1 Corintios 4

1Hi³ja̱³ hi³jme³²ah³ jniaah¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ na³lɨ́⁴ah¹ xɨh³chie̱y³² Cristo ba² nɨɨh¹, ba² ná⁴tayh¹ guaa³²ah¹ hi³ hi²he²ah¹ hi³ na³ma² chiáh² Dios mɨ² dsa³jéy⁴. 2Hi³ja̱³ nɨ³, diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ca̱a̱³ ta² ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² xiaa³dsaay³² diáh⁴. 3Joó⁴ ca³jaa¹ chieéy⁴ jniá³, há⁴hé³ ga³ta⁴ ga³hɨy⁴ ñuú³ hi̱² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² ta² hi³ ga³jmeey⁴, xɨ³ niaá⁴ah³ nɨ³ ha²xɨ² gɨh³ ja̱y³ chiu³fáh⁴. Ba² ñé⁴ ñeéy⁴, há⁴hé³ ga³ca̱a̱y³² cua̱a̱y¹ná². 4Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴ hi³ jmeey⁴ ba² dxú⁴ ta² nɨ³, há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chieéy⁴. Chiaah¹ ñaá² Ñúh³a² nɨ³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴. 5Hi³ja̱³ gu³xɨ³ hé³ há⁴ lɨ² hi³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² niaá⁴ah³. Je̱e̱⁴²ah³ ruh³ hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³ ba². Chiaah¹ mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ ba² nɨ³ hí⁴voó⁴ jí̱⁴ñí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ na³ma² xi² ñu³ha̱a̱h³. Ba² hí⁴bí⁴jnia³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴liú⁴ dxú⁴ Dios nɨ³ chiaa⁴²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a². 6Du³ñuúh²á⁴, hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³. Hi³ja̱³ chia̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ chia̱a̱h⁴²á² Apolos nɨ³ duh³ hí⁴lí̱³ah³ hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²boo⁴²a² hiíh⁴ liáh³nɨɨh¹ na³xɨɨ² chiaa⁴²a².” Mɨ²ja̱³ hí⁴tiuuyh³ hi³ ca³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱y³, baáy⁴ cɨ̱ɨ̱³²ah³ ga³maá⁴ah³ dxeeyh⁴ dsa³ chié̱y² Dios. 7¿Hi̱² ma³jméy² niu³ gaá³u³ gɨh¹ liáh³xɨ³ dxeeyh⁴ ga³ji̱i̱³²u³? ¿He² nɨ³ hi³ xa³ chiú̱h²u³ hi³ há⁴hí̱³ Dios nɨ³ ma³cuoó⁴ niu³? Xɨ³ hí̱³ba² Dios nɨ³ ma³cuoó⁴ niu³, hi³ja̱³ ¿he² ba² chiaah¹ hi³ ca³bi³sáy¹ chiú̱h²u³ nɨ³? Chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ bii³²u³ vo̱ó̱h²u³ nɨ³ ma³tɨ̱́³u³ hi³ xa³ chiú̱h²u³ nɨ³. 8Liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³tɨ̱́³ah³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ naa³ah³ nɨ³ ba² lii³²a², ma³lɨ³xaa³²ah³ cáh³ti³². Vo̱ó̱h²ah³ bɨh¹ mɨ³chiuúh³ah³ hiíh⁴, há⁴hé³ máh⁴ xiáh³ niaáh² jniaah¹ chia̱á̱²ah³ lii³²a². Hi²xiáh³ dxú⁴ hu̱² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ma³lí̱³ah³ hi²chiuúh³ah³ hiíh⁴, duh³ ba² ji̱í̱⁴ jniaah¹ hí⁴jooy³ hi²chiuuh⁴²ah¹ hiíh⁴ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³. 9Jniaah¹ apóstoles la³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³dxéy² jniaah¹ Dios nɨ³ xi² ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi² ba² lii³²a². Na³lɨ́⁴ah¹ liáh³xɨ³ dsa³ hi³ mɨ³hí⁴jɨ̱yh⁴² xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles ba². 10Hi²xiáh³ jlah³²ah¹ jniaah¹ chiaah¹ hi³ niaa³²ah¹ Cristo, joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ hi³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo nɨ³, hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ lii³²a². Hi²xiáh³ vá³jlɨ́h³ah¹ jniaah¹, joó⁴ niaá⁴ah³ hi³ já⁴ dsa³sa³ hi³ bii³²ah³ ba² lii³²a². Hi²xiáh³ cáh¹ah³ niaá⁴ah³ baáy⁴ jniaah¹ yáh¹, há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³ah¹ cáh³ti³² lii³²a². 11Ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ hi²xiáh³ cue̱e̱³²güii³²ah¹ ga³lɨ́³, hi²xiáh³ dɨ²hi̱h²ah¹ jmɨɨ³ ga³lɨ́³, baáy⁴ há⁴hé³ xa³ mɨh³ chiaa⁴²ah¹. Hi²xiáh³ mɨ³hee³² ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ diáh⁴ dsa³, ba² há⁴hé³ xa³ xi² ñu²ah¹. 12Ga³vaah⁴²ah¹ lɨ́⁴ dɨ́h¹ ga³jmee⁴²ah¹ ta² duh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah¹ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²ah¹. Ca³dah²liuy³² jniaah¹ mɨ³hee³² diáh⁴ dsa³, joó⁴ ga³liu³²ah¹ diáh⁴ dxú⁴ ba². Ña²hé³ ba² ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹, joó⁴ dsa³tiaá⁴ dsa³ra̱á̱h⁴ah¹ liáh³nɨ³. 13Ca³dah²ye̱e̱yh³ jniaah¹ ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ nia⁴²ah¹, joó⁴ ga³hi̱²ah¹ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ dxú⁴ ba². Ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ na³lɨ́⁴ah¹ liáh³xɨ³ mee³chi³ ba² chiáh² diáh⁴ dsa³. Há⁴hé³ xiáh³ niaáh² jniaah¹ cáh³ti³² ca³dah²jmee⁴. 14Há⁴ja̱³ duh³ hí⁴hií²ah³ nɨ³ ga³xɨɨy⁴ liáh³nɨ³, hi³ naáy⁴ hi²bi³xɨh¹á⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ ja̱a̱y⁴ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ ba² nɨ³. 15Gu³xɨ³ ba² hu̱² xe̱y³ dxiéy⁴ mil dsa³he⁴ hi³ ca³dah²heé⁴ niaá⁴ah³ chiáh² Cristo, xɨ²fáh³ liáh⁴jɨy³ liáh³nɨ³ na³lɨ́y⁴ ñúh³ah³. Ja̱y³ jniá³ ba² nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ ñúh³ah³ chiaah¹ vih²chieéy⁴ jniá³ ba² nɨ³ gá⁴sa̱³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo Jesús dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ dxú⁴ nɨ³. 16Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hu̱² hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ jniá³ nɨ³. 17Hi³ja̱³ nɨ³ ma³sɨ́⁴á⁴ Timoteo duh³ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ja̱a̱y⁴ ca³jaa¹ chiáh² Cristo. Hi²xiáh³ xiaa³dsaay³² baáy⁴ hi²xiáh³ naá⁴á⁴. Hi³ja̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bí⁴liíh⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ga³jmeey⁴ jniá³ ta² chiáh² Cristo. Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ñi³² liáh³xɨ³ ga³hoy⁴ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ baáy⁴ liáh⁴jɨ³ hí¹ diáh⁴ xi² ga³tɨ̱¹á² nɨ³. 18Xa̱³ah³ ja̱³aá⁴ah³ niaá⁴ah³ mɨ³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³, ji̱i̱³²ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ mɨ³ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³. 19Joó⁴ ya³mé⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴ xɨ³ niaá⁴ liáh³ja̱³ Ñúh³a² nɨ³. Mɨ²ja̱³ hi²jooy¹ xɨ² xa³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh² nɨ³, ha²xɨ² mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ ca³dah²liu⁴ ba² nɨɨh¹. 20Chiaah¹ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ nɨ³ dsa³hɨɨ́² ta² chiáh² Dios nɨ³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ ba² nɨ³. 21¿Jmiih⁴² ga³lɨ́³ há²ah³? ¿Xɨ² naa³ah³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ chie̱y⁴² ca̱a̱³ na¹sɨɨ², ha²xɨ² naa³ah³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ dxú⁴ baáy⁴ vá¹jaa⁴²á⁴?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\