1 Corintios 7

1Ja̱³nɨ́⁴ hi²hi̱⁴²á² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴ŋɨɨ́h¹ah³ jniá³ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ carta nɨ³. Hi²xiáh³ dxú⁴ liu³u²xɨ³ hu̱² há⁴hé³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴ dsa³. 2Joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³ diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³ja̱³ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴sa̱y³ jmɨ́yh³ mɨ́⁴chiáh² diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ ga³jmee⁴ hí⁴sa̱y³ jmɨ́yh³ dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴ ba². 3Baáy⁴ dsaá⁴ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ cumplido hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh², chiaah¹ hi³ja̱³ ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. Ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ ja̱y³ mɨ́³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ chié̱y². 4Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ja̱y³ mɨ́³ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ ñaá² chie̱é̱yh¹ cuerpo chiáh², chiaah¹ mɨ³ná⁴lɨ¹ chiáh² dsaá⁴ chié̱y² bɨh¹ ba². Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ dsaá⁴, há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ jmiih⁴² ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ cuerpo chiáh², chiaah¹ mɨ³ná⁴lɨ¹ chiáh² mɨ́⁴chiáh² bɨh¹ ba². 5Há⁴ hi³jmee³ah³ hi³ há⁴hé³ hi²nuu³ah³ dsaá² chiáh² oóh²ah³ niaá⁴ah³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³²ah³ nɨ³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hi²dxa³ah³ dxú⁴ hi³ hi²liu⁴²ah³ Dios há⁴jáh³ jmɨɨ́¹, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²tú⁴ah³ oóh²ah³ ca̱³ji̱i̱³. Joó⁴ mɨ² ma³ŋɨɨyh⁴ liáh³nɨɨh¹ ma³dxá¹ah³ dxú⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hi²cú̱h¹ah³ ca̱á̱h³, chiaah¹ liáh³ ba² há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ foóh¹ hí⁴juúy² niaá⁴ah³ Hi³há⁴dxúy⁴. 6Há⁴ja̱³ hi³ ga³taáyh⁴ ta² hi³ hi²ji̱i̱⁴²ah³ guaa³²ah³ nɨ³ ga³hoy⁴, joó⁴ ga³cuoy⁴ ba² je² xɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³. 7Hi²xiáh³ naáy⁴ hu̱² liáh⁴jɨ³ah³ liáh³nɨ³ hi²cueeh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ liáh³xɨ³ jniá³. Joó⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a², xe̱y³ jnia² hi³ niaa³²a² hí⁴ji̱í̱³ guaa³²a², baáy⁴ xe̱y³ jnia² hi³ haá². 8Diáh⁴ mɨ¹liuh² hi³ rúh⁴ dɨ³nieeyh⁴² mii⁴, liáh³ ba² diáh⁴ mɨ́³ hi³ nɨɨ́y³, ga³fayh⁴ hi³ dxú⁴ gɨh¹ chiáh² diáh⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴cueeyh⁴ mii⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ jniá³. 9Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² mii⁴, na³fáyh⁴ gɨh¹ gua²ji̱í̱³ guaa³ diáh⁴ ba², chiaah¹ dxú⁴ gɨh¹ liáh³ja̱³ liáh³xɨ³ gɨh³ hi³ bií⁴ niaá⁴ chiáh² diáh⁴. 10Joó⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³ná⁴ji̱i̱¹ guaa³ nɨ³, ga³fayh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tiuú² mɨ́³ nɨ³ hí⁴tiúy² dsaá⁴ chié̱y². Liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³taah⁴ ta² ñaá² Ñúh³a², há⁴ja̱³ hi³ ga³ñii³ dsɨy⁴ jniá³ nɨ³ fáh⁴liu⁴ la³. 11Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hí⁴tiúy² dsaá⁴ chié̱y², gua²cueeyh⁴ ñaá² liáh³nɨ³, hu̱² gɨh³ hí⁴liú⁴ ca̱á̱h³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³ ba². Ba² liáh³ja̱³ dsaá⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴tiúy² mɨ́⁴chiáh². 12Diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ gɨh¹ nɨ³ ga³fooh³²á⁴, dɨ́h¹ feh²a² hi³ ga³fayh⁴ ñeéy⁴, há⁴ja̱³ hi³ ga³taah⁴ ta² Ñúh³a², hi³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ du³ñuúh²a² jey¹ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³, joó⁴ xɨ³ ga³lɨ́³ ba² dxú⁴ dsɨ́² mɨ́³ ja̱³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴tiúy². 13Baáy⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́⁴oóh²a² jey¹ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³, joó⁴ xɨ³ ga³lɨ́³ ba² dxú⁴ dsɨ́² dsaá⁴ ja̱³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴tiuú² mɨ́³ ja̱³ hí⁴tiúy² dsaá⁴ chié̱y². 14Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ dsaá⁴ ja̱³, joó⁴ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ca³liuh² vih²chiaah¹ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ hi³ ca³dsa³taáy³. Ba² liáh³ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³, ba² mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ca³liuh² vih²chiaah¹ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ hi³ ca³dsa³taáy³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴ja̱³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱á̱² diáh⁴ hí⁴lí³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba². Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ca³liuh² ja̱á̱² diáh⁴ vih²chiaah¹ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱y³ diáh⁴. 15Joó⁴ liu³u²xɨ³ dsaá⁴ hu̱² gɨh³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ niaá⁴ hí⁴tiúy² oóyh², gua²tiúy² ba² chiáh². Ma³túy² du³ñuúh²a² ja̱³ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. Chiaah¹ gá⁴teé⁴ jnia² Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² dxú⁴. 16Chiaah¹ jmiih⁴² ja̱³ maáy³ niu³ mɨ́³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ hi²liaáh⁴u³ dsaá⁴ chiú̱h²u³. Ba² liáh³ja̱³ niu³ du³ñuúh²á⁴, jmiih⁴² ja̱³ maáy³ hi³ hí⁴jooy³ hi²liaáh⁴u³ mɨ́⁴chiú̱h²u³. 17Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³cueeh⁴ah³ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ Dios ba², chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ ga³cuoó⁴ jnia² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a². Liáh³ja̱³ ba² ga³taáyh⁴ ta² liáh⁴jɨ³ hí¹ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. 18Liu³u²xɨ³ gá⁴teé⁴ Dios nɨ³ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ circuncidado, gua²cueeyh⁴ na³lɨ́y⁴ chiáh² liáh³nɨ³, baáy⁴ xɨ³ gá⁴teé⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ circuncidado, gua²cueeyh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴. 19Há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi²chia̱a̱⁴²a² xɨ² na³lɨ́⁴a² circuncidado hu̱² gɨh³ haá². Hi³ hi²niuu²a² dsaá² liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios ba² nɨ³ jmɨ́yh³ chi̱í̱⁴. 20Liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ ga³jmee⁴ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴té⁴ Dios nɨ³ gá⁴teé⁴ diáh⁴. 21Liu³u²xɨ³ niu³ ná⁴tah¹u³ chiáh² dsa³ liáh³ gá⁴teé⁴ niu³ Dios nɨ³, há⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³. Joó⁴ xɨ³ lii³²a² hí⁴jooy³ hí⁴tú²u³, há⁴ hi³jmeey³ jlah³u³. 22Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² dsa³ liáh³ gá⁴té⁴ Dios nɨ³ gá⁴teé⁴, ja̱³nɨ́⁴ ma³túy² rúh⁴ñi² Ñúh³a² nɨ³. Ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³, ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ná⁴tayh¹ chiáh² dsa³ liáh³ gá⁴té⁴ Dios nɨ³ gá⁴teé⁴, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ná⁴tayh¹ chiáh² Cristo. 23Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ gá⁴cɨ̱ɨ̱́³ah³ gá⁴lay³² niaá⁴ah³ Dios nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²taah⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² dsa³. 24Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ ga³jmee⁴ hi²cueeh⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ ba². 25Ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ hi³ rúh⁴ píyh¹, há⁴hé³ xa³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³ Ñúh³a² nɨ³ chiáh² hi³ nɨ³. Joó⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱y⁴ jniá³. Joó⁴ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³, chiaah¹ na³lɨ́⁴á⁴ ja̱y³ hi³ gá⁴cá̱⁴ mih³ Ñúh³a² nɨ³ gá⁴ñí² chie̱é̱yh¹ ta² chiáh², hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hi³ hi²juu⁴²á² niaá⁴ah³. 26Ga³ji̱í̱y⁴ jniá³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ hi³ hí⁴cueeyh⁴ nieeyh⁴² mii⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, chiaah¹ hi³ bií⁴ gaáy³ ta² tiempo hi³ niaah⁴²a² ja̱³nɨ́⁴ ba² ruh³. 27Joó⁴ xɨ³ mɨ³je¹u³ chia̱á̱h¹u³ mɨ́³, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²dxaá³u³ chia̱á̱h¹u³. Xɨ³ há⁴hé³ je¹u³ chia̱á̱h¹u³ mɨ́³, gua²je¹u³ chiú̱h²u³ vo̱ó̱h²u³ liáh³nɨ³. 