1 Corintios 6

1Liu³u²xɨ³ xa³ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ oóh²ah³, ¿jmiih⁴² ja̱³ ca³lɨ³tiá³ há²ah³ ca³gua³dxí̱⁴ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ chiu³fáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³, dxa² hi³ gua³liu⁴²ah³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³? 2¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios nɨ³ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³? Hi³ja̱³ xɨ³ niaá⁴ah³ nɨ³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, ¿jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴lí̱³ah³ hi²ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ gaáy³ ta²? 3¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ ángeles hi²chia̱a̱⁴²a² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³? Hi³ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³jmee⁴ hi²chia̱a̱⁴²a² cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 4Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³sa³ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ¿he² chiaah¹ hi³ ga³tah⁴ah³ guaa³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná²? 5Ga³fayh⁴ liáh³nɨ³ duh³ hí⁴hií²ah³. Chiaah¹ ¿xɨ² há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² gu³xɨ³ ja̱y³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ lii³²a² hí⁴jooy³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² nɨ³? 6Hi³ja̱³ xiáh³ hi³ ga³cuo³ah³ dsaa² chiáh² oóh²ah³ ba², baáy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. 7Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² ma³yaa⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² lii³²a² chiaah¹ hi³ mɨ³xa³ fáh⁴chi¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³. ¿Xɨ² há⁴hé³ dxú⁴ gɨh¹ hi³ hu̱² hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ah³ ba² hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah³ nɨ³? ¿Xɨ² há⁴hé³ dxú⁴ gɨh¹ hi³ cua²dah²booy³ ba² chiáh² niaá⁴ah³? 8Joó⁴ hí̱³ba² niaá⁴ah³ ba² nɨ³ ga³jmee³ah³ mɨ³hee³² baáy⁴ ga³jmee³ah³ hi̱i̱³, baáy⁴ hí̱³ba² oóh²ah³ ba² nɨ³ ga³jmeeh³²ah³ nɨ³. 9¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeéh⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³²? Há⁴hé³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ liáh³xɨ³ hí⁴dxéy² diáh⁴ ja̱á̱². Há⁴ hi³juu⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴hiiy⁴ chiáh² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh², ñé⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³há⁴ja̱³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴, ñé⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³há⁴ja̱³ liáh³du³ca̱y⁴ diáh⁴, 10ñé⁴ diáh⁴ dsa³hi̱i̱³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ bií⁴ dɨ³hɨɨh³ dsɨ́², ñé⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²hɨ̱h³² meé², ñé⁴ diáh⁴ hi³ dxɨɨ́³ fah²ñii², baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmey³² hooy³² diáh⁴ xi² ca³dah²hi̱i̱⁴, há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ chie̱é̱yh¹ Dios. 11Liáh³ja̱³ ga³jmee³ah³ ja̱³aá⁴ah³ niaá⁴ah³ mɨ² dsa³jéy⁴, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ná⁴xí¹ ná⁴u̱ú̱h¹ah³, ma³lɨ³xɨ³ ma³lɨ³ŋɨɨ́³ah³ baáy⁴ mɨ³xa̱³ah³ dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesús baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³. 12Liáh³la³ hí̱³ ga³féh³: “Xa³ ba² jú¹hiíh⁴ hi³ hi²jmeey⁴² he² ga³lɨ́³ dsɨy⁴.” He̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ joó⁴ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨ³ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chiaa⁴²a². Hí⁴jooy³ ba² hi²jmeey⁴² hi³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴, joó⁴ chiáh² gu³xɨ³ ca̱a̱³ há⁴hé³ hi²cuó⁴á⁴ ñeéy⁴ hi³ hí⁴yá⁴ŋɨɨ́yh¹ jniá³. 13Ba² liáh³la³ hí̱³ ga³féh³: “Hi³ dsa³taah² tuh³ chiaa⁴²a² ba² nɨ³ comida, baáy⁴ xa³ tuh³ chiaa⁴²a² duh³ xa³ xi² hí⁴dsá⁴taah² comida.” Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²tiaah¹a² jmiih⁴² jooy³. Chiaah¹ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴yeéy² Dios nɨ³ tuh³ chiaa⁴²a² baáy⁴ hí⁴bí⁴dxa³ comida. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³, ba² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ cuerpo chiaa⁴²a² hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² ga̱³²a². Chiaah¹ xa³ cuerpo chiaa⁴²a² duh³ hí⁴lí³ hi³ dxú⁴ chiáh² Ñúh³a², baáy⁴ Ñúh³a² ba² nɨ³ ga³jmee⁴ dxú⁴ chiáh² cuerpo chiaa⁴²a². 14Baáy⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh², ja̱³ba² liáh³xɨ³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 15¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ ca̱a̱³ ba² na³lɨ́⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo, liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cuerpo ba²? ¿Xɨ² foóh¹ dxú⁴ liu³u²xɨ³ hi²boo⁴²á² ñeéy⁴ chiáh² Cristo duh³ hi²cu̱h⁴²á² chia̱a̱h⁴²á² ja̱y³ mɨ́³ hi³ ga̱y³? ¡Haá²! 16¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ hí⁴caáyh² ja̱y³ mɨ́³ hi³ ga̱y³, mɨ²ja̱³ ma³lɨy⁴ ja̱y³ bɨh¹ chie̱é̱yh¹? Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ hi³ ja̱y³ bɨh¹ ba².” 17Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² nɨ³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ bɨh¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ ga³lɨ́³. 18Hi³cui̱i̱h³²ah³ cáh³ti³² chiáh² fáh⁴ta³ fáh⁴ga³. Chiaah¹ dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba² dsaa² hi³ ga³jmee⁴ ja̱y³ dsa³ há⁴hé³ xa³ ga³lɨ́³ cuerpo chiáh². Joó⁴ hi³ ga³jmee⁴ ga̱y³, hi³hí̱³ si¹ ga³jmeéh⁴ mɨ³hee³² cuerpo chiáh². 19¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ cuerpo chia̱á̱²ah³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ guah³ chiáh² Espíritu Santo hi³ ma³cuóy² niaá⁴ah³ Dios, chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ jey¹ Espíritu Santo nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³? Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² mɨ³na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Dios bɨh¹ ba². 20Chiaah¹ hi²xiáh³ chi̱í̱⁴ gá⁴cɨ̱ɨ̱́³ah³ gá⁴lay³² niaá⁴ah³ Dios. Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh¹ah³ hu̱u̱¹rá² Dios chia̱á̱h¹ah³ cuerpo chia̱á̱²ah³ baáy⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ hi³chiaah³² Dios ba² nɨ³ na³ca̱á̱⁴a² lɨ́⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\