1 Corintios 3

1Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ gá⁴jooy³ gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³liu⁴²á² diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³dɨ³cáyh¹ chiáh² Dios. Gá⁴liu⁴²á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba², liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ja̱a̱h¹ dse³cui̱i̱⁴ Cristo ba². 2Liáh³xɨ³ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ rúh⁴ tiúh³ hi³ há⁴hé³ mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴eéh², liáh³ja̱³ ba² xa̱³ah³ niaá⁴ah³ mɨ²ja̱³. Hi³ja̱³ ca̱a̱³ ti̱¹ ba² gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³. Chiaah¹ há⁴hé³ jmiih⁴ mɨ³hi²jmeéh⁴á⁴ niaá⁴ah³ mɨ²ja̱³. Ba² ñé⁴ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ mɨ³hí⁴jooy³ chia̱á̱²ah³. 3Chiaah¹ rúh⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba² niaá⁴ah³. Hi²xiáh³ rúh⁴ dxɨɨ́³ túh²há²ah³, ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³ah³ baáy⁴ há⁴hé³ xa³ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³. Hi³ja̱³ ¿xɨ² há⁴ja̱³ hi³ rúh⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba² niaá⁴ah³, xɨ² há⁴ja̱³ hi³ rúh⁴ jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² dsa³? 4Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³fáh³ah³: “Dsa³ chié̱y² Pablo ba² jniá³”, baáy⁴ dxeeyh⁴ nɨ³ ga³féh³: “Dsa³ chié̱y² Apolos ba² jniá³”, hi³ja̱³ ¿xɨ² há⁴ja̱³ hi³ rúh⁴ ga³jmee³ah³ liáh³xɨ³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² nɨ³? 5¿He² ja̱³ na³lɨ́y⁴ Pablo? ¿He² ja̱³ na³lɨ́y⁴ Apolos? Na³lɨ́⁴ah¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Dios ba² nɨɨh¹, hi³ja̱³ dxɨ́⁴liaa³²ah¹ jniaah¹ nɨ³ gá⁴jooy³ gá⁴taá³ah³ chiáh² Dios nɨ³. Ga³jmee⁴²ah¹ liáh³nɨɨh¹ hi³ ga³cuoó⁴ jniaah¹ Ñúh³a² nɨ³ hi²jmee²ah¹ ba². 6Ca̱a̱³ gá⁴haáy⁴ mɨɨ¹ ba² jniá³, duh³ Apolos nɨ³ gá⁴huúh⁴ jmɨɨ³, joó⁴ ñaá² Dios ba² nɨ³ cá⁴bí⁴gaáy³. 7Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ na³lɨ́y⁴ hi³ ga³haa³², ñé⁴ hi³ ga³huúh⁴ jmɨɨ³. Ñaá² Dios ba² nɨ³ ná⁴ŋɨy¹, chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ ca³bi³gaáy³ xaah¹ nɨ³. 8Ree³ ba² diáh⁴ hi³ ca³dah²haa³² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²huúh⁴ jmɨɨ³, dɨ́h¹ joó⁴ chiáh² chiáh² ba² hí⁴tiíh⁴ jñiiy⁴ diáh⁴ liáh³nɨɨh¹ ta² ma³dah²jmeé³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. 9Na³cu̱h⁴²ah¹ ba² jniaah¹ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Dios, baáy⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ vó⁴ xi² ga³jmee⁴ ta² Dios nɨ³. Ba² na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ ñú² hi³ mɨ³jmeeh³² Dios nɨ³. 10Hi³ fáh⁴ hi³ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³ hi³ja̱³ na³lɨ́⁴á⁴ liáh³xɨ³ tɨ³²yah³ hi³ hiíy⁴ ñi² baáy⁴ gá⁴tiéyh² guaay⁴ hi³ hi²dxey⁴² xaah¹ yah³. Baáy⁴ dxeeyh⁴ ba² nɨ³ hí⁴xaá⁴ yah³ ñiíh² xaah¹ hi³ gá⁴dxéy⁴ nɨ³. Joó⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ tɨ³²yah³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xɨɨ́y³ liáh³xɨ³ dah²xaa⁴ yah³ nɨ³. 11Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dxá⁴ dxaáh² xaah¹ yah³ ca̱a̱³ chiáh². Chiaah¹ mɨ³na³jniaa³ ba² ca̱a̱³, dɨ́h¹ feh²a² hí̱³ba² ñaá² Jesucristo nɨ³. 12Ja̱³ba² ñiíh² xaah¹ hi³ ma³dxá³ Dios nɨ³, xe̱y³ diáh⁴ hi³ dah²xaa⁴ chie̱é̱yh¹ ñí¹niaá³, chie̱é̱yh¹ ñí¹tiaa³, hu̱² gɨh³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ bií⁴ liih². Dxeeyh⁴ yáh¹, dah²xaa⁴ chie̱é̱yh¹ na¹ma³, chie̱é̱yh¹ mɨɨ́yh³ cuɨɨ³ ná⁴chiu̱ú̱¹, hu̱² gɨh³ mee³ ná⁴chiu̱ú̱¹. 13Joó⁴ mɨ² mɨ³hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴lii⁴ ta² hi³ ma³dah²jmeé³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³. Dxaah¹ xi³ ba² hí⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ jmiih⁴² ná⁴lɨ¹ ta² chiáh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. 14Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hí⁴caa³ ta² hi³ ma³jmeé³ ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ jñiiy⁴. 15Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴caa³ hi³ ma³jmeé³ ja̱³, mɨ²ja̱³ dsá⁴yeéy⁴ jɨɨ⁴ hi³ ma³jmeé³, gu³xɨ³ ba² hí⁴lieéy³ ruh³ ñaá² liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ma³laáyh⁴ ñaá² jee⁴² xi³. 16¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ guah³ chiáh² ñaá² Dios nɨ³, baáy⁴ Espíritu chié̱y² nɨ³ jey¹ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³? 17Hi³ja̱³ xɨ³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴yeéy² guah³ chiáh² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ ñaá² Dios nɨ³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ dsa³ ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ guah³ chiáh², baáy⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ guah³ nɨ³. 18Há⁴ hi³juu⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³. Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, gua²jméy¹ ñaá² liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ñi³² xɨ³hé³ja̱³, duh³ja̱³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴lí³ ja̱y³ hi³ he̱é̱yh³ ba² dsaay⁴. 19Chiaah¹ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ hi³ jmɨɨh⁴dsaa⁴²a² ga³ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ dsa³féh³ liáh³la³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Ga³meey³² Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³, jee⁴² xi² ji̱í̱h⁴ mii⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴.” 20Ba² dsa³féh³: “Ñi³² ba² Ñúh³a² nɨ³ liáh³xɨ³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ diáh⁴ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴. Ñi³² ba² hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² hi³ tiaah² dxɨ² diáh⁴.” 21Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³, chiaah¹ he² ja̱³ ná⁴na⁴² chia̱á̱²ah³. 22Xe̱y³ ba² Pablo, Apolos, Pedro, xa³ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, na³ji̱í̱h⁴a² ba², xa³ ba² fáh⁴ju̱y¹, jɨɨ⁴ hi³ xa³ ja̱³nɨ́⁴, chie̱é̱yh¹ hi³ hí⁴sa³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, jɨɨ⁴ hi³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ chia̱á̱²ah³. 23Baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² hi³nɨ³, ba² na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Cristo baáy⁴ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\