1 Pedro 4

1Gá⁴cuóy² ba² ñaá² Cristo nɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² chiaa⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ ga³jmee⁴ hi²nuu³ah³ dsaá² hí⁴chi̱í̱h²ah³ ba². Chiaah¹ ja̱y³ hi³ ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéyh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hi³hí̱³ ma³túy² chiáh² hi³ mɨ³hee³². 2Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² ñaá² liáh³nɨɨh¹ gɨh¹ hí⁴güe³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios ba². 3Xɨ² há⁴hé³ ma³lií² chia̱á̱²ah³, hi³ bií⁴ voó³ gá⁴jmeé¹ah³ jmáyh² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios. Gá⁴cuó¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ cáh³ti³² chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³, jmáyh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ ba² gá⁴jmeé¹ah³, hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴hi̱í̱⁴ah³, hi²xiáh³ gá⁴tiaáh²ah³ dxɨ́³ jee⁴² jmɨ́¹feh⁴, fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ gá⁴hí̱h³ah³ baáy⁴ cɨ̱ɨ̱³²a² dɨ́h¹ ná⁴lɨ¹ gá⁴jmeé¹ah³ hi³ gá⁴jmeéh¹ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ hi̱h⁴ hi³ley³² hi³nɨy³². 4Hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴. Jmɨ́yh³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴. Hi³ja̱³ xáh³ha³² dɨ́h¹ mɨ³hee³² ca³dah²liu⁴ chia̱á̱²ah³. 5Joó⁴ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱́h² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴, rúh⁴ñi² Ñúh³a² hi³ mɨ³na³tɨɨ⁴ chiáh² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³jú̱y¹ nɨ³. 6Hi³ja̱³ ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³na³jú̱y¹ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴hee² diáh⁴ juúh⁴ dxú⁴ ja̱³ duh³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴dxaáh² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ xi² jey¹ Dios, gu³xɨ³ ba² ma³ju̱y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱h²a² liáh⁴jɨ³²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 7Mɨ³ya³chie̱y¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³. Hi³ja̱³ hi³haáh⁴ah³ hí¹ vo̱ó̱h²ah³, hi³ñí³ah³ na³ñí¹ah³ ba², baáy⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi³liu⁴²ah³ Dios. 8Joó⁴ xa³ ca̱a̱³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹. Fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³ hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³, chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ dsaa² chiaa⁴²a² ga³uu³. 9Hi³tee³²ah³ dxú⁴ diáh⁴ oóh²ah³ liu³u²xɨ³ mɨ² ca³dsa³dxí̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ chia̱á̱²ah³, baáy⁴ há⁴ja̱³ cɨ̱ɨ̱³²ah³. 10Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² oóh²ah³ liáh³xɨ³ ma³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ hi²jmee³ah³. Chiaah¹ na³guayh⁴ ba² ta² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³, joó⁴ hi³jmee³ah³ tieéyh¹ fi¹ ba² chie̱é̱yh¹ ta² hi³ dɨ́h¹ ma³tɨ̱́³ah³ chiáh² Dios nɨ³. 11Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ma³tɨ̱́y³ hi³ hí⁴hé⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴hé⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ba². Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ ma³tɨ̱́y³ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² oóyh², mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³nɨɨh¹ xa³ hi³ bii³² hi³ ga³cuo⁴ Dios ba². Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² hi³ hi²jmee³ah³, hi³naáh³ah³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴lí³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. Cua²líy³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba². Ja̱y³ ñaá² ba² hee⁴ fáh⁴lí³ ca̱³ñiih³². Amén. 12Mɨ¹du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ ñuú³ gu³xɨ³ ba² fáh⁴yeey¹ gaáy³ ta² cɨ̱ɨ̱h³²ah³ nɨ³, ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h²ah³ ba² lii³²a². 13Hi³jmee³ah³ jé⁴ há²ah³ ba², chiaah¹ hi³ cɨ̱h³beeh³²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² ñaá² Cristo ba² nɨ³, duh³ja̱³ hí⁴jé⁴ há²ah³ cáh³ti³² mɨ² mɨ³hí⁴jnieey³² ca̱á̱h³ hi³ fáh⁴yeey¹ liih² sɨɨ́y⁴ nɨ³. 14Liu³u²xɨ³ ca³dah²liuy³² niaá⁴ah³ mɨ³hee³² vih²chiaah¹ Cristo, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ lii⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ ba² chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Espíritu chié̱y² Dios hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. 15Joó⁴ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ hi²jɨ̱́h⁴ah³ dsa³, ha²xɨ² hi³ hi²jmee³ah³ hi̱i̱³, hu̱² gɨh³ hi³ hi²jmee³ah³ dxaáh² dsaa², hu̱² gɨh³ hi³ hi²dxaa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ ca̱a̱³ xi² há⁴hé³ ga³jmee⁴. 16Joó⁴ xɨ³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³ hi³ fáh⁴ hi³ ca³gua³taá³ah³ chiáh² Cristo, há⁴ hi³jmee³ah³ hií²ah³. Hi³cuoo³²ah³ jmɨ²heé¹ Dios ba², chiaah¹ hi³ cɨ̱h³beeh³²ah³ chiáh² ba² ja̱³. 17Chiaah¹ ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² jnia² dsa³ chié̱y² Dios. Joó⁴ xɨ³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² jnia² dsa³jéy⁴, ¿jmiih⁴² hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³? 18Xɨ³ nɨ³ ca³ba²dsɨɨ́² hí⁴lieéyh⁴ ñaá² ja̱y³ dsa³ dxuy⁴, hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ Dios chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² mɨ³hee³² nɨ³ xa³ja̱³? 19Hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³²a² jnia² hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³, ga³jmee⁴ hi²tiaah⁴²a² voo³²a² guaa³ Dios ba², chiaah¹ hi³ gá⁴jméy² jnia² nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiúy² jnia². Ba² ga³jmee⁴ hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ jmáyh² hi³ dxú⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\