1 Pedro 3

1Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ mɨ́³ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³²ah³, ga³jmee⁴ hi²nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ dsaá⁴ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴dah²joó² hi³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba² ga³jmee³ah³ vo̱ó̱h²ah³, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²nuú⁴ ba² dsaá². Há⁴hé³ jmɨ́yh³ niaáh² hi³ hi²liu⁴²ah³ diáh⁴. 2Chiaah¹ hí⁴dah²joó² hi³ niaah⁴²ah³ ba² xiaa³dsaa³². Ba² hí⁴dah²joó² hi³ ga³jmee³ah³ xa³ hu̱u̱¹rá² chia̱á̱²ah³ ga³jmeeh³²ah³ diáh⁴. 3Hi³ liíh¹ah³ niaá⁴ah³ mɨ́³ nɨ³, há⁴ja̱³ chiáh² hi³ hi²jmeeh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³. Há⁴ja̱³ chiáh² hi³ bií⁴ hi²jmeeh⁴ah³ dxɨ́¹ah³, há⁴ja̱³ hi³ niaa² guá³ah³ nɨ³, há⁴ja̱³ mɨ¹cɨ́h¹ chia̱á̱²ah³, há⁴ja̱³ anillo nɨ³, há⁴ja̱³ chiáh² juú³ah³ hi³ bií⁴ liih² nɨ³. 4Fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh⁴ah³. Ga³jmee⁴ hi³jmee³ah³ vá¹jaa³ah³ ba². Hi²xiáh³ dɨ́h¹ liih² hi³nɨ³ baáy⁴ há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴. Ba² hi²xiáh³ chi̱í̱⁴ hi³nɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ Dios. 5Chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³, hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴. Cá⁴dah²bi³feeyh⁴ dsɨ́² diáh⁴ Dios ba². Gá⁴lɨ́y⁴ ná⁴lɨɨy⁴² diáh⁴ hi³ fáh⁴ hi³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² chiáh² dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴ ba². 6Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Sara, gá⁴nuú³ dsaá² chiáh² Abraham dsaá⁴ chié̱y² hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Ñuyh⁴.” Ba² hí⁴lí³ah³ liáh³xɨ³ Sara ja̱³, liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴, baáy⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ hi²foh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ xɨ³ xe̱y³ hí⁴féyh² niaá⁴ah³. 7Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ dsaá⁴, hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ́⁴chia̱á̱²ah³, chiaah¹ hi³ na³váy¹ gɨh¹ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ liáh³xɨ³ jnia² dsaá⁴. Hi³ja̱³ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ hu̱u̱¹rá², chiaah¹ ree³ ba² ma³tɨ̱́³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ hi²jmeeh¹ah³ diáh⁴ sá⁴guáy⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴nuú⁴ Dios mɨ² mɨ³hi²liu⁴²ah³. 8Hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³ah³ ba² gua²ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³, hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ du³ñuúh²ah³, hi³ca̱³ah³ mih³ hi³maá⁴ah³ oóh²ah³, baáy⁴ há⁴ hi³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³. 9Há⁴ hi³jmee³ah³ mɨ³hee³² gu³xɨ³ ba² ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³², ba² há⁴ hi³hí̱¹ah³ sá⁴guáy⁴ liu³u²xɨ³ dse³liu⁴²ah³ mɨ³hee³². Há⁴ja̱³ liáh³ja̱³, hi³ŋɨɨ́¹ah³ hi³ dxú⁴ ba² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Chiaah¹ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ Dios duh³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi³ dxú⁴ joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba². 10Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: ¿Xɨ² naay³ hí⁴ñí³ voó³ jmɨɨyh⁴²güii³? ¿Xɨ² naay³ hí⁴ñí³ voó³ cáh³ti³² duh³ hi²joóy³ hi³ dxú⁴? Heeh² hí¹ sɨ́yh¹ nɨ³ duh³ há⁴hé³ hi²liúy¹ hi³ mɨ³hee³², baáy⁴ heeh² hí¹ haay¹ nɨ³ duh³ há⁴hé³ hi²juúy¹. 11Tiú² hi³ mɨ³hee³² baáy⁴ duh³ jmee² hi³ dxú⁴. Niaah⁴ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hi²ñí³ naá⁴u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ dsa³ ba², hi³ nɨ³ ba² jmee². 