1 Corintios 10

1Du³ñuúh²á⁴ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hí⁴hí̱h⁴ há²ah³, hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ chie̱é̱yh¹ Moisés ja̱³ xi² ná⁴ji̱i̱⁴² jnií² baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ cá⁴dah²hay³ Jmɨ́⁴ñih¹ Yu̱ú̱³. 2Gá⁴táyh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ chiáh² Moisés, xɨ³ ba² hi³ gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³ chie̱é̱yh¹ ba² lii³²a², chiaah¹ Moisés ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ xi² ná⁴ji̱i̱⁴² jnií² baáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³ cá⁴dah²hay³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹. 3Ca̱á̱h³ niaa³² ba² hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ cá⁴dah²eéh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ liáh³ja̱³. 4Ba² ca̱á̱h³ niaa³² ba² jmɨɨ³ hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ cá⁴dah²hɨ̱́h⁴. Chiaah¹ cá⁴dah²hɨ̱́h⁴ chiáh² na¹cu̱ú̱¹ gaáy³ chiáh² Dios hi³ dsa³hɨɨ́² chie̱é̱yh¹ diáh⁴, baáy⁴ na¹cu̱ú̱¹ ja̱³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ ñaá² Cristo ja̱³. 5Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, laah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ diáh⁴ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³. 6Jɨɨ⁴ hi³ gá⁴lɨ́⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³, ga³heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² duh³ há⁴hé³ hí⁴ŋɨɨ́⁴ dsɨ³²a² hi³ mɨ³hee³² liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³hí̱³. 7Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh², liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³hí̱³, chiaah¹ liáh³ja̱³ dsa³féh³ xi³ chiáh² Dios: “Cá⁴dah²guá³ dah²eeh³² dah²hɨ̱h³² diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³ ba² ja̱³ gá⁴bɨ́y² diáh⁴ mɨ³dah²jmee⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² cu̱ú̱¹ñíh².” 8Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² ga̱³a² liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³hí̱³, chiaah¹ vih²chiaah¹ hi³ja̱³ ja̱³, gá⁴jú̱y⁴ dxieéy³ dsɨ³² aay³ mil bih³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹. 9Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²caah⁴²a² Ñúh³a² nɨ³, liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³hí̱³, hi³ja̱³ yáh¹ gá⁴jú̱y⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²cuuh³ iíh¹ chiáh² diáh⁴. 10Ba² há⁴ hi³liú¹ah³ ñuú³ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ tɨ́³ há²ah³, liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³hí̱³, hi³ja̱³ gá⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ ángel ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴. 11Jɨɨ⁴ hi³nɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a², duh³ hí⁴lí̱³a² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴xɨɨ² ñi² xi³ yáh¹ duh³ hi³ hi²bi³xɨh¹a² dsɨ³²a² jnia² niaah⁴²a² hi³ mɨ³dsa³hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² la³. 12Hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ mɨ³jey¹, xɨɨ́y³ ba² chiaah¹ foóh¹ hí⁴tiéyh⁴ ca̱á̱h³. 13Jɨɨ⁴ diáh⁴ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a² nɨ³, ja̱³ba² hi³nɨ³ nɨ³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiúy² jnia² Dios nɨ³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴cuó⁴ je² hí⁴chi̱í̱h²a² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ liáh³nɨɨh¹ hí⁴tiaá⁴a². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² xa³ cɨ̱ɨ̱h³²a², ba² xa³ ba² hi³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a² duh³ hí⁴tiaá⁴a² chia̱a̱h²a² hi³ cɨ̱h³beeh³²a² nɨ³. 14Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, hi³tú⁴ah³ cáh³ti³² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³. 15Ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³dɨ³dsaay⁴, hi³ja̱³ hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² vo̱ó̱h²ah³ xɨ² he̱é̱yh³ xɨ² há⁴hé³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ñi² xi³ la³. 16Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³hɨ̱h³²a² hi³ ta̱a̱⁴ mɨ¹sɨ́³ hi³ ca³bi³je̱é̱y² jnia² nɨ³, ¿xɨ² há⁴ja̱³ hi³ ga³lɨ́³a² ca̱a̱³ chia̱a̱h²a² jmɨ³háy¹ Cristo? Hi³ja̱³ ga³cuoo⁴²a² jmɨ²heé¹ Dios chiáh² hi³nɨ³. Ba² liáh³ja̱³ mɨ² ga³dxaa³²a² hó² ya³dsɨ² hi³ ga³chia⁴²a² nɨ³, ¿xɨ² há⁴ja̱³ hi³ ga³lɨ́³a² ca̱a̱³ chia̱a̱h²a² cuerpo chiáh² Cristo nɨ³? 17Gu³xɨ³ ba² booy¹ dɨ́h¹ fɨɨ́⁴a², joó⁴ ca̱á̱h³ niaa³² ba² hó² ya³dsɨ² hi³ ga³chia⁴²a² liáh⁴jɨ³²a², hi³ja̱³ nɨ³ ca̱a̱³ ba² cuerpo na³lɨ́⁴a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 18Joo⁴²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel, diáh⁴ hi³ ca³dah²cuh³ ca³dah²eeh³² foo³ hi³ ca³lɨ³jniaa³ ñi²yaá³, ¿xɨ² há⁴hé³ gá⁴lɨ́y⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ fii² ñi²yaá³ ja̱³? 19Há⁴ja̱³ hi³ xa³ na³lɨ́y⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, ba² há⁴ja̱³ hi³ xa³ ná⁴lɨ¹ hi³ ma³lɨ⁴ foo³ chiáh² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³. 20Liáh³la³ ba² nɨ³ ga³hoy⁴ hi³ ga³fayh⁴ liáh³nɨ³. Liu³u²xɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios ca³dah²cuo⁴ ca̱a̱³ foo³, diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ba² ja̱³ ca³dah²cuoó⁴, há⁴hí̱³ Dios ja̱³ ca³dah²cuoó⁴. Jniá³ yáh¹, há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hi²jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 21Há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²ya³dxɨ́¹ah³ haa¹ah³ mɨ¹sɨ́³ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Ñúh³a² nɨ³ baáy⁴ hi²ya³dxɨ́¹ah³ ba² chia̱á̱²ah³ haa¹ah³ mɨ¹sɨ́³ hi³ ca³dah²cuoó⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴. Baá⁴ ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ haah² mesa chiáh² Ñúh³a² nɨ³, baáy⁴ hi²ñí³ah³ ba² chia̱á̱²ah³ haah² mesa chiáh² diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 22¿Ha²xɨ² niaa³²a² hí⁴jmeé⁴ dxɨ́h⁴ Ñúh³a² nɨ³ chiaa⁴²a²? ¿Xɨ² foóh¹ hí⁴tiaá⁴a² chia̱a̱h²a², xɨ² foóh¹ véh⁴a² gɨh¹ jnia²? 23He̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ hi²jmee²a² jɨɨ⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a², joó⁴ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiaa⁴²a². Ja̱a̱¹, he̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ ba² hi²jmee²a² jɨɨ⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a², joó⁴ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a². 24Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴naah³² hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² ñaá², ga³jmee⁴ hí⁴naah³² hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² dxeeyh⁴ ba². 25Hi³cuh³ hi³cáh³ah³ jɨɨ⁴ hi³ dsa³héh³ mah², há⁴ hi³ŋɨɨ́¹ah³ juúh⁴ xiah² ja̱³ ga³je³, duh³ há⁴hé³ hi²bi³tiá¹ hi²bi³hí¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ ñuú³ chiáh² hi³nɨ³. 26Chiaah¹ hi³chiaah³² Ñúh³a² ba² nɨ³ na³ca̱á̱y⁴ dxaah¹vó⁴ baáy⁴ jɨɨ⁴ hi³ xa³ la³. 27Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios hí⁴jéy⁴ niaá⁴ah³ gua³chiéh³ah³ chiáh², baáy⁴ liu³u²xɨ³ naa³ah³ cua³dxí̱⁴ah³, mɨ²ja̱³ hi³cáh³ah³ jɨɨ⁴ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ niaá⁴ah³, há⁴ hi³ŋɨɨ́¹ah³ juúh⁴ cáh³ti³² duh³ há⁴hé³ hi²bi³tiá¹ hi²bi³hí¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ ñuú³ chiáh² hi³nɨ³. 28Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³: “Hi³ ma³lɨ⁴ foo³ chiáh² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² ba² nɨ³”, mɨ²ja̱³ há⁴ hi³cáh³ah³, duh³ há⁴hé³ hí⁴lí³ mɨ³hee³² chiáh² hi³ ma³sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³ja̱³, chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³ chiáh² hi³nɨ³. 29Há⁴ja̱³ hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ah³ ñuú³ nɨ³ ga³hoy⁴, hi³ foóh¹ chiáh² hi³ ma³sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³ja̱³ ba² nɨ³ ga³hoy⁴. Há⁴hé³ ga³ŋɨɨy⁴ juúh⁴ jniá³ hi³ xɨ² hi³ ma³niaá⁴ ñi²yaá³ nɨ³, chiaah¹, ¿he²chiaah¹ hi²cuoy⁴² je² hí⁴dah²tiuúyh² chieéy⁴ diáh⁴ hi³ rúh⁴ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³? 30Chiaah¹ xɨ³ xa³ ba² jmɨ²heé¹ chieéy⁴ mɨ² ga³eeyh⁴, hi³ja̱³ he²chiaah¹ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ chieéy⁴ ca̱a̱³ hi³ ma³cuóy⁴ ba² jmɨ²heé¹. 31Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² hi³ hi²jmee³ah³, xɨ³ hi²cáh³ hi²húh³ah³ hu̱² gɨh³ hi²jmee³ah³ gɨh¹ dxaáh², joó⁴ jmeé¹ah³ hi³ hí⁴lí³ gaáy³ chiáh² Dios ba². 32Xɨɨ́³ah³ ba², duh³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ hí⁴tiéyh⁴ dsa³, ñé⁴ diáh⁴ israelitas, ñé⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ nɨ³, ñé⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³. 33Chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³jmeey⁴ jniá³, jɨɨ⁴ ba² hi³ ga³jmeey⁴ nɨ³ ga³naayh³² jmiih⁴² hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ba². Há⁴hé³ ga³naayh³² jmáyh² hi³ dxú⁴ chieéy⁴ ñeéy⁴, ga³naayh³² chiáh² liáh⁴jɨy³ ba², duh³ hu̱² jmiih⁴² hí⁴lieéy³ diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\