1 Corintios 14

1Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ sa³he̱é̱yh³, hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³, baáy⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ta² hi³ dxú⁴ gɨh¹. Joó⁴ hu̱² hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴lí³ hi³ hi²ŋɨ⁴²ah³ juúh⁴ chiáh² Dios, chiaah¹ hi³nɨ³ jmɨ́yh³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 2Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³liu⁴ dxaáh² fáh², Dios ba² ja̱³ ga³liuy³² dsa³ ja̱³, há⁴hí̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ga³liuy³². Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ dsaay⁴, chiaah¹ liu⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ na³ma² hi³ cuo⁴ Espíritu ba² ja̱³. 3Joó⁴ hi³ ga³ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios, diáh⁴ dsa³ ba² ja̱³ ga³liuy³², duh³ hí⁴cáyh¹ diáh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios. Ba² ga³cuoó⁴ diáh⁴ hi³ bií⁴, baáy⁴ ca³bi³jee⁴ dsɨ́² diáh⁴. 4Ja̱y³ hi³ ga³liu⁴ ca̱a̱³ fáh² hi³ há⁴hé³ dsaa⁴²a² cáh³ti³², hi³hí̱³ yáh¹ hi³ dsa³lí³ dxú⁴ chiáh² ñaá² ba² ja̱³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ ga³lɨ́y³ dxú⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ba². 5Naáy⁴ hi³ hu̱² liáh⁴jɨ³ah³ liáh³nɨ³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴lí³ hi³ hi²liú¹ah³ dxaáh² fáh², joó⁴ naáy⁴ gɨh¹ hi³ hu̱² hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴lí³ hi³ hi²ŋɨ⁴²ah³ juúh⁴ chiáh² Dios, chiaah¹ dxú⁴ gɨh¹ hi³nɨ³ liáh³xɨ³ hi³ hi²liu²a² dxaáh² fáh². Ba² dxú⁴ ba² ruh³ joó⁴ xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ liáh³xɨ³ féh³ hi³ liu⁴ dxaáh² fáh² ja̱³ ba² ja̱³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴cáyh¹ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³. 6Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, liu³u²xɨ³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ baáy⁴ liuy⁴ dxaáh² fáh², he² ja̱³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ liáh³ja̱³. Joó⁴ xɨ³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ ca̱a̱³ hi³ ma³heé⁴ jniá³ Dios, baáy⁴ xɨ³ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jniá³ Dios nɨ³, ha²xɨ² gɨh³ hi²ŋɨ⁴²á² juúh⁴ chiáh² Dios hu̱² gɨh³ xa³ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ ca³liuh², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. 7Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ instrumentos, liáh³xɨ³ flauta hu̱² gɨh³ tu̱³, liu³u²xɨ³ há⁴hé³ tieéyh¹ fi¹ hi̱i̱h², ba² há⁴hé³ lii⁴ he² su̱¹á² ja̱³ jmee⁴. 8Ba² liáh³ja̱³ xe̱y³ trompeta liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴hi̱i̱h² jɨy³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ soldados hi³ mɨ³hí⁴dah²tí̱² ja̱³. 9Ja̱³ba² liáh³ja̱³ xa̱³²a² jnia², liu³u²xɨ³ hi²liu⁴²a² diáh⁴ dsa³ ca̱a̱³ fáh² hi³ há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴, ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ hi³ hi²feh²a² ja̱³? ¡Dɨ́h¹ ca̱a̱³ ñiíh²maa² ñiíh²dxɨ́³ ba² ja̱³ liu⁴²a² hi³ liáh³ja̱³! 10He̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ ñuú³ fáh² hi³ xa³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ liáh⁴jɨ³ ba² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ ga³jmee⁴ ta² chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³dsaay⁴. 