1 Corintios 15

1Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ du³ñuúh²á⁴, naáy⁴ hi³ hi²bi³liih⁴²ah³ há²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ma³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³. Ja̱³ba² fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴jmeé¹ah³ he̱é̱yh³ nɨ³, baáy⁴ hi³ rúh⁴ xá̱h¹ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³. 2Vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ nɨ³ nɨ³ ma³laá³ah³, xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ baáy⁴ há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ma³taá³ah³ nɨ³. 3Chiaah¹ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ ba² gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ ja̱³ba² hi³ gá⁴lí̱³á⁴ ñeéy⁴. Gá⁴foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo vih²chiaah¹ dsaa² chiaa⁴²a², ja̱³ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 4Gá⁴foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ gá⁴haáy⁴ baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹, ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³. 5Ba² gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² xi² chie⁴ji̱i̱⁴ Pedro ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² rúh⁴ñi² tú̱⁴dsaayh⁴ gɨh¹ diáh⁴ apóstoles. 6Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³, baáy⁴ ŋɨ́y³ ñéy³ ñá⁴laáy³ diáh⁴ dsa³ mɨ²ja̱³. Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³hí̱³ rúh⁴ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³nɨ́⁴ gu³xɨ³ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴. 7Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² xi² chie⁴ji̱i̱⁴ Jacobo, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ca̱á̱h³ xi² na³ŋɨɨyh⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ apóstoles chié̱y². 8Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ja̱³, ba² cá⁴lɨ́⁴jnieey³² rúh⁴ñiy⁴ gu³xɨ³ ba² lii³²a² ma³ŋɨ́³ hiíh⁴ hi³ hí⁴lí³á⁴ apóstol. 9Jniá³ yáh¹, há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ diáh⁴ apóstoles, ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²nuuy⁴² apóstol chiaah¹ hi³ cá⁴bí⁴chií⁴á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. 10Joó⁴ na³lɨ́⁴á⁴ hi³ na³lɨ́⁴á⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³. Ba² há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ jniá³ nɨ³. Chiaah¹ jniá³ ba² nɨ³ ma³jmeéy⁴ gɨh¹ ta² liáh³xɨ³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ apóstoles nɨ³, gu³xɨ³ ba² há⁴hí̱³ ñeéy⁴ nɨ³ ma³jmeéy⁴, Dios ba² nɨ³ ma³jmeé³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ jniá³ nɨ³. 11Joó⁴ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi²chia̱a̱⁴²a² xɨ³ jniá³ nɨ³ ga³hoy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ ha²xɨ² gɨh³ mii⁴ diáh⁴ apóstoles nɨ³ ca³dah²he⁴, mɨ³ja̱³ ruh³ ga³he⁴²ah¹ fáh⁴liu⁴ nɨ³ ba² nɨɨh¹, baáy⁴ hi³nɨ³ nɨ³ ma³taá³ah³ niaá⁴ah³. 12Ca³lɨ³he² ba² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Cristo nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ¿jmiih⁴² ba² nɨ³ hi³ xe̱y³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹? 13Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ mɨ²ja̱³ ba² ñé⁴ ñaá² Cristo nɨ³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ hu̱² liáh³ja̱³. 14Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Cristo, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ chi̱í̱⁴ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³he⁴²ah¹ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³, ba² há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² ma³taá³ah³ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. 15Baáy⁴ jniaah¹ yáh¹, liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³lɨ́⁴ah¹ dsa³ñi³² hi³ ca³dah²juu³², chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴²ah¹ juúh⁴ hi³ Dios nɨ³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Cristo. