1 Corintios 12

1Du³ñuúh²á⁴, naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Espíritu Santo nɨ³. 2Hí̱³ba² vo̱ó̱h²ah³ maá³ah³ dxú⁴, hi³ liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ mɨ³ca³gua³taá³ah³ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ ga³cuo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ga³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² hi³ dɨ³caay⁴² dɨ³may⁴². 3Hi³ja̱³ naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ta̱á̱² dxɨɨ́³ chiáh² Jesús nɨ³, xɨ³ liu⁴ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² Dios. Ba² gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³: “Jesús nɨ³ jmɨ́yh³ Ñúh³a²”, liu³u²xɨ³ há⁴hí̱³ Espíritu Santo ja̱³ bi³jmeéy³. 4Na³guayh⁴ ba² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Espíritu liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a², joó⁴ ja̱y³ ba² nɨ³ Espíritu hi³ ga³cuo⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 5Dxaáh² ba² ta² hi³ ga³jmee⁴²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a², joó⁴ ja̱y³ ba² Ñúh³a² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² ta² nɨ³. 6Hi²xiáh³ ñuú³ niaa³² liáh³xɨ³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a², joó⁴ ja̱y³ ba² nɨ³ Dios hi³ ca³bi³jmeéy³ jnia². 7Joó⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ca³lɨ³lii⁴ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ ga³cuoó⁴ jnia² Espíritu, duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² ba² nɨ³. 8Dxɨ́⁴lieey³² Espíritu nɨ³, xe̱y³ hi³ ga³tɨ̱y⁴ hí⁴liú⁴ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³², dxeeyh⁴ yáh¹ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² dxɨ́⁴lieey³² hí̱³ba² Espíritu nɨ³. 9Dxeeyh⁴ yáh¹, xáh³ha³² dɨ́h¹ dxú⁴ ca³dsa³taáy³ vih²chiaah¹ hí̱³ba² Espíritu nɨ³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ga³tɨ̱y⁴ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴bí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴². 10Dxeeyh⁴ ga³tɨ̱y⁴ hi³ xa³ jooy³ hí⁴jmeé⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ga³tɨ̱y⁴ hi³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios. Dxeeyh⁴ yáh¹ hí⁴jooy³ hí⁴chii⁴ hi̱² espíritu ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ dsa³. Dxeeyh⁴ ga³tɨ̱y⁴ hi³ hí⁴liú⁴ dxaáh² fáh². Baá⁴ ba² xe̱y³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ dxaáh² fáh². 11Joó⁴ ja̱y³ ba² Espíritu hi³ ga³jmee⁴ jɨɨ⁴ hi³nɨ³, ga³dxaah³² ta² hi³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². 12Chiaah¹ ca̱a̱³ ba² cuerpo chiaa⁴²a² na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ ñuú³ hi³ na³xɨ³ na³lieey³² chiáh². Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² ñuú³ hi³ pih² hi³ liuh² chiáh², joó⁴ ná⁴lɨ¹ chiáh² ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ cuerpo ba². Ja̱³ba² liáh³ja̱³ xa̱³²a² chia̱a̱h²a² Cristo. 13Chiaah¹ liáh⁴jɨ³²a² jnia² israelitas hu̱² gɨh³ griegos, xɨ³ ná⁴tah¹a² chiáh² dsa³ hu̱² gɨh³ ná⁴tu¹a², ma³ja̱á̱³a² jmɨɨ³ chiáh² Espíritu, hi³ja̱³ ma³lɨ⁴²a² ca̱a̱³ cuerpo bɨh¹ liáh⁴jɨ³²a² baáy⁴ ja̱y³ ba² Espíritu ma³tɨ̱́³a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 14Há⁴ja̱³ ca̱á̱h³ niaa³² ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiaa⁴²a², hi²xiáh³ ñuú³ hi³ na³xɨ³ na³lieey³² chiaa⁴²a². 15Liu³u²xɨ³ tɨɨ¹a² nɨ³ hí⁴féh³: “Há⁴ja̱³ guaa³ dsa³ jniá³, hi³ja̱³ há⁴hé³ na³hii⁴²á⁴ chiáh² cuerpo”, ¿xɨ²fáh³ hi³ja̱³ yáh¹ há⁴hé³ máh⁴ nieéy¹ chiáh² cuerpo? 16Hu̱² gɨh³ la³guá³a² nɨ³ hí⁴féh³: “Há⁴ja̱³ mɨ¹ñi² dsa³ jniá³ hi³ja̱³ há⁴hé³ na³hii⁴²á⁴ chiáh² cuerpo”, ¿xɨ²fáh³ hi³ja̱³ yáh¹ há⁴hé³ máh⁴ nieéy¹ chiáh² cuerpo? 