2 Corintios 10

1Jniá³ Pablo la³, naáy⁴ hi³ hu̱² hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ Cristo hi³ bií⁴ váy¹jaay³ nɨ³. Joó⁴ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ ñá³dxú⁴juúh⁴ ba² ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ mɨ² je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, joó⁴ sá⁴guáy⁴ ba² ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ mɨ² je¹á² vɨ̱ɨ̱́³. 2Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ naáy⁴ hi³ hu̱² há⁴hé³ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ hi²jmeey⁴² ba³lu³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³ja̱³ hi²jmeey⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ ga³jmee⁴²ah¹ liáh³xɨ³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² nɨ³. 3Gu³xɨ³ ba² na³lɨ́⁴ah¹ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ mɨ² ga³cuoo³²ah¹ dsɨ³²ah¹ ga³jmee⁴²ah¹ ta² nɨ³ há⁴hé³ ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³ah¹ liáh³xɨ³ ca³dah²tɨ̱́y³ ca³dah²nɨɨ́y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 4Há⁴ja̱³ tiu̱ú̱² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³jmeeh⁴²ah¹ ta². Ga³jmeeh⁴²ah¹ ta² fáh⁴lí³ chiáh² Dios ba², chiaah¹ hi³ nɨ³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴yeéy² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² gu³xɨ³ ba² fáh⁴yeey¹ xa³ hi³ bii³². 5Liáh³ja̱³ ga³yaa³²ah¹ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²chiu̱u̱⁴ juúh⁴, ga³yaa³²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh², chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ ga³jni⁴ fi¹ chiaa⁴²a² hi³ hí⁴cui̱i̱⁴²a² Dios. Gu³xɨ³ hé³ ba² hi³ tiaah² dxɨ² diáh⁴ dsa³, joó⁴ ca³bi³jmeé¹ah¹ diáh⁴ duh³ hu̱² hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiáh² Cristo ba². 6Hi³ja̱³ mɨ² ma³jooy³ ma³liu⁴²ah¹ niaá⁴ah³ baáy⁴ mɨ² ma³joo⁴²ah¹ hi³ mɨ³nuu³ah³ dsaá², mɨ²ja̱³ hi²bi³chií⁴ah¹ liáh³bií⁴ diáh⁴ hi³ rúh⁴ dɨ³ba³ túh²dsɨ́². 7Há⁴hé³ na³fáyh⁴ ga³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³na³lɨ́y⁴ chié̱y² Cristo, hi³ja̱³ ba² gua²ji̱í̱h⁴ liáh³ja̱³ chiaa⁴²a² jniaah¹. 8Gu³xɨ³ ba² ma³boó⁴á⁴ hiíh⁴ liuy⁴ chiáh² jú¹hiíh⁴ hi³ haay⁴ la³, joó⁴ ba² há⁴hé³ hiíy² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴, chiaah¹ hí̱³ba² Ñúh³a² nɨ³ gá⁴cuoó⁴ jniaah¹ jú¹hiíh⁴ joó⁴ hi³ dsa³tia̱a̱²ah¹ chia̱á̱²ah³ ba², há⁴ja̱³ duh³ hi²yaa⁴²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. 9Há⁴hé³ naáy⁴ hi³ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ hi³ sɨ́⁴á⁴ xi³ la³ duh³ja̱³ hi²fóh⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 10Joó⁴ caayh³² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ ba³lu³ ga³jmeey⁴ mɨ² ga³xɨɨy⁴ nɨ³, baáy⁴ hi²xiáh³ vá¹jlɨh⁴²á² mɨ² ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hi³ ga³liuy⁴ nɨ³ ca³dah²féh³. 11Joó⁴ ja̱y³ hi³ ga³féh³ liáh³ja̱³ yáh¹, ga³jmee⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴ah¹ xi² niaah⁴²ah¹ la³, ba² na³lɨ́⁴ah¹ chiaa⁴²ah¹ liáh³nɨ³ mɨ² ma³dxa³dxia⁴²ah¹ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³. 12Há⁴hé³ tiá³ dsɨ³²ah¹ hi³ hi²jmee²ah¹ ree³ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ dxú⁴ chiáh² mii⁴ diáh⁴. Chiaah¹ ca³dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ ca³dah²jmee⁴ joó⁴ liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ mii⁴ diáh⁴ ba². Ca³dah²joo³² ta² chiáh² dxeeyh⁴ duh³ hí⁴dah²joó² hi³ xɨ² dxú⁴ ta² chiáh² mii⁴. Diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dxɨ² diáh⁴. Há⁴hé³ ga³joo³²ah¹ jniaah¹ ta² chiáh² dxeeyh⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³nɨy³². 13Joó⁴ jniaah¹ yáh¹, há⁴ja̱³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ga³liu⁴²ah¹ chiáh² ta² hi³ ga³jmee⁴²ah¹. Ga³liu⁴²ah¹ jmɨ́yh³ ti̱¹ chiáh² ta² chiaa⁴²ah¹, liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ gá⁴tiéyh² guaa³²ah¹ Dios hi²jmee²ah¹ ba². Hi³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ lɨ́⁴ fɨɨ³ Corinto xi² niaah⁴²ah³ nɨ³. 14Há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ xiaáh³ xi² há⁴hé³ ná⁴tayh¹ guaa³²ah¹ nɨ³, chiaah¹ jniaah¹ ba² nɨ³ ya²ca̱²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo nɨ³ fɨɨ³ chia̱á̱²ah³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴. 15Há⁴hé³ ca³bi³sa²ah¹ chiaa⁴²ah¹ ta² hi³ ca³dah²jmee⁴ dxeeyh⁴ dsa³. Nɨɨh¹ hi³ niaa³²ah¹ hi³ hu̱² dsá⁴taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²jmee²ah¹ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ ta² jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ná⁴tayh¹ guaa³²ah¹ hi²jmee²ah¹. 16Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ dsa³he²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ xiaáh³ vó⁴ xi² vɨ̱ɨ̱́³ gɨh¹ liáh³xɨ³ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ baáy⁴ há⁴hé³ dsa³taah²ah¹ xi² jmee⁴ ta² dxeeyh⁴ dsa³. Chiaah¹ há⁴hé³ niaa³²ah¹ hi³ hi²bi³sa²ah¹ chiaa⁴²ah¹ ta² chiáh² dxeeyh⁴. 17Ja̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ gaáy³ ñaá², gua²ji̱í̱h⁴ ba² chiáh², joó⁴ mɨ³ja̱³ ruh³ liíh⁴ hi³ Ñúh³a² ba² nɨ³ ma³jmeé³ dxú⁴ chiáh². 18Chiaah¹ há⁴hé³ ca³bi³hɨɨ́y⁴ dxú⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ fáh⁴ hi³ ga³liu⁴ dxú⁴ chiáh² ñaá². Dios ba² nɨ³ hí⁴liú⁴ dxú⁴ chiáh² xɨ³ jmee⁴ dxú⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\