12Chiaah¹ ga³joo³² ba² Ñúh³a² nɨ³ ga³jooy³² diáh⁴ hi³ xiaa³dsaay³², ga³nuu³ ba² liu³u²xɨ³ mɨ² ca³dah²teé⁴ ca³dah²liuy³² ñaá². Joó⁴ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱y³² Ñúh³a² nɨ³ ga³jooy³² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³². 13¿Hi̱² hí̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³² xɨ³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴? 14Joó⁴ gu³xɨ³ ba² hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ niaah⁴²ah³ xiaa³dsaa³², hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² ja̱³. Há⁴ hi³jmee³ah³ foh⁴ah³ chiáh² gu³xɨ³ hí̱³ba² dsa³, há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³. 15Fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³ hi³jmee³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ Cristo nɨ³ ba² jmɨ́yh³ Fii³ah³. Ga³jmee⁴ na³tɨɨ⁴ chia̱á̱²ah³ ca̱³ñiih³² liáh³xɨ³ hi²hí̱¹ah³ hi²jmeeh¹ah³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ bí⁴jé̱¹ah³ chiáh² Dios nɨ³. Joó⁴ chie̱é̱yh¹ hu̱u̱¹rá² ba² hi³liú¹ah³ baáy⁴ vá¹jaa³ah³ ba². 16Xɨɨ́³ah³ ba². Chiaah¹ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chia̱á̱²ah³, chiaah¹ hi³ na³lɨ́⁴ah³ xɨh³chie̱y³² Cristo. Hi³ja̱³ hi³ñí³ah³ dxú⁴ cáh³ti³² ba², duh³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² tiaah² dxɨ́¹ah³. Chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴hiih⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chia̱á̱²ah³ nɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴dah²joó² hi³ niaah⁴²ah³ ba² dxú⁴. 17Xɨ³ nɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² vih²chiaah¹ hi³ jmee⁴²a² hi³ dxú⁴, mɨ²ja̱³ dxú⁴ gɨh¹ hi³nɨ³ liáh³xɨ³ gɨh³ hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² vih²chiaah¹ hi³ jmee⁴²a² mɨ³hee³². 18Chiaah¹ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² Cristo nɨ³ vih²chiaah¹ dsaa² chiaa⁴²a². Hi³ dxúy⁴ cáh³ti³² gá⁴cuóy² ñaá² vih²chiaa⁴²a² jnia² mɨ³he³²a² la³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴tee³ jnia² xi² jey¹ Dios. Gá⁴jú̱y⁴ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ dsa³, joó⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ na³lɨ́y⁴ espíritu. 19Dxɨ́⁴lieey³² espíritu ja̱³ ñií¹ ya²hee⁴² diáh⁴ espíritu hi³ na³jnɨy⁴ nɨ³. 20Diáh⁴ hi³hí̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² chiáh² Dios mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh², gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ liáh³ca̱á̱h³ jmee⁴ Noé ja̱³ maá² chiáh². Ti̱¹ jñéy⁴ ba² dsa³ gá⁴laáy³ he̱é̱yh³ maá² ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ca̱yh⁴ jmɨɨ³ ja̱³. 21Liáh³ca̱a̱y³ ree³ jmɨɨ³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ hi³hí̱³ ga³ja̱á̱y³ ja̱³nɨ́⁴ lii³²a², chiaah¹ ba² hí⁴jooy³ hí⁴liaá³a² ja̱³nɨ́⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴ja̱á̱³a² jmɨɨ³. Joó⁴ há⁴ja̱³ xɨ³ hi³ hí⁴xí² hí⁴u̱ú̱h² cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³, hi³ hi²tia̱a̱h⁴²a² voo³²a² chiáh² Dios ba² nɨ³. Ga³ja̱á̱³a² jmɨɨ³ chiaah¹ hi³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ dsaa² chiaa⁴²a². Hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴bé⁴ dsaa² chiaa⁴²a², joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Jesucristo ba². 22Mɨ²ja̱³ gá⁴saayh⁴ yuuh¹ güii³ Cristo nɨ³, baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³jey¹ gaáy³ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios, chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ ángeles. Ba² chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹ nɨɨ́⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\