1 Corintios 5

1Du³ñuúh²á⁴, xa³ juúh⁴ hi³ jmee³ah³ ga̱³ah³. Baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ mɨ³hee³² jmee³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Dah²féh³ hi³ ja̱y³ oóh²ah³ nɨ³ jey¹ chie̱é̱yh¹ xaá¹ may³. 2Jmiih⁴² ja̱³ xiáh³ hi³ ca³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³. Hu̱² fɨɨh⁴² há²ah³ ba² he̱é̱¹. ¿Xɨ² há⁴hé³ dxú⁴ hu̱² ma³dxɨ́⁴ah³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ hi³ jmee⁴ liáh³nɨ³? 3Gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ xa̱⁴²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³, joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ hi³ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ ba² ga³ji̱í̱y⁴. Hi³ja̱³ hi³ je¹á² nɨ³, ma³ca̱á̱y² ba² cua̱a̱y¹ná² chiáh² hi³ jmee⁴ liáh³nɨ³. 4Hi³ja̱³ mɨ² mɨ³hí⁴ñiih⁴ah³ nɨ³, hi³jmee³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ caah³²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Mɨ²ja̱³ hi³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² ñaá² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, 5hi³táh⁴ah³ chiáh² Hi³há⁴dxúy⁴ hi³nɨy³² duh³ dsá⁴yeéy⁴ cuerpo chiáh² baáy⁴ duh³ hí⁴liaá³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesús nɨ³. 6Há⁴hé³ dxú⁴ cáh³ti³² hi³ ca³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³ nɨ³. ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ ca³liuh² lɨ́⁴ ba² levadura ga³jmee⁴ ga³ba⁴ ñuú³ cáh³ti³² ca̱²? 7Hi³ja̱³ hi³ta̱a̱³ah³ cáh³ti³² levadura mɨ³dsaáy⁴ nɨ³, cua¹á²lɨ¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³jmee³ah³ nɨ³ duh³ hí⁴lí³ah³ ca̱á̱h³ niaa³² ca̱² hi³mɨɨ³² ba². Chiaah¹ rúh⁴ñi² Dios nɨ³ mɨ³na³lɨ́⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ca̱² hi³ há⁴hé³ caah⁴ cáh³ti³² levadura, mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ gɨh¹ ba². Chiaah¹ jú̱y⁴ ba² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chia̱a̱⁴²a² nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² Cristo nɨ³. 8Hi³ja̱³ hi²yaa²a² jmɨ́¹feh⁴ hi³ hi²chiuh²a² mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmeeh²a² ta² levadura mɨ³dsaáy⁴ nɨ³. Cua¹á²lɨ¹ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. Hi²niaah⁴²a² Dios ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²a² baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², xɨ³ ba² hi³ chia⁴²a² hó² ya³dsɨ² hi³ há⁴hé³ caah⁴ levadura ba². 9Ñi² xi³ hi³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ dsa³jéy⁴ nɨ³, gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³. 10Há⁴ja̱³ hi³ hi²tú⁴ah³ cáh³ti³² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³hɨɨh³ dsɨ́², diáh⁴ dsa³hi̱i̱³, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh². Chiaah¹ ga³jmee⁴ hi²tu¹ah³ cáh³ti³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hu̱² liáh³ja̱³. 11Liáh³la³ ba² nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²liú¹ hi²léh¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱y³ hi³ ga³féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ du³ñuúh²a² baáy⁴ ga³jmee⁴ ga̱y³, hu̱² gɨh³ hɨɨh³ túh²dsɨ́², hu̱² gɨh³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² cu̱ú̱¹ñíh², hu̱² gɨh³ dxɨɨ́³ fah²ñii², hu̱² gɨh³ ga³hɨ̱h³², baáy⁴ hu̱² gɨh³ ga³jmee⁴ hi̱i̱³. Ñé⁴ gu³xɨ³ hi³ hi²ñí³ah³ hi²cáh³ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³. 12Há⁴hé³ xa³ he²chiaah¹ hi³ hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. Joó⁴ diáh⁴ hi³ ma³taáy³ nɨ³, ¿xɨ² há⁴ja̱³ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴? 13Dios ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ dxɨ́⁴ah³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ hi³ jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\