1 Corintios 9

1Na³lɨ́⁴á⁴ apóstol, ¿xɨ² haá²? Hí⁴jooy³ ba² hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴, ¿xɨ² haá²? Gá⁴joó²á⁴ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² Ñúh³a² Jesús nɨ³, ¿xɨ² haá²? Xɨ² há⁴hí̱³ niaá⁴ah³ nɨ³ lii³²ah³ hi³ xa³ ba² cua̱a̱y¹ná² ta² hi³ ma³jmeéy⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² nɨ³, ¿xɨ² haá²? 2Gu³xɨ³ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴á⁴ apóstol, joó⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ yáh¹, jmɨ́yh³ na³lɨ́⁴á⁴ apóstol. Hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ ca³lɨ³lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴á⁴ apóstol. 3Liáh³la³ ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chieéy⁴ nɨ³. 4¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²bi³taa⁴²ah³ jniaah¹? 5Xa³ ba² jú¹hiíh⁴, hi³ hi²yaa²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ ja̱y³ mɨ́³ hi³ ca³dsa³taáy³ duh³ ba² hi²je⁴²ah¹ xi² ca³dsa³dxia⁴²ah¹, ¿xɨ² haá²?, liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ apóstoles nɨ³, liáh³xɨ³ diáh⁴ ja̱á̱¹ ñaá² Ñúh³a² Jesús nɨ³ chie̱é̱yh¹ Pedro. 6¿Ha²xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ ti̱¹ Bernabé baáy⁴ jniá³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²ah¹ ta² duh³ dsá⁴ha³ dsá⁴ŋɨ́³ah¹? 7¿Xɨ²fáh³ xe̱y³ soldado hi³ dsa³ha³ dsa³ŋɨ́y³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ñaá²? ¿Xɨ² xe̱y³ hi³ ga³haa³² xaah¹ mɨ¹jóh¹ baáy⁴ há⁴hé³ ga³yu̱u̱h⁴ mɨɨ¹? ¿Xɨ² xe̱y³ hi³ ga³heeyh³ hí¹ diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹ dsɨɨ³jaa³ baáy⁴ há⁴hé³ ga³hɨ̱h³² jmɨ́⁴tiuh⁴² liu³u²xɨ³ mɨ² ga³guɨyh⁴? 8Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ ñeéy⁴ nɨ³, chiaah¹ dsa³féh³ ba² liáh³ja̱³ ley chiáh² Moisés. 9Liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² ley nɨ³: “Há⁴ hi³ta̱á̱yh³ mɨh³tuh³ haa² cue²yah³ mɨ² ga³vooy³² mɨɨ¹ cuɨɨ³ ya³dsɨ².” ¿Xɨ² foóh¹ ti̱¹ chiáh² diáh⁴ cue²yah³ ga³ta³ ga³hɨ³ Dios nɨ³? 10¿Xɨ² há⁴hí̱³ jnia² nɨ³ ga³hey³²? Ja̱a̱¹, ba² hi³ chiaa⁴²a² jnia² nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴xɨɨ² ja̱³. Chiaah¹ liáh³ ba² dsa³ hi³ ga³f i̱³² vó⁴ xi² hí⁴haa¹ trigo, liáh³ ba² gú⁴nuú¹ hi³ ga³vooy³² mɨɨ¹ chiáh², liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ bí⁴je̱² diáh⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ ca³liuh² chiáh² ta² hi³ dah²jmee⁴ ja̱³. 11Hi³ja̱³ xɨ³ ma³haa¹ah¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, ¿xɨ² ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ fáh⁴yeey¹ jmeeh⁴²ah¹ niaá⁴ah³ liu³u²xɨ³ hi²ŋɨɨ²ah¹ ca³liuh² hi³ xa³ chia̱á̱²ah³? 12Hi³ja̱³ xɨ³ xa³ ba² jú¹hiíh⁴ hi³ ca³bi³taa⁴²ah³ dxeeyh⁴, ca̱á̱h³liaáh³ gɨh³ jniaah¹, ¿xɨ² haá²? Xa³ ba² jú¹hiíh⁴ chiaa⁴²ah¹ hi³ hi²ŋɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³, joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³jmee²ah¹ liáh³ja̱³. Jɨɨ⁴ ba² ga³tiaá⁴ ga³ra̱á̱h⁴ah¹, chiaah¹ há⁴hé³ niaa³²ah¹ hi³ hi³ fáh⁴ hi³nɨ³ hi²jni²ah¹ fi¹ chiáh² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. 13Maá³ah³ ba² hi³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² ñuúh⁴guah³ gaáy³ nɨ³, ca³dah²eeh³² liáh⁴jɨ³ hi³ ca³dsa³taah² ñuúh⁴guah³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² ñi²yaá³ xi² ca³lɨ³jniaa³ diáh⁴ foo³, ja̱³ba² foo³ nɨ³ ca³dsa³há³ ca³dsa³ŋɨ́y³ diáh⁴. 14Ba² liáh³ja̱³, gá⁴taáh⁴ ta² Ñúh³a² nɨ³ hi³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, ja̱³ba² nɨ³ dsa³ha³ dsa³ŋɨ́y³ diáh⁴. 15Joó⁴ jniá³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³ŋɨɨ́h⁴á⁴ niaá⁴ah³ cáh³ti³². Ba² há⁴ja̱³ duh³ hí⁴lí³ há²ah³ hi²cuoo¹ah³ jniá³ ca³liuh², hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³. ¡Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² hí⁴jú̱³á⁴ hi³ cue̱é̱y⁴ ba² dxa² hi³ hi²ŋɨɨ́h⁴á⁴ niaá⁴ah³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³! Há⁴hé³ hi²cuoy⁴² je² cáh³ti³² hi³ hí⁴boo⁴²á⁴ hi³ dɨ́h¹ ga³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ naáy⁴ ñeéy⁴ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ nɨ³. 16Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ hi³ ga³hoy⁴ juúh⁴ dxú⁴ chiaah¹ ná⁴tayh¹ guaay⁴ hi²hoy⁴² hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²hoy⁴². ¡Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² jniá³ xɨ³ há⁴hé³ hi²hoy⁴² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³! 17Liu³u²xɨ³ hu̱² ga³jmeey⁴ ta² la³ hi³ fáh⁴ hi³ naáy⁴ ñeéy⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ jñii⁴²á⁴ hu̱² liáh³ja̱³. Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ nɨ³, hi³ jmeey⁴ hi³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ Dios hi²jmeey⁴² ba² nɨ³. 18¿He² ja̱³ ná⁴lɨ¹ jñii⁴²á⁴ xa³ja̱³? Hi³ há⁴hé³ ga³ca̱y⁴ jñii⁴²á⁴ hi³ ga³hoy⁴ juúh⁴ dxú⁴. Nɨɨh¹ hi³nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴lɨ¹ jñii⁴²á⁴. 19Gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ná⁴tah¹á² chiáh² gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³, joó⁴ ma³jmé⁴á⁴ ñeéy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² liáh⁴jɨy³ dsa³ duh³ja̱³ hu̱² hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ gɨh¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² Cristo. 20Liu³u²xɨ³ mɨ² je¹á² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ israelitas mɨ²ja̱³ ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ duh³ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ diáh⁴ hi³nɨy³². Dɨ́h¹ feh²a² mɨ² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés, ba² ga³jmeey⁴ jniá³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ná⁴tah¹á² ca³jaa¹ chiáh² ley nɨ³. 21Joó⁴ liu³u²xɨ³ naáy⁴ hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ ley chiáh², mɨ²ja̱³ ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³nɨy³². Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ há⁴hé³ ga³jmeey⁴ he̱é̱yh³ ley chiáh² Dios nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, chiaah¹ ga³jmeey⁴ ba² liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² Cristo. 22Liu³u²xɨ³ mɨ² caah³²á⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³dɨ³ñi³² dxú⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios nɨ³, ba² mɨ²ja̱³ ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴, duh³ ba² hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ diáh⁴ hi³nɨy³². Gu³xɨ³ xiáh³ ba² ñii⁴, ga³jmeey⁴ ree³ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³ na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á², mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² xe̱y³ hi³ hí⁴lieéy³ ba². 23Jɨɨ⁴ hi³nɨ³ ga³jmeey⁴ hi³ dxú⁴ chiáh² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³, duh³ ba² hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ hi³ dxú⁴ hi³ je³ chiáh² fáh⁴liu⁴ nɨ³. 24Maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ liu³u²xɨ³ mɨ³xa³ ca̱a̱³ carrera, liáh⁴jɨy³ ba² nɨ³ ca³dah²cui̱i̱⁴ joó⁴ ja̱y³ ba² jmɨ́yh³ hí⁴tiaá⁴ hi³ja̱³ hi³hí̱³ ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ premio. Hi³ja̱³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ cuoó¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴ duh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ premio chia̱á̱²ah³. 25Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²caa⁴, he̱é̱yh³ ba² ca³dah²bi³héy¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ duh³ hu̱² hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ premio, baáy⁴ xɨ²fáh³ hí⁴tiaá⁴ voó³ hi³nɨ³. Joó⁴ jnia² ga³jniaa³²a² ca³jaa¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, duh³ hu̱² hí⁴tɨ̱́⁴a² ca̱a̱³ premio. Joó⁴ ca̱a̱³ premio hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴. 26Liáh³ja̱³ ga³jmeey⁴ jniá³, hi²xiáh³ ga³cuoó⁴á⁴ dsɨy⁴, joó⁴ há⁴ja̱³ dɨ́h¹ mɨ³ja̱³ xa³ ga³jmeey⁴ nɨ³, liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²tɨ̱y³² hi³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ca³dah²chiu̱u̱⁴ ñiíh²maa² ñiíh²dxɨ́³ ba². 27Haá², hi²xiáh³ ca³bi³chií⁴á⁴ ñeéy⁴ jniá³, baáy⁴ ga³jmeéh⁴á⁴ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ cuerpo chieéy⁴ nɨ³ duh³ hí⁴nuú⁴ dsaá². Chiaah¹ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² jniá³ xɨ³ há⁴hé³ hi²bi³hɨɨ́⁴á⁴ dxú⁴, baáy⁴ jniá³ nɨ³ ma³hoó⁴á⁴ dxeeyh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\