1 Tesalonicenses 3

1Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ah¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴tia² gá⁴hi²ah¹ hi³ na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³ hi²cueeh⁴²ah¹ voo³²ah¹ fɨɨ³ Atenas la³, 2baáy⁴ duh³ gá⁴xɨ⁴²ah¹ du³ñuúh²a² Timoteo nɨ³ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³. Chiaah¹ na³cu̱h⁴²ah¹ ba² ga³he⁴²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³. Hi³ja̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³. Ba² hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴dsá⁴taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴, 3duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ ñuú³ vih²chiaah¹ hi³ cɨ̱yh³beeyh³². Chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a². 4Chiaah¹ gá⁴xɨɨh²ah¹ ba² niaá⁴ah³ liáh³ rúh⁴ niaah⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a², baáy⁴ mɨ³joó³ah³ ba² hi³ liáh³ja̱³ mɨ³dsa³lí³. 5Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tieéy⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ Timoteo nɨ³ hi³ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨy⁴ hi³ xɨ² rúh⁴ ca³gua³taá³ah³ ba² dxú⁴. Hi²xiáh³ tay⁴hɨy⁴ ñuú³ chiaah¹ liáh³ ba² ma³ya³dsaa³ hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, hi³ja̱³ liáh³ ba² há⁴hé³ máh⁴ cua̱a̱y¹ná² ta² hi³ gá⁴jmee²ah¹ ja̱³. 6Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³güeyh³² ca̱á̱h³ la³ Timoteo nɨ³ hi³ naáy³ Tesalónica, jmee⁴ juúh⁴ hi³ rúh⁴ ca³gua³taá³ah³ ba² dxú⁴. Ba² hi²xiáh³ naá⁴ah³ oóh²ah³ féh³ sɨɨ́h⁴ jniaah¹, hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ³²ah¹. Ba² sɨɨ́h⁴ jniaah¹ hi³ ca̱³ñiih³² ba² liíh⁴ há²ah³ jniaah¹. Ba² dɨ²joó³ah³ jniaah¹, ja̱³ba² liáh³xɨ³ jniaah¹ dɨ²joo⁴²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. 7Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ cɨ̱h³beeh³²ah¹ la³ joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi²xiáh³ ma³lɨ³feh³ dsɨ³²ah¹ hi³ ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ rúh⁴ ca³gua³taá³ah³ ba² dxú⁴. 8Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ ma³lɨ³bii³²ah¹ ca̱á̱h³, chiaah¹ hi³ ma³niuu²ah¹ hi³ niaah⁴²ah³ ba² xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³. 9Hi³ja̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴yey³ hí⁴jooy³ hi³ hi²cuoo²ah¹ jmɨ²heé¹ Dios liáh³nɨɨh¹ hi³ ga³jmee⁴, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jé⁴ tuh³dsɨ³²ah¹ rúh⁴ñi² Dios nɨ³ vih²chia̱á̱²ah³. 10Jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²ah¹ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiáh² Dios hi³ hu̱² hí⁴jooy³ dsa³nia⁴²ah¹ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³, duh³ hi²cuoo²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ rúh⁴ jmee⁴ gɨh¹ chia̱á̱²ah³ chiáh² hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³. 11Hu̱² ñaá² Ñúh³a² Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³, chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ hí⁴niá² fi¹ chiaa⁴²ah¹ duh³ hí⁴jooy³ dsa³dxia⁴²ah¹ dsa³nia⁴²ah¹ niaá⁴ah³. 12Ba² naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴jmeé⁴ Ñúh³a² nɨ³ hi³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³. Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ diáh⁴ oóh²ah³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³, hu̱² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ba², ja̱³ ba² liáh³xɨ³ niaa³²ah¹ jniaah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. 13Gua²cuoó⁴ niaá⁴ah³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³, duh³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³ cáh³ti³². Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xa³ hi³ dsá⁴ya̱á̱h²ah³ cáh³ti³² rúh⁴ñi² Ñúh³a² Dios mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ chié̱y².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\