1 Pedro 2

1Hi³ja̱³ hi³tu³²ah³ jɨɨ⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³, jɨɨ⁴ fáh⁴sɨ²juu², há⁴ hi³bi³dxu⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³, há⁴ hi³jmee³ah³ dxɨɨ́³ há²ah³, baáy⁴ há⁴ hi³liú¹ah³ mɨ³hee³² chiáh² diáh⁴ dsa³. 2Hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ du³ ma³sa̱y³ ba². Cua²lí³ há²ah³ hi²húh³ah³ jmáyh² jmɨ́⁴tiuh⁴² hi³ ga³cuo⁴ Dios ba² duh³ hí⁴cáh¹ah³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴liaá³ah³ cáh³ti³². 3Chiaah¹ ma³dsaá⁴ há²ah³ hi³ he̱é̱yh³ ba² dxúy⁴ Ñúh³a² Jesús nɨ³, ¿xɨ² haá²? 4Hi³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² nɨ³ chiaah¹ ñaá² nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba². Há⁴hé³ xiáh³ niaáh² cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Joó⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ chi̱í̱y⁴ chiáh² Dios nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴dxɨy³ duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³jmeeh³² ca̱a̱³ ñú². 5Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ yáh¹, na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba². Hi³ja̱³ hi³cuo³ah³ je² hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ ta² Dios nɨ³ duh³ hí⁴jmeéh² ca̱a̱³ ñú² xi² hí⁴güe³ ñaá². Baáy⁴ hí⁴jméy² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ jmii³dsa³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ chié̱y² duh³ hí⁴jooy³ hi²cuoo¹ah³ foo³ hi³ ga³ji̱i̱h³² chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. 6Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³: Hi²dxá⁴á⁴ fɨɨ³ Sión nɨ³ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ chiáh² ca̱a̱³ ñú², ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ mɨ³na³dxɨy⁴² baáy⁴ hi²xiáh³ chi̱í̱⁴. Hi³ja̱³ ja̱y³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², hi³hí̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴. 7Hi³ja̱³ xáh³ha³² dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³. Joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³, liáh³la³ ba² dsa³féh³ chiáh² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³: Na¹cu̱ú̱¹ hi³ cá⁴dah²ta̱á̱⁴ diáh⁴ tɨ³²yah³ nɨ³, hi³nɨ³ ma³lɨ⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. 8Ba² dsa³féh³ liáh³la³: Na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴nieéy² diáh⁴ dsa³, na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴tie̱e̱y³ diáh⁴. Hí⁴nieéy² diáh⁴ chiaah¹ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ dsaá² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, chiaah¹ liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ jmɨɨ́¹ chiáh² diáh⁴. 9Joó⁴ niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ na³dxɨy⁴² ba², na³lɨ́⁴ah³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ jmii³dsa³ chié̱y² rey nɨ³ ba², mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ ba², na³lɨ́⁴ah³ dsa³ chié̱y² Dios ja̱³nɨ́⁴ duh³ hi²jmee³ah³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² ñaá² hi³ gá⁴voóy² niaá⁴ah³ xi² ñu³ha̱a̱h³ duh³ hi²ñí³ah³ xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ hi³ bií⁴ dsaay³² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹ nɨ³. 10Há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² mɨ² dsa³jéy⁴, joó⁴ jmɨ́yh³ dsa³ chié̱y² Dios bɨh¹ niaá⁴ah³ ja̱³nɨ́⁴. Há⁴hé³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² niaá⁴ah³ mɨ² dsa³jéy⁴, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³ca̱⁴ mih³ ma³ñí² niaá⁴ah³. 11Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³ xiaáh³ ba² chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, yuuh¹ güii³ ba² jmɨ́yh³ na³hii⁴ah³ niaá⁴ah³. Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ há⁴ máh⁴ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³, chiaah¹ hi²xiáh³ ga³yeey³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² hi³nɨ³. 