1 Corintios 16

1Ca³jaa¹ chiáh² cuu² hi³ ga³cu̱h⁴²ah³ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, hi³jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴taáyh⁴ ta² chiáh² diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ vó⁴ Galacia nɨ³. 2Mɨ² ma³niaá⁴ liáh³ca̱a̱³ je²jmɨɨ́¹, mɨ²ja̱³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ ga³jmee⁴ hi²jniaa³ah³ ca³jaa¹ ca³liuh² cuu² hi³ ma³tɨ̱́³ah³ ma³yey³ je²jmɨɨ́¹. Hi³dxɨ³ah³ ñuú³ xɨ³ ma³tɨ̱́³ah³ ñuú³ baáy⁴ ca³liuh² xɨ³ ca³liuh² ba² ma³tɨ̱́³ah³. Hi³jniaa³ah³ dxú⁴ duh³ há⁴ja̱³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ nɨ³ ja̱a̱h¹ ba² hi²cu̱h⁴²ah³ foo³. 3Baáy⁴ duh³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ hi²sɨ́⁴á⁴ Jerusalén diáh⁴ hi³ ma³dxɨ́⁴ah³ duh³ hí⁴dsá⁴ca̱³ diáh⁴ foo³ chia̱á̱²ah³ nɨ³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³, ba² hí⁴dah²cá̱² ca̱a̱³ carta. 4Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ta³guáy¹ chieéy⁴ ñii⁴ yáh¹, mɨ²ja̱³ ba² ñii⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴. 5Ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ mɨ² ma³ŋɨ́³á⁴ vó⁴ Macedonia nɨ³, chiaah¹ nɨ³ ga³jmee⁴ ñii⁴ dsa³jéy⁴. 6Foóh¹ ba² hi²cueeh⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹, hu̱² gɨh¹ na³ca̱á̱y⁴ jí̱h²maá¹. Mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ hí⁴jooy³ gua³tia̱á̱¹ah³ chieéy⁴ duh³ hí⁴jooy³ ñii⁴ xi² ga³jmee⁴ ñii⁴. 7Chiaah¹ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ hi²joo¹á² niaá⁴ah³ ba². Naáy⁴ hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ voó³ ca³liuh², xɨ³ hí⁴cuó⁴ jú¹hiíh⁴ Ñúh³a² nɨ³ liáh³ja̱³. 8Joó⁴ fɨɨ³ Éfeso la³ ruh³ hi²cueeh⁴²á⁴ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ jmɨ́¹feh⁴ chiáh² Pentecostés, 9chiaah¹ hi²xiáh³ liih² na³na² fi¹ chieéy⁴ hi³ hi²jmeey⁴² ta² ja̱³nɨ́⁴, baáy⁴ maay⁴ hi³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴, gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. 10Xɨ³ hí⁴dxaá² Timoteo xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, hi³jmeeh³²ah³ he̱é̱yh³ duh³ hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³, chiaah¹ ja̱³ba² ta² chiáh² Ñúh³a² hi³ ga³jmeey⁴ jniá³ nɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴. 11Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³jmeeh³²ah³ ca³jaa¹. Hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² ba², duh³ hí⁴jooy³ hí⁴jeéyh³ ca̱á̱h³ xi² je¹á² la³, chiaah¹ ga³já̱⁴á⁴ la³ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. 12Ca³jaa¹ chiáh² du³ñuúh²a² Apolos nɨ³ yáh¹, gá⁴foóh²á⁴ ba² hi³ hí⁴jmeé⁴ jmɨ²heé¹ dsaa³² chie̱é̱yh¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴nuú³ dsaá² ŋaá². Dsaa³² mɨ² mɨ³ta³guáy¹ chiáh² ba². 13Há⁴ hi³guɨ̱ɨ̱³ah³, hi³ñí³ah³ chia̱á̱²ah³ xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³ gua³taá³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³. Hi³jmee³ah³ bí⁴há²ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 14Jɨɨ⁴ ba² he² nɨ³ hi²jmee³ah³, hi³jmee³ah³ jé⁴ há²ah³ baáy⁴ naa³ah³ chia̱á̱²ah³ ba². 15Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ du³ñuúh²á⁴, mɨ³maá³ah³ ba² hi³ familia chié̱y² Estéfanas nɨ³ gá⁴taáy³ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ fɨɨ³ Acaya nɨ³, liáh³ lɨ́⁴he² fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. Baáy⁴ ma³dah²cuóy² mii⁴ diáh⁴ cáh³ti³² hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a². 16Hi³ja̱³ yáh¹, ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³². Baáy⁴ hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² Dios nɨ³. 17Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ chiaah¹ hi³ ma³güe⁴ la³ Estéfanas, chie̱é̱yh¹ Fortunato, baáy⁴ Acaico, chiaah¹ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ ma³dah²jmeé³ hi³ há⁴hé³ gá⁴jooy³ gá⁴jmeé¹ah³ niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ niaah⁴²ah³ la³. 18Ma³dah²cuoó⁴ gɨh¹ jniá³ hi³ bií⁴ ca³jaa¹ chiáh² Dios, baá⁴ ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³. Ga³jmee⁴ hi²jmeeh¹ah³ he̱é̱yh³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³². 19Liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Asia. Aquila chie̱é̱yh¹ Priscila chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³ŋɨɨyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴, ca³dah²xɨy⁴ saludos chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³. 20Liíh⁴ dsɨ́² niaá⁴ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³. Hi³hí̱¹ah³ hi³jmeeh³²ah³ oóh²ah³, hi³cuh³ah³ ñi² oóh²ah³ joó⁴ há⁴ja̱³ dxaáh² cua̱a̱y¹ná². 21Jniá³ Pablo la³, ga³sɨ́⁴á⁴ saludos chia̱á̱²ah³, jmɨ́yh³ ñeéy⁴ nɨ³ xɨɨy⁴ hi³ la³. 22Xɨ³ xe̱y³ hi³ há⁴hé³ nieéy² Ñúh³a² Jesucristo, cua²bi³chií⁴ Dios nɨ³ chiáh². ¡Mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³! 23Gua²cuó³ chiáh² liáh³nɨ³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 24Dxɨ́⁴lieey³² xi³ la³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ hi³ fáh⁴ hi³ chia̱a̱h⁴²á² Cristo Jesús. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\