11Joó⁴ liu³u²xɨ³ jniá³, há⁴hé³ dsaa⁴²á⁴ fáh² hi³ hí⁴liúy² jniá³ ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ dxeeyh⁴ cáh³ti³² ba² na³lɨ́⁴á⁴ chiáh². Ba² liáh³ja̱³ jniá³, dsa³ xiaáh³ cáh³ti³² ba² hi³ liuy³² jniá³ ja̱³. 12Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ hi³ naa³ah³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu, hi³jmee³ah³ sa³he̱é̱yh³ hi³ naáh³ah³ diáh⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ba². 13Hi³ fáh⁴ hi³ja̱³, liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³liu⁴ fáh² hi³ há⁴hé³ dsaa⁴²a², ga³jmee⁴ hí⁴ŋɨɨ́⁴ chiáh² Dios hi³ hí⁴cuoó⁴ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ jmiih⁴² ja̱³ ga³féh³ mɨ² ga³liu⁴ ja̱³. 14Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hu̱² jniá³ hi²jmeey⁴² oración chie̱é̱yh¹ dxaáh² fáh², he̱é̱yh³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ ja̱³ liu⁴ chie̱é̱yh¹ Dios, joó⁴ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴dsaay⁴ hi³ fayh⁴ ja̱³. 15¿Jmiih⁴² hi²jmeey⁴² xa³ja̱³? Hi²jmeey⁴² oración liáh³xɨ³ ga³féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ joó⁴ ca̱a̱³ hi³ hí⁴dsaa⁴²a² ba². Baáy⁴ hi²hoy⁴² su̱¹á² liáh³xɨ³ féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ joó⁴ hi³ hí⁴dsaa⁴²a² ba². 16Chiaah¹ hu̱² niu³ ga³cuoy³ jmɨ²heé¹ ti̱¹ liáh³xɨ³ féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiú̱h²u³ ba², ¿jmiih⁴² hí⁴jmeé⁴ ja̱y³ hi³ nuu³ liáh³xɨ³ fáyh³ ja̱³ ga³ji̱i̱³²u³? ¿Jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ “Amén” liáh³xɨ³ cuoy³ jmɨ²heé¹ baáy⁴ há⁴hé³ ñi³² he² ja̱³ liúy¹ ja̱³? 17Liáh³ ba² hi²xiáh³ liih² liáh³xɨ³ cuoy³ jmɨ²heé¹ ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ dsa³lí³ dxú⁴ chiáh² hi³ nuu³ ja̱³, chiaah¹ hi³ há⁴hé³ dsaay⁴. 18Jmɨ²heéy¹ Dios chiaah¹ ga³liuy⁴ gɨh¹ ñuú³ fáh² liáh³xɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³. 19Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ dxú⁴ gɨh¹ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ hi²liuy⁴² ñá³ fáh⁴liu⁴ hi³ dsaa⁴²a² dxú⁴ duh³ hí⁴jooy³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³. Dxú⁴ gɨh¹ liáh³ja̱³ dxa² hi³ hi²liuy⁴² dxiá⁴ mil fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dsaay⁴ cáh³ti³². 20Du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ¹liuh². Hi²ta³ hi²hɨ³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ mɨ³cáyh¹ ba². Joó⁴ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³, hi³jme³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ¹liuh² hi³ ruh³ jlayh³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³. 21Liáh³la³ na³xɨɨ² ley nɨ³: “Chie̱é̱yh¹ dxaáh² fáh² ba² hi²liu⁴²á² diáh⁴ dsa³ israelitas la³, baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ ba² hi²liu⁴²á² diáh⁴. Gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ yáh¹, há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chieéy⁴.” 22Hi³ja̱³, hi³ ga³liu⁴²a² dxaáh² fáh² hi³nɨ³ lii⁴ hi³ xa³ hi³ mɨ³jmee⁴ Dios nɨ³. Joó⁴ hi³ lii⁴ nɨ³, há⁴ja̱³ hi³ chiaa⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³, hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ ba² nɨ³. Joó⁴ hi³ ga³ŋɨ³²a² juúh⁴ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³, hi³ chiaa⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² ba² nɨ³, há⁴ja̱³ hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³. 23Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ dah²liu⁴ dxaáh² fáh² baáy⁴ dsá⁴taáyh¹ ñuúh⁴guah³ ja̱³ diáh⁴ dsa³ mɨɨy³² hu̱² gɨh³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³ca³dsa³taáy³, mɨ²ja̱³ ¿xɨ² há⁴hé³ hí⁴dah²féh³ hi³ mɨ³dse³taa³ah³ gɨh¹ ba² hi³ dsa³lí³ liáh³ja̱³? 24Joó⁴ liu³u²xɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ ŋɨ⁴²ah³ juúh⁴ hi³ ma³heé⁴ niaá⁴ah³ Dios, baáy⁴ dsá⁴hí³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ hu̱² gɨh³ ja̱y³ hi³ mɨɨy³², mɨ²ja̱³ hí̱³ba² ñaá² hí⁴ji̱í̱h⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² xa³ dsaa² chiáh². Hí⁴cá̱² ba² cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ liú¹ah³ ja̱³. 25Liáh³ja̱³ hí⁴lí³ hí⁴lii⁴ liáh³xɨ³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². Mɨ²ja̱³ yáh¹ hí⁴xɨ́h² ji̱² hí⁴jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, hí⁴jmeé⁴ juúh⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios. 26Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ŋɨɨh⁴ah³, xa³ mɨ² xe̱y³ hi³ hí⁴hé⁴ ca̱a̱³ himno, xe̱y³ hi³ hí⁴hé⁴ ca³liuh², xe̱y³ hi³ hí⁴liú⁴ dxaáh² fáh², xe̱y³ hi³ hí⁴féh³ liáh³xɨ³ ma³hé³ Dios, baáy⁴ xe̱y³ hi³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² hi³ gá⁴liú³ dxaáh² fáh². Hi³jmee³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ nɨ³ joó⁴ duh³ hí⁴cáyh¹ diáh⁴ dsa³ ba². 27Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴dah²liú⁴ dxaáh² fáh², mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ ba² nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴ baáy⁴ gɨh¹ máh⁴ ja̱y³ ba², baáy⁴ ga³jmee⁴ xe̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² diáh⁴. 28Joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xe̱y³ hi³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² diáh⁴, cua²dah²tiú² ba². Cua²dah²liú³ chie̱é̱yh¹ Dios xi² dɨ³ñi³² mii⁴ diáh⁴ ba². 29Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, ba² ja̱y³aáy⁴ ba² nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴ baáy⁴ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² xɨ³ he̱é̱yh³ hi³ dah²liu⁴ ja̱³. 30Joó⁴ liu³u²xɨ³ xa³ ca³liuh² hí⁴hé⁴ Dios hí⁴heé⁴ ja̱y³ hi³ jey¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hi³ hiíy⁴ liu⁴ ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴cuó⁴ dxa². 31Liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ hi³ ga³ŋɨ³²ah³ juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³ hí⁴jooy³ ba² hi²liú¹ah³ liáh⁴jɨ³ah³ joó⁴ gɨh¹ máh⁴ ja̱³ah³ ba² duh³ liáh⁴jɨ³ah³ ba² hí⁴lí̱³ah³ gɨh¹ dxú⁴ baáy⁴ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³. 32Jmɨ́yh³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³ hí⁴tiaá⁴ ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²liú⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³liu⁴ dxeeyh⁴. 33Chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ ca³dah²taah⁴ dxɨ́³ diáh⁴ dsa³, tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² ba² ga³jmee⁴. Ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ xiaáh³ guah³ nɨ³ ba². 34Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²liú⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ jee⁴² xi² ga³ŋɨɨh⁴ah³, chiaah¹ há⁴hé³ xa³ jú¹hiíh⁴ liáh³ja̱³. Ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ hí⁴dah²ñí² dsaá² ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ ley nɨ³. 35Xɨ³ xa³ hi³ niaá⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴, cua²dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴ joó⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴ ba², chiaah¹ há⁴hé³ liih² chiáh² ja̱y³ mɨ́³ hi³ hí⁴liú⁴ jee⁴² xi² na³ŋɨɨh⁴ah³. 36¿Xɨ²fáh³ na³lɨ́⁴ah³ xaah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³? ¿Xɨ²fáh³ ti̱¹ niaá⁴ah³ nɨ³ gá⁴tɨ̱́³ah³ fáh⁴liu⁴ nɨ³? 37Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios, hu̱² gɨh³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ jmɨ́yh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu, mɨ²ja̱³ hí⁴cá̱² cua̱a̱y¹ná² hi³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios ba² nɨ³ hi³ ga³xɨɨy⁴ la³. 38Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ la³, há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh². 39Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴jooy³ hi²ŋɨ⁴²ah³ juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ há⁴ hi³tiuuh⁴²ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ dxaáh² fáh². 40Joó⁴ hi³jmee³ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba², baáy⁴ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\