12Hi³jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ ca³dah²féh³ hi³ ga³jmee³ah³ mɨ³hee³². Joó⁴ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Dios nɨ³ hí⁴yá⁴ñi³ diáh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² vih²chiaah¹ hi³ he̱é̱yh³ ba² jmee³ah³ hi³ dxú⁴. 13Hi³ fáh⁴ hi³ maá³ah³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²nuu³ah³ dsaá² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² rey, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ xa̱h³ ta² hi³ gaáy³ gɨh¹. 14Ba² hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³². Chiaah¹ rey nɨ³ ga³xɨy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² nɨ³ duh³ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², joó⁴ hi²xiáh³ nieéy² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ dxú⁴. 15Chiaah¹ niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² duh³ hi²jnɨ³ah³ haa² diáh⁴ hi³ dɨ³jlayh³, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³hé³ja̱³. 16Hi³ñí³ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴tayh¹ chiáh² dsa³. Joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² ná⁴tu¹ah³ nɨ³. Hi³ñí³ah³ liáh³xɨ³ hi³ ná⁴tah¹ah³ chiáh² Dios ba². 17Hi³jmee³ah³ xa³ hu̱u̱¹rá² chia̱á̱²ah³ hi³jmeeh³²ah³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³. Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ du³ñuúh²a² baáy⁴ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³ chiáh² Dios. Ba² hi³jmee³ah³ xa³ hu̱u̱¹rá² chia̱á̱²ah³ hi³jmeeh³²ah³ dsa³ hi³ hiíy⁴ ñi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 18Niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ ta² chiáh² dsa³ nɨ³, hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ fii³ah³ nɨ³, hi³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá². Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² diáh⁴ fii³ah³ hi³ dxúy⁴ hi³ ca³lɨ³dsaay⁴. Ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ ca³ba²dsɨɨ́² nu¹ah³ chia̱á̱h¹ah³, ba² hi²jmee³ah³ diáh⁴ respeto. 19Xɨ³ hí⁴chi̱í̱h²a², ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h²a², hi²xiáh³ dxú⁴ chiaa⁴²a² liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² bí⁴dsɨ³²a² vih²chiaah¹ hi³ nia⁴²a² chiáh² Dios. 20Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ ma³jmeé¹ah³ mɨ³hee³², baáy⁴ gu³xɨ³ ba² hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³, xɨ²fáh³ hi³ ma³jmeé¹ah³ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ ja̱³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ xa³ hi³ hí⁴chi̱í̱h²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ ma³jmeé¹ah³ hi³ dxú⁴, baáy⁴ liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ bí⁴há²ah³, hi³nɨ³ sɨ¹ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios nɨ³. 21Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Chiaah¹ ba² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² Cristo vih²chiaa⁴²a², gá⁴heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a². 22Gu³xɨ³ ca̱a̱³ hi³ mɨ³hee³² há⁴hé³ gá⁴jmeé³ Cristo, gu³xɨ³ ca̱á̱h³ tiaah² há⁴hé³ gá⁴juú². 23Há⁴hé³ ga³hí̱¹ mɨ² ca³dah²liuy³² mɨ³hee³². Baáy⁴ mɨ² ca³dah²bi³chiíy⁴, há⁴hé³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ xa³ hí⁴jmeéh⁴ diáh⁴. Ga³tieyh³² guaa³ Dios ba² fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³, chiaah¹ hi³nɨy³² ba² nɨ³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² liáh³ xiaa³dsaa³². 24Hí̱³ba² ñaá² ba² gá⁴ca̱a̱⁴ dsaa² chiaa⁴²a² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² dsaah⁴ cruz, duh³ hí⁴jú̱³a² jnia² chiáh² hi³ mɨ³hee³², duh³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² liáh³ xiaa³dsaa³² ba². Ñaá² ba² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² hooy³² duh³ hí⁴liaá³a² jnia². 25Chiaah¹ liáh³xɨ³ ca³dah²chie⁴ ca³dah²ji̱i̱⁴ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ hi³ ma³lɨ³taay³, liáh³ja̱³ ba² ga³chie³ ga³ji̱i̱³ah³ niaá⁴ah³ mɨ² dsa³jéy⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³dsaá⁴ah³ Cristo, hi³nɨy³² bɨh¹ mɨ³na³lɨ́y⁴ pastor chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ na³lɨ́y⁴ obispo chia̱á̱²ah³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\