1 Tesalonicenses 2

1Mɨ³maá³ah³ ba² du³ñuúh²á⁴, hi³ gá⁴lɨ́⁴ ba² dxú⁴ liáh³ca̱á̱h³ ya²niaa⁴²ah¹ niaá⁴ah³. 2Ba² mɨ³maá³ah³ ba² hi³ cá⁴dah²jmeéh⁴ jniaah¹ mɨ³hee³² fɨɨ³ Filipos nɨ³ baáy⁴ hi²xiáh³ mɨ³hee³² cá⁴dah²liú³ chiaa⁴²ah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ dsa³nia⁴²ah¹ niaá⁴ah³. Ba² hi²xiáh³ cá⁴dah²chiu̱ú̱³ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ chia̱á̱²ah³ joó⁴ gá⁴tia̱a̱² Dios nɨ³ chiaa⁴²ah¹, hi³ja̱³ hɨɨy³ dsɨ³²ah¹ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh². 3Há⁴ja̱³ hi³ ma³lɨ³taa³ah¹ ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴liu⁴²ah¹ niaá⁴ah³, há⁴ja̱³ hi³ niaah⁴²ah¹ cuu² ja̱³, ba² há⁴ja̱³ hi³ ta³hɨ³²ah¹ hi³ hi²juu⁴²ah¹ niaá⁴ah³ ja̱³. 4Ga³liu⁴²ah¹ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ba². Chiaah¹ ñaá² ba² ñi³² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah¹, hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³²ah¹ hi³ hi²he²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh². Há⁴hé³ ga³naah³²ah¹ hi³ hu̱² hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹. Ga³naah³²ah¹ hi³ hí⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ Dios hi³ cui̱i̱³ dxú⁴ cáh³ti³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² ba². 5Mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴liu³²ah¹ niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ lii³²a² liih² duh³ hi²juu⁴²ah¹ niaá⁴ah³. Ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴niaah⁴²ah¹ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́⁴ah¹ cuu². Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiaa⁴²ah¹. 6Há⁴hé³ ga³naah³²ah¹ hi³ hu̱² hí⁴dah²liú⁴ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³, ba² há⁴hé³ ga³naah³²ah¹ hi³ hi²liú¹ah³ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹. He̱é̱yh³ ba² na³lɨ́⁴ah¹ apóstoles chié̱y² Cristo hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hi²ŋɨɨh²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²ah¹ hu̱² liáh³ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jmee²ah¹ liáh³ja̱³. 7Hi²xiáh³ vá¹jaa³²ah¹ gá⁴jmeeh²ah¹ niaá⁴ah³. Liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ja̱y³ mɨ́³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² ba² nɨ³ gá⁴jmeeh²ah¹ niaá⁴ah³. 8Hi²xiáh³ niaa³²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ja̱³ nɨ³ dɨ²hee²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios. Há⁴hé³ xɨ³hé³ gu³xɨ³ ba² hí⁴jú̱³ah¹ lɨ́⁴ gá⁴ji̱i̱h³²ah¹, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ niaa³²ah¹ niaá⁴ah³. 9Hi²xiáh³ veyh³ gá⁴jmee²ah¹ ta² du³ñuúh²á⁴. Liih³²ah³ ba² niaá⁴ah³, ¿xɨ² haá²? Jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ gá⁴mi⁴²ah¹ mɨh³, gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ cá⁴bí⁴dxɨɨ¹ah¹ chiáh² hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²ah¹ liáh³ ya²hee²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³. 10Hí̱³ba² niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ dsa³ñi³² chia̱a̱⁴²ah¹, ba² ñi³² ba² Dios nɨ³, hi³ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² gá⁴yaa²ah¹ jee⁴² chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² gá⁴ya̱á̱h²ah¹ liáh³ca̱á̱h³ ya²yaa²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³. 11Maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmee²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³, gá⁴jmee²ah¹ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ja̱y³ dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ¹ja̱á̱² ba². 12Gá⁴cuoo²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ bií⁴, cá⁴bí⁴jee⁴²ah¹ há²ah³. Cá⁴bí⁴jmeé¹ah¹ niaá⁴ah³ hi³ hu̱² hi²ñí³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios. Chiaah¹ hi³nɨy³² ba² nɨ³ gá⁴dxɨy³ niaá⁴ah³ duh³ gua³ñí³ah³ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ ñaá² xi² booy¹ liih² nɨ³. 13Ba² ca̱³ñiih³² ba² ga³cuoo⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ Dios, chiaah¹ liáh³ gá⁴niuu³ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² hi³ gá⁴hee²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³ mɨ²ja̱³ gá⁴niuu³ah³ dsaá². Gá⁴chia̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ jmɨ́yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, há⁴ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² dsa³ ja̱³. Baáy⁴ lii⁴ ba² hi³ liáh³ja̱³ chiaah¹ dsa³guáyh² niaá⁴ah³ hi³ ma³taá³ah³ nɨ³. 14Du³ñuúh²á⁴, ree³ ba² gá⁴lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ nieeyh⁴² vó⁴ Judea, dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Cristo Jesús. Chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³hee³² cá⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ oóh²ah³ nɨ³, ja̱³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ vó⁴ Judea nɨ³, vih²chiaah¹ diáh⁴ israelitas, dsa³ oóyh² diáh⁴. 15Diáh⁴ israelitas nɨ³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Ñúh³a² Jesús, ba² cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ profetas chié̱y² diáh⁴. Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³dah²hóy⁴ jniaah¹. Há⁴hé³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios, ba² dɨ³na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, 16chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ́⁴dah²tiuúyh² chiaa⁴²ah¹ hi³ ga³he⁴²ah¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas duh³ hí⁴jooy³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴. Liáh³ja̱³ dsa³lí³ dse³ta̱á̱h² gɨh¹ dsaa² chiáh² diáh⁴. Joó⁴ mɨ³hii³² hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ cáh³ti³² Dios nɨ³. 17Du³ñuúh²á⁴, liáh³ gá⁴tiu⁴²ah¹ niaá⁴ah³ ca̱³ji̱i̱³, há⁴hé³ gá⁴hí̱h⁴ dsɨ³²ah¹ niaá⁴ah³ cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴. Xiáh³ hi³ gá⁴jmee²ah¹ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ hi³ dsa³nia⁴²ah¹ niaá⁴ah³ ba², chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dɨ²joo⁴²ah¹ niaá⁴ah³. 18Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ dɨ²dsa³nia⁴²ah¹ niaá⁴ah³. Jniá³ Pablo la³ jmɨ́yh³ ma² jáh³ tiaah² gá⁴tá⁴ gá⁴hɨ́y⁴ hi³ ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³, joó⁴ gá⁴jní² fi¹ chiaa⁴²ah¹ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 19Hi²xiáh³ dɨ́h¹ dɨ²joo⁴²ah¹ niaá⁴ah³, chiaah¹ nia⁴²ah¹ ba² hi³ jmɨ́yh³ niaá⁴ah³ hi²bi³jee⁴²ah³ dsɨ³²ah¹ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. ¿He² nɨ³ hi³ bií⁴ niaa³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ mɨ²ja̱³? ¿Hi̱² jmɨ́yh³ bí⁴je̱²ah¹ hi²joo⁴²ah¹ mɨ²ja̱³? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ niaá⁴ah³ nɨ³? 20Há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³², niaá⁴ah³ ba² jmɨ́yh³ niaa³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ mɨ²ja̱³, niaá⁴ah³ ba² hi²bi³jee⁴²ah³ dsɨ³²ah¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\