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ba² mɨ²ja̱³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ Cristo liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. 16Chiaah¹ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ba² mɨ²ja̱³ ñé⁴ ñaá² Cristo nɨ³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ hu̱² liáh³ja̱³. 17Ba² há⁴hé³ xiáh³ hí⁴jmeé⁴ ta² hi³ ma³taá³ah³ nɨ³ hu̱² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Cristo nɨ³, rúh⁴ xa³ chiáh² liáh³nɨ³ dsaa² chia̱á̱²ah³ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. 18Ba² ma³yeéy⁴ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ gu³xɨ³ ba² gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Cristo hu̱² liáh³ja̱³. 19Liu³u²xɨ³ ti̱¹ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² nɨ³ bí⁴je̱²a² dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² Cristo, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² jnia² liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³, liáh³dsɨɨ³² gɨh¹ jnia² liáh³xɨ³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³. 20Joó⁴ he̱é̱yh³ ba² cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Cristo nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹, hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ hi³dxá³ ja̱y³ chiáh² diáh⁴ hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴ji̱i̱h⁴. 21Chiaah¹ vih²chiaah¹ ja̱y³ dsa³ ba² nɨ³ cá⁴lɨ́⁴liaá² dsa³jú̱y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ vih²chiaah¹ ja̱y³ dsa³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. 22Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ ga³jú̱y³ chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Adán. Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Cristo. 23Joó⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ jmiih⁴² ga³jmee⁴ hí⁴dxá⁴heey⁴ diáh⁴. Chiaah¹ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ hi³dxá³ ja̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. Mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ ñaá² nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y². 24Mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² nɨ³, mɨ² ma³jooy³ ma³tí̱y² Cristo nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ lii³²a² cáyh¹, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ la³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴tiéyh² guaa³ Dios Jmii³ nɨ³ duh³ Dios nɨ³ bɨh¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 25Chiaah¹ Cristo nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴meéy² cáh³ti³² diáh⁴ enemigos chié̱y². 26Baáy⁴ hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hí⁴yeéy² fáh⁴ju̱y¹. 27Chiaah¹ Dios nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³ Cristo nɨ³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³, duh³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴. Baáy⁴ hi³ dsa³féh³ hi³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² gá⁴tiéyh² guaa³, joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ ji̱í̱⁴ chiáh² Dios nɨ³ ga³he⁴, chiaah¹ ñaá² Dios nɨ³ ba² nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 28Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³chiuuh³² hiíh⁴ Cristo nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, mɨ²ja̱³ yáh¹ hí̱³ba² ñaá² Cristo Ja̱á̱² Dios nɨ³ hí⁴tiéyh² ca̱á̱h³ guaa³ ñaá² Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³xɨ³ ñaá² Dios nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³ Cristo nɨ³ dsa³jéy⁴. Duh³ja̱³ ñaá² Dios nɨ³ bɨh¹ hí⁴táyh² guaa³ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. 29Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² hi³ nɨ³. ¿He²chiaah¹ hi³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³ja̱á̱y³ jmɨɨ³ dxa² diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ nɨ³, liu³u²xɨ³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³? 30Ba² há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ ga³cuo³²a² voo³²a² hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. 31Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ ba² jmɨɨ́¹ chie̱y³ foóh¹ hí⁴jú̱³á⁴ jniá³. Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chieéy⁴ cáh³ti³² du³ñuúh²á⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ hi³ he̱é̱yh³ chieéy⁴ hi³ naáy⁴ hi³ na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 32Hu̱² dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² jniá³, liáh³ gá⁴tí̱³ gá⁴nií³á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ nieeyh⁴² Éfeso nɨ³, ¿xiah² ja̱³ niaáh² chieéy⁴ hi³nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³? Chiaah¹ liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ hi³ há⁴hé³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, mɨ²ja̱³ he̱é̱yh³ ba² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³: “Na³fáyh⁴ hi²chia⁴²a² hi²hi̱h²a² ja̱³nɨ́⁴ liáh³ rúh⁴ xa̱³²a² chiaah¹ há⁴hé³ nia⁴²a² xɨ³ máh⁴ na³ji̱í̱h⁴a² já̱⁴mɨ²hee³”, liáh³ja̱³ ca³dah²féh³. 33Joó⁴ há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³. Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ hí̱³ ga³féh³: “Hi²xiáh³ ga³yeey³² jnia² hi³ hi²jmee²a² ca̱a̱³ chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³².” 34Bi³yá¹ah³ ñí¹ah³, há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ hi³ mɨ³hee³², chiaah¹ xa̱³ah³ há⁴jáh³ah³ hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ mɨ³cui̱i̱⁴ah³ dxú⁴ Dios. Ga³fayh⁴ liáh³nɨ³ duh³ hu̱² hí⁴hií²ah³ ca³liuh². 35Joó⁴ ba² foóh¹ xe̱y³ hí⁴ŋɨɨ́⁴ juúh⁴: “¿Jmiih⁴² nɨ³ hí⁴lí³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ xa³ja̱³? ¿Jmiih⁴² ná⁴lɨ¹ cuerpo chiáh² diáh⁴ hí⁴lí³ liu³u²xɨ³ he̱é̱yh³ ba² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³?” 36Mɨ²ja̱³ liáh³la³ hi²fooh¹á²: “Dɨ́h¹ jlah³u³ niu³, chiaah¹ maáy³ ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ mɨ² ga³haay³² ca̱a̱³ mɨ¹ju̱³, há⁴hé³ hí⁴ñii³ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴tiuu⁴ dsa³jéy⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ mɨ¹ju̱³.” 37Joó⁴ ca̱a̱³ mɨ¹mɨɨ¹ ba² nɨ³ ga³haay³², há⁴ja̱³ xaah¹. Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ chiáh² dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba² ju̱³. 38Joó⁴ Dios ba² nɨ³ ga³jmee⁴ xaah¹ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá² hí⁴lí³. Joó⁴ na³guayh⁴ ba² ga³jmee⁴ Dios xaah¹ chiáh² liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ diáh⁴ mɨ¹ju̱³ nɨ³. 39Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ cuerpo nɨ³ ree³ ná⁴lɨ¹. Na³guayh⁴ ba² cuerpo chiaa⁴²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, dxaáh² ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ chiú̱³ guaa³tɨɨ², dxaáh² ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hi³tieéyh¹ jmɨɨ³, baáy⁴ dxaáh² ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱². 40Xe̱y³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³ baáy⁴ xe̱y³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ la³. Ree³ ba² dɨ³liíyh¹ diáh⁴, joó⁴ na³guayh⁴ ba² diáh⁴ hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxaah¹vó⁴ la³. 41Ba² na³guayh⁴ ba² liáh³xɨ³ ga³dxiih³² ñíh², dxaáh² ba² lii⁴ chiáh² sɨh³. Ba² dxaáh² ba² ca³dah²dxiih³² diáh⁴ ñú⁴heé¹. Baá⁴ ba² na³guayh⁴ liáh³xɨ³ liíyh¹ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ ñú⁴heé¹ nɨ³. 42Ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³. Ga³haa⁴ cuerpo ja̱³ba² ga³xiah³, joó⁴ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ cáh³ti³². 43Cɨ̱ɨ̱³²a² ná⁴lɨ¹ cuerpo hi³ ca³lɨ³haa¹ joó⁴ mɨ² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ xáh³ha³² dɨ́h¹ liih² hí⁴lí³. Hi³ ca³lɨ³haa¹ nɨ³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³² cáh³ti³², joó⁴ mɨ² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ xa³ hi³ bii³². 44Hi³ ma³sa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² ca³lɨ³haa¹, joó⁴ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ ca̱a̱³ hi³mɨɨ³² hi³ hí⁴jmeé⁴ Dios ba². Xa³ cuerpo hi³ na³hii⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ba² xa³ cuerpo hi³ na³hii⁴ yuuh¹ güii³. 45Liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Hi³dxá³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Adán, gá⁴lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ xa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh²”, joó⁴ Adán hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² güéy⁴ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² ba². 46Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ na³hii⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³ hi³ ga³sa³ dsa³jéy⁴. Hi³ na³hii⁴ dxaah¹vó⁴ la³ ba² nɨ³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba² nɨ³ hí⁴sa³ hi³ hí⁴hii⁴ yuuh¹ güii³. 47Hi³dxá³ ja̱y³ dsaá⁴ ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ ji̱i̱⁴, hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³ yáh¹, dɨ́h¹ feh²a² Ñúh³a² Jesucristo, hi³ yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ ba². 48Diáh⁴ dsa³ hi³ na³hiiy⁴ dxaah¹vó⁴ la³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsaá⁴ hi³ gá⁴lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ ji̱i̱⁴. Baáy⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ na³hiiy⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³ yáh¹ hí⁴lí³ diáh⁴ liáh³xɨ³ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 49Ja̱³ba² liáh³xɨ³ chia̱²a² chiáh² dsaá⁴ hi³ gá⁴lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ ji̱i̱⁴, ja̱³ba² liáh³nɨ³ hi²chia̱²a² chiáh² dsaá⁴ hi³ na³hiiy⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³. 50Joó⁴ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³ liáh⁴jɨ³²a² jnia² chia̱²a² cuerpo hi³ ga³jú̱y³, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa³ dxa²a² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a² xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios. Chiaah¹ hi³ ga³yeey⁴ ba² nɨ³ chia̱²a² la³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa³ dxa² xi² há⁴hé³ xa³ hi³ dsa³yeéy⁴. 51Joó⁴ ba² naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ ñi³² mɨ² dsa³jéy⁴: Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³²a² hí⁴jú̱³a², joó⁴ liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ hí⁴guáh⁴a². 52Ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ la³ hí⁴guáh⁴a², liáh³xɨ³ hi³ ga³mih⁴²a² ba², mɨ² ma³hi̱i̱h² trompeta hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² nɨ³. Chiaah¹ hí⁴hi̱i̱h² trompeta, mɨ²ja̱³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ cuerpo hi³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴. Liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ ba² hí⁴guáh⁴a² mɨ²ja̱³. 53Chiaah¹ cuerpo chiaa⁴²a² hi³ ga³yeey⁴ la³, ga³jmee⁴ hí⁴guáh⁴, duh³ hí⁴lí³ cuerpo hi³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yeéy⁴. Cuerpo chiaa⁴²a² hi³ ga³jú̱y³ la³ ga³jmee⁴ hí⁴guáh⁴ hí⁴lí³ cuerpo hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ cáh³ti³². 54Mɨ² ma³lɨ⁴ liáh³ja̱³ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ ma³jooy³ fáh⁴liu⁴ hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³tiaa⁴²a², ma³yey³ ma³jooy³ chiáh² fáh⁴ju̱y¹. 55Niu³ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³, ¿jmiih⁴² ma³lɨ⁴ hi³ chie̱é̱yh¹ ga³jɨ̱h⁴u³ dsa³ nɨ³? Niu³ he̱e̱³, ¿xiah² ma³ŋaa³² hi³ bii³²u³ nɨ³?” 56Vih²chiaah¹ dsaa² chiaa⁴²a² ba² nɨ³ ga³jɨ̱yh⁴ jnia² fáh⁴ju̱y¹ nɨ³, baáy⁴ ley mɨ³dsaáy⁴ nɨ³ ga³cuo⁴ dsaa² chiaa⁴²a². 57Joó⁴ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios hi³ ga³jmee⁴ ga³tiaá⁴a² jnia², dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 58Hi³ja̱³ yáh¹ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³ ba². Hi³ já⁴ hi³jmee³ah³ gɨh¹ veyh³ ba² ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³, chiaah¹ maá³ah³ ba² hi³ há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ jmee³ah³ ga̱³ah³ nɨ³ ta² hi³ jmee³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\