17Chiaah¹ liu³u²xɨ³ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ mɨ¹ñi²a², há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²niuu²a² liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. Hu̱² gɨh³ liu³u²xɨ³ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ la³guá³a², há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴taáh²a² hu̱² liáh³ja̱³. 18Joó⁴ gá⁴jniaa³ Dios nɨ³ hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² cuerpo chiaa⁴²a² xi² ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² hí⁴jniaa³. 19Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ca̱á̱h³ niaa³² ba² ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³, jmiih⁴² dɨ́h¹ ná⁴lɨ¹ cuerpo hu̱² liáh³ja̱³. 20Hi³ja̱³ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ ñuú³ na³xɨ³ na³lieey³² chiaa⁴²a² nɨ³, joó⁴ ca̱a̱³ ba² na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. 21Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴féh³ mɨ¹ñi²a² hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² chiáh² guaa³²a². Ba² ñé⁴ mɨ¹dxɨ²a² nɨ³, jmiih⁴² ja̱³ hí⁴féh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² chiáh² diáh⁴ tɨɨ¹a². 22Haá², chiaah¹ jɨɨ⁴ diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³lieey³² cuerpo chiaa⁴²a² hi³ lii³²a² va² jlɨh², diáh⁴ hi³nɨ³ ba² nɨ³ niaáh² gɨh¹ chiáh² cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³. 23Ga³cɨh³²a² mɨh³ duh³ hí⁴jlɨ́⁴ xi² há⁴hé³ na³fáyh⁴ liih² chiaa⁴²a² baáy⁴ xi² hii³²a² hí⁴dah²joó² dsa³, ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ dxú⁴ ga³jlɨ³²a². 24Joó⁴ há⁴hé³ niaáh² liáh³ja̱³ xi² liih² gɨh¹ chiaa⁴²a². Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ cuerpo chiaa⁴²a² duh³ hi²jmeeh⁴²a² gɨh¹ dxú⁴ xi² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²joo⁴²a² chiaa⁴²a². 25Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³, liáh³ca̱á̱h³ niaa³² ca³dah²heeh⁴ hí¹ oóyh² diáh⁴ ba². 26Liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ hí¹ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³ chie̱é̱yh¹jey⁴, ba² na³ca̱á̱⁴a² lɨ́⁴ ba² chie̱é̱yh¹je⁴a². Baáy⁴ liu³u²xɨ³ ca̱a̱³ hí¹ yáh¹, hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² mɨ²ja̱³ ba² liáh⁴jɨ³ hí¹ ba² dɨ³jé⁴ dsɨ́². 27Liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ cuerpo chiáh² Cristo, liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ na³lɨ́⁴ah³ máh⁴ ca̱á̱h³ niaa³² hi³ na³xɨ³ na³lieey³² chiáh² cuerpo chiáh². 28Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² ñuúh⁴guah³. Hi³dxá³ ca̱a̱³ gá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ apóstoles, hi³dxá³ tú̱⁴ gá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh², hi³dxá³ nɨɨh⁴ nieey³² nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ dsa³he⁴, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ fáh⁴lí³, diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³lieéy³ dsa³, diáh⁴ hi³ ca³dsa³tia̱a̱² chiáh² dsa³, diáh⁴ hi³ ca³dah²taayh³ fi¹ ñuúh⁴guah³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ ga³tɨ̱y⁴ ca³dah²liu⁴ dxaáh² fáh². 29¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ na³lɨ́y⁴ apóstoles? ¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ ga³jooy³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios? ¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ na³lɨ́y⁴ dsa³he⁴? ¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ ca³dah²jmee⁴ fáh⁴lí³? 30¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ gá⁴tɨ̱́y³ hi³ hí⁴dah²bi³lieéy³ dsa³ dsaah⁴²? ¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ ca³dah²liu⁴ dxaáh² fáh²? ¿Xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ga³jooy³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² hi³ liu⁴ dxaáh² fáh²? 31Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ta² hi³ dxú⁴ gɨh¹. Jniá³ ruh³ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ fi¹ hi³ dxú⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\