28Joó⁴ ba² xɨ³ ga³lɨ́³ háy² hi²ñí³ chia̱á̱h¹u³ mɨ́³, ba² há⁴ja̱³ dsaa² ja̱³ hi²jmeey³. Liáh³ja̱³ ja̱y³ xɨ́⁴mɨɨ⁴², xɨ³ niaá⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴, ba² há⁴ja̱³ dsaa² ja̱³ hí⁴jmeé⁴. Joó⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴ gaáy³ ta² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Jniá³ yáh¹ há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hí⁴chi̱í̱h²ah³ gaáy³ ta², hi³ja̱³ ba² nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³. 29Liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ hi³ ga³fayh⁴ liáh³nɨ³: Há⁴hé³ máh⁴ voó³ niaá² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² ja̱³nɨ́⁴, diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ mɨ́⁴chiáh² diáh⁴ ba². 30Diáh⁴ hi³ ca³dah²jlay³², há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jláy² ñuú³ jmɨɨ́¹, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ dɨ³jé⁴ túh²dsɨ́², baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²la³² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² diáh⁴, ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² ma³dah²la⁴. 31Diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ ti̱¹ hi³nɨ³, chiaah¹ hi³ dsa³dxa³ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ ga³joo³²a² la³. 32Há⁴hé³ naáy⁴ hi³ xa³ hí⁴bí⁴dxɨɨ́y² niaá⁴ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ jey¹ ñaá², mɨ²ja̱³ ti̱¹ ca³jaa¹ chiáh² Dios ba² ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ duh³ hu̱² hí⁴lí³ gɨh¹ dsɨ́² Dios. 33Joó⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³, nɨɨh¹ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ bɨh¹ ga³ta³ ga³hɨ³ duh³ hí⁴lí³ gɨh¹ dsɨ́² mɨ́⁴chiáh². 34Ba² há⁴hé³ máh⁴ ree³ chiáh² ja̱y³ mɨ́³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ jey¹ ñaá². Chiaah¹ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dsaá⁴ chié̱y², ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Ñúh³a² ba², duh³ hu̱² hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́y³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. Joó⁴ mɨ́³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴, nɨɨh¹ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ bɨh¹ ga³ta³ ga³hɨ³ duh³ hí⁴lí³ gɨh¹ dsɨ́² dsaá⁴ chié̱y². 35Hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³, há⁴ja̱³ hi³ jnɨy⁴ fi¹ chia̱á̱²ah³ nɨ³. Hi³ naáy⁴ hi²ñí³ah³ dxú⁴ ba² nɨ³, duh³ há⁴hé³ xa³ hí⁴jnɨɨ́² chia̱á̱²ah³ hi³ hi²naah⁴ah³ Ñúh³a² nɨ³. 36Joó⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ ja̱á̱²mɨɨ¹, chiaah¹ hi³ dsa³saa³ ji̱i̱yh⁴, dxú⁴ ba² liáh³ja̱³, há⁴ja̱³ dsaa² ja̱³ hí⁴jmeé⁴, gua²ji̱í̱³ ba² chiáh² guaa³. 37Joó⁴ ja̱y³ hi³ ca̱a̱³ ba² ta³hɨ³, hi³ há⁴hé³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ ja̱á̱²mɨɨ¹, há⁴hé³ xɨ³hé³ xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² chiáh² liáh³xɨ³ ta³hɨ³, há⁴ja̱³ xe̱y³ hí⁴dxá⁴tie̱e̱y³. 38Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴ ja̱á̱²mɨɨ¹, dxú⁴ ba² hi³ liáh³ja̱³. Joó⁴ hi³ há⁴hé³ ga³ji̱í̱h⁴ liáh³ja̱³ yáh¹, ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ dxú⁴ ba² ja̱³ hi³ liáh³ja̱³. 39Ja̱y³ mɨ́³ hi³ jey¹ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tiúy² dsaá⁴ chié̱y² liáh³ rúh⁴ na³ji̱í̱h⁴, chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴jú̱y³ dsaá⁴ chié̱y², mɨ²ja̱³ ma³túy² mɨ́³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴güe³ ca̱á̱h³ chie̱é̱yh¹ hi̱² ga³lɨ́³ dsɨ́², mɨ³ja̱³ ruh³ ja̱y³ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo ba². 40Joó⁴ ga³ji̱í̱y⁴ jniá³ hi³ hí⁴güe³ gɨh¹ jé⁴ dsɨ́² liu³u²xɨ³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dsaá⁴. Ga³ji̱í̱y⁴ hi³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ ca³bi³jmeéy³ jniá³ liáh³xɨ³ ga³liuy⁴ nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\