1 Corintios 13

1Liu³u²xɨ³ hu̱² jniá³ ga³liuy⁴ ñuú³ niaa³² fáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hu̱² gɨh³ fah² diáh⁴ ángeles joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ naá⁴á⁴ oóh²á⁴, mɨ²ja̱³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ na¹ñí¹ hi³ mɨ³ja̱³ ga³hi̱i̱h² ba², hu̱² gɨh³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ platillo hi³ ca̱a̱³ mɨ³ja̱³ hi̱i̱h² ba². 2Liu³u²xɨ³ hu̱² hí⁴jooy³ hi²ŋɨ⁴²á² juúh⁴ chiáh² Dios, hu̱² gɨh³ maay⁴ dxú⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ na³ma², hu̱² gɨh³ cui̱í̱⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hu̱² gɨh³ ca³dsa³taá³á⁴ dxú⁴ cáh³ti³² hi³ja̱³ hí⁴tieéy⁴ hi²jmeey⁴² hí⁴jé̱h⁴ ca³jaa¹ diáh⁴ cua̱h³ nɨ³, joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ naá⁴á⁴ oóh²á⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² jniá³ cáh³ti³² hi³ liáh³ja̱³. 3Liu³u²xɨ³ hi²cuoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³tieey³ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ chieéy⁴, baáy⁴ hu̱² gɨh³ hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hí⁴dah²ta̱a̱yh³ jniá³ dxaah¹ xi³, há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² xɨ³ há⁴hé³ naá⁴á⁴ ja̱á̱¹ oóh²á⁴. 4Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ nieéy² oóyh², hi³hí̱³ hi²xiáh³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh², hi²xiáh³ dxú⁴ dsɨ́², há⁴hé³ dxɨɨ́³ dsɨ́², há⁴hé³ ca³bi³sa³ chiáh² baáy⁴ há⁴hé³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ gaáy³. 5Hi²xiáh³ ná⁴cua̱á̱y¹, há⁴hé³ nieéy² ti̱¹ ñaá², há⁴hé³ ga³tí̱yh³ ji̱³nɨɨ́⁴, baáy⁴ há⁴hé³ ga³dxa⁴ dsɨ́² he² liáh³nɨ³ ma³lɨ⁴. 6Há⁴hé³ niaá⁴ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³², jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² ba² niaá⁴. 7Ca̱a̱³ ga³ŋɨ́³ ba² chiáh² liu³u²xɨ³ mɨ² ca³dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³², há⁴hé³ ta² ca³dsa³taáy³, ga³ji̱í̱h⁴ hi³ jɨɨ⁴ ba² hí⁴jooy³, baáy⁴ jɨɨ⁴ ba² ga³tiaá⁴ ga³ra̱á̱h⁴. 8Há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴tiuuyh³ hí⁴dxey³ hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a². Joó⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴tiuuyh³ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios, ba² liáh³ja̱³ hi³ ca³dah²liu⁴ dxaáh² fáh², baá⁴ ba² hí⁴dxey³ diáh⁴ hi³ dɨ³cui̱i̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 9La³nɨ³ ba² nɨ³ nia⁴²a² ja̱³nɨ́⁴, baáy⁴ la³nɨ³ ba² nɨ³ ga³ŋɨ³²a² juúh⁴ chiáh² Dios. 10Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴güé³ jmɨ́yh³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ hí⁴ii³ ba² ñaá² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ pih²liuh² hi³ nia⁴²a² ja̱³nɨ́⁴. 11Liáh³ ruh³ pih⁴²á², mɨ²ja̱³ ga³liuy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ¹liuh², ba² ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ sɨh²pih². Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴gaá³á⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴túy⁴ hi³ ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ sɨh²pih². 12Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ xa̱³²a² chia̱a̱h²a² hi³ ja̱a̱h¹ gɨh¹ hí⁴lí³. Há⁴hé³ na³fáyh⁴ ga³joo³²a² ja̱³nɨ́⁴, ca³ba²dsɨɨ́² lii⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ mɨ¹hú³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ jɨy³ dxú⁴. Joó⁴ mɨ²ja̱³ ba² hi²joo⁴²a² dxú⁴ cáh³ti³² chiaah¹ hi²joo⁴²a² jí̱⁴ñí³. La³nɨ³ ba² nɨ³ maay⁴ jniá³ ja̱³nɨ́⁴, joó⁴ mɨ²ja̱³ ba² jmɨ́yh³ hí⁴cui̱í̱⁴ dxú⁴ cáh³ti³² ja̱³ba² liáh³xɨ³ cui̱i̱⁴ jniá³ Dios nɨ³. 13Joó⁴ xa³ nɨɨh⁴ niaa³² hi³ há⁴hé³ hí⁴tiuuyh³ hí⁴dxey³, hi³ ca³dsa³taá³a², hi³ bí⁴je̱²a² hi³ dxu⁴ chiáh² Dios baáy⁴ hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a². Joó⁴ hi³ niaa³²a² oóh²a² nɨ³ ruh³ nɨ³ hiíy⁴ ñi² chiáh² liú⁴u³ nɨɨh⁴ niaa³² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\