yixc'o wi chic pa ruch'abel ri Dios ri c'utun ca chiwech. Tek rubanon ca, xixc'oje' c'a chuxe' rutzij ri mac. 18Yac'a re wacami ma yixc'o ta chic pa ruk'a' ri mac, xa can yix rusamajel chic ri Dios y can ic'uan chic jun c'aslen choj. 19Y riche (rixin) chi nik'ax chiwech ronojel re', riyin xincusaj ri c'ambel tzij chrij ri winek ri nujech ri' pa rusamaj jun chic. Tek rubanon ca, riyix can xijech iwi' pa ruk'a' ri mac, ri ik'a' iwaken can xicusaj riche (rixin) chi xiben ri etzelal. Yac'a re wacami can nic'atzin chi ri ik'a' iwaken que'icusaj riche (rixin) chi niben ri ruchojmilal; riche (rixin) chi queri' can ch'ajch'oj ta ri ic'aslen chuwech Riya'. 20Tek riyix xixc'oje' chuxe' rutzij ri mac, riyix ma juba' xich'ob ta chi can nic'atzin nic'uaj jun chojlaj c'aslen chuwech ri Dios. 21¿Y achique cami xuc'om pe chiwe ri itzel c'aslen ri xic'uaj? Wacami xa yixq'uix chic tek ninatej chiwe ri itzel c'aslen ri', ri xa camic nuc'om pe pa ruq'uisbel. 22Wacami banon chic chiwe chi majun chic ruk'a' ri mac pan iwi', xa can yixc'o chic c'a chuxe' rutzij ri Dios, y rumari' tek ic'ulun chic jun c'aslen ch'ajch'oj. Y pa ruq'uisbel nuc'om pe ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. 23Ri rutojbalil ri mac xa camic nuc'om pe pa kawi'. Yac'a ri Dios nusipaj c'a chake ri c'aslen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Y Riya' nusipaj c'a ri c'aslen chake ruma xa jun chic kabanon riq'ui ri Kajaf Cristo Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\