1 Corintios 8

1Ja̱³nɨ́⁴ hi²liuy⁴² ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ alimentos hi³ ca³lɨ³jniaa³ liáh³xɨ³ foo³ rúh⁴ñi² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh². Liáh⁴jɨ³²a² ba² nia⁴²a² ca³liuh² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² hi³ nɨ³, hi³ja̱³ foóh¹ hi³ hi²bi³sa²a² chiaa⁴²a². Joó⁴ hi³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² nɨ³, hi³ nɨ³ ba² nɨ³ chie̱é̱yh¹ hí⁴cah²a². 2Liu³u²xɨ³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ dsaay⁴ ca³liuh², há⁴hé³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³ñi³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴. 3Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ nieéy² Dios, hi³hí̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³ ga³jooy³². 4Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³hí̱³ hí⁴cuh³ hí⁴eéh² hi³ ma³lɨ³cuoo² foo³ diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³, nia⁴²a² ba² jnia² hi³ há⁴hé³ xiáh³ hí⁴jmeé⁴ ta² ja̱y³ cu̱ú̱¹ñíh². Baáy⁴ nia⁴²a² hi³ ja̱y³ ba² Dios xe̱y³, há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴. 5Ca³dah²féh³ diáh⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ dioses hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, hi³ja̱³ nɨ³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dioses baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹. 6Joó⁴ chiaa⁴²a² jnia², ja̱y³ ba² Dios, ñaá² Dios Jmii³ hi³ gá⁴jmeé³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³la³ hi³nɨ³, baáy⁴ jnia² yáh¹, xa̱³²a² chiáh². Ba² ja̱y³ ba² Dia² chia̱a̱⁴²a², ñaá² Jesucristo nɨ³. Dxɨ́⁴lieey³² hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴lɨ́⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³, ba² dxɨ́⁴lieey³² nɨ³ xa̱³²a² jnia². 7Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ ca³lɨ³dsaay⁴ liáh³ja̱³. Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² ca³dah²eeh³² hi³ ma³lɨ³cuoo² foo³ diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³, mɨ²ja̱³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³. Chiaah¹ hi³ rúh⁴ vá¹jlɨ́yh¹ diáh⁴, chiaah¹ gá⁴cá̱⁴ dxá³ chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh², hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ foóh¹ ma³dah²yeéy² mii⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dah²eéh². 8Joó⁴ há⁴ja̱³ xɨ³ vih²chiaah¹ hi³ hi²chia⁴²a² nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴lí³a² gɨh¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios. Haá², chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ hi²chia⁴²a² nɨ³ hi³ja̱³ hí⁴lí³a² gɨh¹ cah²a². Ba² há⁴ja̱³ hi³ há⁴hé³ hi²chia⁴²a² hi³ja̱³ hi²yaa⁴²a² voo³²a². 9Joó⁴ hi³jmee³ah³ xɨɨ́³ah³ ba², chiaah¹ he̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ hi²cuh³ hi²cáh³ah³ he² ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ joó⁴ ja̱³ba² jee⁴² nɨ³ foóh¹ hi²yaa⁴²ah³ diáh⁴ hi³ rúh⁴ vá¹jlɨ́yh¹. 10Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ niu³ mɨ³maáy³ chiáh² hi³ nɨ³ baáy⁴ hi²ñí³ hi²cáyh³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh², baáy⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ du³ñuúh²a² hi³ rúh⁴ ga³ta³ ga³hɨ³ ñuú³ hí⁴joóy² niu³ je¹u³ cáyh³, mɨ²ja̱³ foóh¹ hí⁴yá⁴ñii³ dsɨ́² hí⁴eéh² hi³ ma³lɨ⁴ foo³ chiáh² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² gu³xɨ³ ba² ga³ji̱í̱h⁴ ñaá² hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴eéh². 11Mɨ²ja̱³ vih²chiú̱h²u³ niu³ hi³ mɨ³maáy³ nɨ³ hí⁴yeéy² ñaá² du³ñuúh²a² hi³ rúh⁴ vá¹jlɨ́yh¹ ja̱³, baáy⁴ gá⁴jú̱y⁴ ba² Cristo chiáh² yáh¹. 12Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ hi²bi³taa⁴ah³ diáh⁴ du³ñuúh²ah³ hi³ rúh⁴ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³, hi³ ma³jmeéh¹ah³ diáh⁴ mɨ³hee³² ba² ja̱³, ba² ma³jmeé¹ah³ dsaa² rúh⁴ñi² Cristo. 13Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ foóh¹ hi²yaa⁴²á² ja̱y³ du³ñuúh²á⁴ vih²chiaah¹ hi³ hi²cuyh⁴² ŋú², mɨ²ja̱³ na³fáyh⁴ há⁴hé³ máh⁴ hi²cuyh⁴² cáh³ti³² ŋú² duh³ há⁴hé³ hi²bi³taa⁴²á⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\