1 Corintios 11

1Hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ ba², ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ jniá³ chiáh² Cristo nɨ³. 2Du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² liíh⁴ há²ah³ jniá³ baáy⁴ mɨ³jmee³ah³ liáh³xɨ³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ ñi² xi³ hi³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ ja̱³. 3Joó⁴ naáy⁴ hi³ hí⁴dsaa⁴ah³ dxú⁴ hi³ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ¹dxɨ² diáh⁴ dsaá⁴, baáy⁴ dsaá⁴ nɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ¹dxɨ² mɨ́⁴chiáh², baáy⁴ ñaá² Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ¹dxɨ² Cristo. 4Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fáh⁴hiíh⁴ chiáh² ja̱y³ dsaá⁴ xɨ³ hí⁴hií⁴ mɨh³ dxɨ² mɨ² mɨ³hí⁴liúy² Dios jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ hu̱² gɨh³ mɨ² mɨ³hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³. 5Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ hí⁴hií⁴ mɨh³ dxɨ² mɨ² mɨ³hí⁴liúy² Dios hu̱² gɨh³ mɨ² mɨ³hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, hi²xiáh³ fáh⁴hiíh⁴ chiáh² mɨ́³ ja̱³, xɨ³ ba² hi³ ma³bé² cáh³ti³² ba² dxɨ² ja̱³. 6Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ há⁴hé³ hí⁴hií⁴ mɨh³ dxɨ², na³fáyh⁴ gɨh¹ cua²lúy² cáh³ti³² ba² jñu³ dxɨ². Joó⁴ xɨ³ fáh⁴hiíh⁴ chiáh² ja̱y³ mɨ́³ hi³ hí⁴reéy² jñu³ dxɨ² hu̱² gɨh³ hí⁴bé² cáh³ti³², hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gɨh¹ gua²hiíy⁴ mɨh³ dxɨ² ba². 7Joó⁴ dsaá⁴ nɨ³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴hií⁴ mɨh³ dxɨ² chiaah¹ dsaá⁴ nɨ³ chia̱³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Dios, hi³ja̱³ ca³bi³lii³² hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ Dios. Baáy⁴ mɨ́³ nɨ³ ca³bi³lii³² liáh³xɨ³ ná⁴ŋɨy¹ dsaá⁴. 8Chiaah¹ dsaá⁴ nɨ³ há⁴hé³ já² chiáh² mɨ́³. Haá², mɨ́³ ba² nɨ³ já² chiáh² dsaá⁴. 9Há⁴hé³ gá⁴jméy² Dios nɨ³ dsaá⁴ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² mɨ́³. Duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² dsaá⁴ ba² nɨ³ gá⁴jméy² mɨ́³ nɨ³. 10Hi³ja̱³ yáh¹, mɨ́³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴hií⁴ ca̱a̱³ mɨh³ dxɨ² duh³ lii⁴ hi³ dsaá⁴ ba² nɨ³ hiíy⁴ ñi² chiáh², duh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ ángeles. 11Joó⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³ ree³ ba² niaáh² oóh²a², mɨ́³ nɨ³, dsaá⁴ nɨ³. 12Chiaah¹ ja̱³ba² liáh³xɨ³ já² mɨ́³ nɨ³ chiáh² dsaá⁴, ja̱³ba² liáh³nɨ³ ga³sa̱y³ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³ cuerpo chiáh² mɨ́³, baáy⁴ jɨɨ⁴ ba² ga³je³ chiáh² Dios. 13Hí̱³ba² vo̱ó̱h²ah³ féh¹ah³ hi²nia⁴²a², xɨ² dxú⁴ hi³ hí⁴liúy² Dios ja̱y³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ na³hii⁴ mɨh³ dxɨ². 14Lii⁴ ba² dxú⁴ liáh³xɨ³ chia̱³ dxá³ chiaa⁴²a², hi³ hi²xiáh³ fáh⁴hiíh⁴ hi³ hí⁴cueé⁴ jñu³ dxɨ² ja̱y³ dsaá⁴, ¿xɨ² haá²? 15Joó⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³, hi²xiáh³ ga³ji̱i̱h³² chiáh² diáh⁴ hi³ cuee³ jñu³ dxɨ² diáh⁴. Chiaah¹ dxa² velo nɨ³ xa³ jñu³ dxɨ² diáh⁴. 16Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ niaá⁴ hí⁴liú⁴ ñuú³ chiáh² hi³nɨ³, cua²dsaá⁴ dsɨ́² hi³ jmáyh² liáh³nɨ³ ba² ga³jmee⁴²ah¹ jniaah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³, hi³ nieeyh⁴² gu³xɨ³ xiáh³ ba². 17Joó⁴ hi³ mɨ³hi²xɨɨy⁴² la³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, chiaah¹ hi³ dsa³jmeé⁴ mɨ³hee³² ba² chia̱á̱²ah³ hi³ ga³ŋɨɨh⁴ah³, dxa² hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. 18Chiaah¹ ma³dah²sɨɨ́h⁴ jniá³, hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ŋɨɨh⁴ah³ niaá⁴ah³ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³jmee³ah³ chiáh² chia̱á̱²ah³, baáy⁴ chia̱h⁴²a̱á̱¹ he̱é̱yh³ ba² ga³ji̱í̱y⁴. Hi³nɨ³ nɨ³ ca̱a̱³ hi³ mɨ³hee³² jmee³ah³ nɨ³. 19He̱é̱yh³ ba² ga³jmee⁴ hí⁴dxaá³ah³ lii³²a², duh³ hí⁴lii⁴ hi̱² niaá⁴ah³ jmɨ́yh³ he̱é̱yh³ ba² ga³jmee³ah³ dxú⁴. 20Chiaah¹ mɨ² ga³ŋɨɨh⁴ah³ nɨ³, há⁴ja̱³ máh⁴ máh⁴liaá⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³ ga³jmee³ah³. 21Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi²cáh³ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ca³na³jé⁴ah³ ga³cáh³ah³ jmiih⁴² xa³ chia̱á̱²ah³ ba². Hi³ja̱³ xe̱y³ hi³ dɨ³cue̱é̱h⁴, baáy⁴ dxeeyh⁴ nɨ³ mɨ³dse³hi̱í̱⁴ gɨh¹ ba². 22¿Xɨ² há⁴hé³ xa³ xɨ¹ñúh⁴ chia̱á̱²ah³ xi² hí⁴jooy³ hi²cáh³ hi²húh³ah³ dxa² hi³ hi²jmee³ah³ liáh³nɨ³ jee⁴² xi² ga³ŋɨɨh⁴ah³ nɨ³? ¿Xɨ² há⁴ja̱³ hi³ ca³bi³cuaá¹ah³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, baáy⁴ ga³cuoo³²ah³ fáh⁴hiíh⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² chiáh²? ¿Jmiih⁴² dxú⁴ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³, xa³ja̱³? ¿Xɨ² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ bií⁴ liih² jmee³ah³? ¡Há⁴hé³ hí⁴jooy³ cáh³ti³² liáh³ja̱³! 23Chiaah¹ ja̱³ba² hi³ gá⁴nuúy⁴ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, ja̱³ba² hi³nɨ³ nɨ³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³. Hi³ ja̱³ba² voo⁴ liáh³ cá⁴dah²güeéyh² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ Ñúh³a² Jesús ja̱³ hó² ya³dsɨ² duh³ gá⁴liúy² Dios. 24Liáh³ ma³jooy³ ma³cuó³ jmɨ²heé¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³: “Chiéh³ah³, chiaah¹ hi³la³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ cuerpo chieéy⁴ hi³ dsá⁴yeéy⁴ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. Hi³cáh³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³, hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ jniá³ liáh³xɨ³ mɨ³hí⁴chi̱í̱h²á⁴ la³.” 25Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²eéh² ja̱³ yáh¹, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ mɨ¹sɨ́³ hi³ ta̱a̱⁴ vino duh³ liáh³la³ gá⁴féh³: “Mɨ¹sɨ́³ la³ lii⁴ hi³ ma³dxá³ dxú⁴ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ dxɨ́⁴lieey³² jmɨ³ha⁴²á² nɨ³. Liáh³ca̱á̱h³ tiaah² mɨ² mɨ³hi²húh³ah³ nɨ³, hí̱h³ah³ hi³ liíh⁴ há²ah³ jniá³”, liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³. 26Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ tiaah² ga³cáh³ah³ hó² ya³dsɨ² baáy⁴ ga³húh³ah³ vino nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³jmee³ah³ juúh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Ñúh³a² nɨ³. Ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ ñaá² Ñúh³a² nɨ³. 27Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ba² hi³ ga³eeh³² hó² ya³dsɨ² baáy⁴ ga³hɨ̱h³² vino hi³ ta̱a̱⁴ mɨ¹sɨ́³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, baáy⁴ liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba², mɨ²ja̱³ ca³bi³sa³ dsaa² chiáh² chiaah¹ hi³ ca³bi³cuaá¹ ba² cuerpo baáy⁴ jmɨ³háy¹ Cristo nɨ³. 28Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ga³jmee⁴ hi²chia̱²a² cua̱a̱y¹ná² jmiih⁴² niaah⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios, mɨ²ja̱³ ba² hi²chia⁴²a² hó² ya³dsɨ², baáy⁴ mɨ²ja̱³ ba² hi²hi̱h²a² vino nɨ³. 29Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ga³eeh³² ga³hɨ̱h³² há⁴chi⁴ há⁴liíh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ cuerpo chiáh² Ñúh³a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² ŋɨɨ⁴ hi³ hí⁴dsá⁴chi². 30Vih²chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ hi²xiáh³ fɨɨ́⁴ah³ niaá⁴ah³ dsaá¹ah³ baáy⁴ vá³jlɨ́h³ah³, baáy⁴ hi³ja̱³ nɨ³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hi³ ma³ju̱y⁴. 31Joó⁴ voo³²a² ba² ga³jmee⁴ hi²chia̱²a² cua̱a̱y¹ná² jmiih⁴² niaah⁴²a² baáy⁴ hi²ŋɨɨh⁴²a² jmɨ²heé¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Ñúh³a² nɨ³. 32Joó⁴ mɨ² ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Ñúh³a² nɨ³, hi³ ga³taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² ba², duh³ há⁴hé³ dsa³chi⁴²a² ree³ chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. 33Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ŋɨɨh⁴ah³ hi³ hi²cáh³ah³ máh⁴liaá⁴ nɨ³, hi³já̱⁴ah³ oóh²ah³ duh³ na³cu̱h⁴ah³ liáh³nɨ³ ba² hi²cáh³ah³. 34Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ booy¹ mɨ³cue̱é̱h⁴, cua²eéh² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ba². Chiaah¹ xɨ³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² xi² ga³ŋɨɨh⁴ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³. Diáh⁴ tú̱⁴dsaáh² gɨh¹ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ nɨ³ yáh¹, hi²taah⁴²á⁴ fi¹ mɨ² ma³dxaá²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\